Ustroń: Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 255920 - 2008; data zamieszczenia: 08.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie nowego zadaszenia nad sceną (przekrycie membranowe), dobudowę budynku sanitariatów, remont kapitalny z rozbudową obiektów kubaturowych przy scenie oraz przebudowę widowni. Wykonane zostaną prace towarzyszące związane z dojazdem i ogrodzeniem, kanalizacją sanitarną i deszczową. Wykonany zostanie zbiornik p.poż. i przebudowane elementy zagospodarowania terenu (chodniki, drogi, zieleń i mała architektura). Całość zostanie wyposażona w lampy stojące, ławki i kwietniki. Realizacja zamówienia kompleksowa, dwuetapowa, z przekazaniem obiektu do użytkowania. Zamawiający przewiduje pełne udostępnienie terenu amfiteatru pod roboty budowlane od 24.08.2009r. Do tego czasu, jako I etap, będą mogły być wykonywane prace budowlane poza terenem amfiteatru (plac postojowy, drogi i chodniki, zbiornik wodny, budynek sanitariatów, nasadzenia zieleni itp. W tym czasie niezbędne jest przygotowanie elementów prefabrykowanych na widownię amfiteatru, wykonanie projektu wykonawczego przekrycia sceny i zapewnienie dostawy elementów zadaszenia na koniec sierpnia 2009r. II etap robót obejmuje roboty wewnątrz i pozostałe prace na zewnątrz terenu amfiteatru. Urząd Miasta Ustroń wystąpił o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w związku z tym termin realizacji robót może ulec zmianie. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 35.250m2, powierzchnia użytkowa obiektów kubaturowych 461,53m2. POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV 45000000-7; 45111000-8; 45212000-6; 45231300-8.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.21.20.00-6, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 30000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej po jednej osobie dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie: drogowym, budowlano - konstrukcyjnym, sieci instalacji sanitarnych, elektrycznym, z min. 5-letnim doświadczeniem w każdej branży. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Aby spełnić ten warunek, praca, na które powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 2.000.000,00 zł brutto. 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/..

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń lok. 33 ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok. 4 ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Z3 MYSCAN_20060421_0016.TIF   Z3 MYSCAN_20060421_0016.TIF (4.13 MB)
Z2 MYSCAN_20060421_0015.TIF   Z2 MYSCAN_20060421_0015.TIF (4.13 MB)
T2 Uzbrojenie terenu.pdf   T2 Uzbrojenie terenu.pdf (397.23 KB)
K6 Fontanna.pdf   K6 Fontanna.pdf (1.02 MB)
K5 Schody T1.pdf   K5 Schody T1.pdf (412.06 KB)
K4 Schody T2.pdf   K4 Schody T2.pdf (366.69 KB)
K3 Fundamenty sanitariaty.pdf   K3 Fundamenty sanitariaty.pdf (3.92 MB)
K2 Rys zestawczy dachu.pdf   K2 Rys zestawczy dachu.pdf (854.29 KB)
K1 Fundamenty budynków zaplecza.pdf   K1 Fundamenty budynków zaplecza.pdf (1.11 MB)
21 Elementy małej architektury.jpg   21 Elementy małej architektury.jpg (680.17 KB)
21 Elem małej architektury.pdf   21 Elem małej architektury.pdf (384.53 KB)
19 Ogrodzenia i bramy.pdf   19 Ogrodzenia i bramy.pdf (625.66 KB)
16 Detale nawierzchni.pdf   16 Detale nawierzchni.pdf (2.66 MB)
15 Telefoniczne.pdf   15 Telefoniczne.pdf (392.26 KB)
14 Schemat oświetlenia scenicznego.pdf   14 Schemat oświetlenia scenicznego.pdf (27.47 KB)
14 Detale konstrukcyjne.pdf   14 Detale konstrukcyjne.pdf (291.16 KB)
13 Elektryka zaplecze sceny.pdf   13 Elektryka zaplecze sceny.pdf (417.36 KB)
12 Elewacja północna.pdf   12 Elewacja północna.pdf (671.43 KB)
12 Elektryka sanitariaty.pdf   12 Elektryka sanitariaty.pdf (3.24 MB)
11 Sytuacja.pdf   11 Sytuacja.pdf (426.15 KB)
11 Elewacja wschodnia.pdf   11 Elewacja wschodnia.pdf (307.73 KB)
10 Rozdzielnica sanitariatów RT.emf   10 Rozdzielnica sanitariatów RT.emf (101.65 KB)
10 Przwekrój B-B.pdf   10 Przwekrój B-B.pdf (299.18 KB)
10 Opis technicznyczne.pdf   10 Opis technicznyczne.pdf (363.36 KB)
09 Rozdzielnica kawiarni RK.emf   09 Rozdzielnica kawiarni RK.emf (101.71 KB)
09 Przekrój B-B.pdf   09 Przekrój B-B.pdf (296.87 KB)
08 Rozdzielnica zapl sceny RZ.emf   08 Rozdzielnica zapl sceny RZ.emf (107.77 KB)
08 Przekrój A-A.pdf   08 Przekrój A-A.pdf (558.59 KB)
07 Rzut dachu.pdf   07 Rzut dachu.pdf (342.68 KB)
07 Rozdzielnica RS.emf   07 Rozdzielnica RS.emf (115.64 KB)
06 Schemat rozdzielnic amf.emf   06 Schemat rozdzielnic amf.emf (81.43 KB)
06 Rzyt przyziemia.pdf   06 Rzyt przyziemia.pdf (1.11 MB)
06 Rys uzupełniające.PDF   06 Rys uzupełniające.PDF (1.37 MB)
06 Przekroje Poprzeczne Drogi Pożarowej.pdf   06 Przekroje Poprzeczne Drogi Pożarowej.pdf (805.01 KB)
05 Skrzyżowania kabli.tif   05 Skrzyżowania kabli.tif (891.56 KB)
05 Przekroje Poprzeczne ul. Parkowej.pdf   05 Przekroje Poprzeczne ul. Parkowej.pdf(1.19 MB)
05 Detale reżyserki.pdf   05 Detale reżyserki.pdf (996.57 KB)
04 Skrzynki z gniazdami.PDF   04 Skrzynki z gniazdami.PDF (97.86 KB)
04 Przekroje Konstrukcyjne.pdf   04 Przekroje Konstrukcyjne.pdf (1.28 MB)
04 Profile podłużne sieci kan deszczowej.pdf   04 Profile podłużne sieci kan deszczowej.pdf (376.45 KB)
04 Detale siedzisk.pdf   04 Detale siedzisk.pdf (1.2 MB)
03 Schemat rozdzielnic amf.emf   03 Schemat rozdzielnic amf.emf (81.43 KB)
03 Przekroje A-A i B-B.pdf   03 Przekroje A-A i B-B.pdf (1.55 MB)
03 Profile podłużne sieci kan sanit.pdf   03 Profile podłużne sieci kan sanit.pdf (1.3 MB)
02 Wod-kan sanitariaty.pdf   02 Wod-kan sanitariaty.pdf (412.07 KB)
02 Profile Podłużne Drogi pożarowej i Pożarowej 2.pdf   02 Profile Podłużne Drogi pożarowej i Pożarowej 2.pdf (594.75 KB)
02 Profile podłużna sieci wod-kan.pdf   02 Profile podłużna sieci wod-kan.pdf (1.8 MB)
02 Plansza wymiarowa.pdf   02 Plansza wymiarowa.pdf (1.7 MB)
02 Plansza wymiarowa.pdf   02 Plansza wymiarowa.pdf (1.7 MB)
02 Instalacja oświetlenia dekor..PDF   02 Instalacja oświetlenia dekor..PDF (134.45 KB)
01 Widownia amfiteatru Rzut.pdf   01 Widownia amfiteatru Rzut.pdf (2.5 MB)
01 Sytuacja.pdf   01 Sytuacja.pdf (426.15 KB)
01 Plansza zbiorcza sieci wod-kan.pdf   01 Plansza zbiorcza sieci wod-kan.pdf (1.54 MB)
01 Plan Sytuacyjny.pdf   01 Plan Sytuacyjny.pdf (1.79 MB)
01 Instalacje wod-kan.pdf   01 Instalacje wod-kan.pdf (800.18 KB)
00 Opis zaświadczenia i uzgodnienia.PDF   00 Opis zaświadczenia i uzgodnienia.PDF (2.21 MB)
00 Opis techniczny.PDF   00 Opis techniczny.PDF (135.96 KB)
00 Opis techniczny sieci zewn wod-kan.PDF   00 Opis techniczny sieci zewn wod-kan.PDF(287.75 KB)
00 Opis sieci elektryczne.PDF   00 Opis sieci elektryczne.PDF (452.96 KB)
00 Opis cz zagospodarowanie ternu.PDF   00 Opis cz zagospodarowanie ternu.PDF (780.76 KB)
00 Opis cz projekt budowlany.PDF   00 Opis cz projekt budowlany.PDF (1.04 MB)
00 Opis cz konstrukcyjna.PDF   00 Opis cz konstrukcyjna.PDF (455.04 KB)
08 Drogi.pdf   08 Drogi.pdf (819.41 KB)
07 Sieci elektryczne.doc   07 Sieci elektryczne.doc (97.5 KB)
06 Instalacje elektryczne.doc   06 Instalacje elektryczne.doc (86.5 KB)
05 Instalacje wod-kan.pdf   05 Instalacje wod-kan.pdf (48.47 KB)
04 Sieci wod-kan.pdf   04 Sieci wod-kan.pdf (235.37 KB)
02 i 03 Roboty Budowlane.pdf   02 i 03 Roboty Budowlane.pdf (551.18 KB)
01 Zagospodarowanie Terenu.pdf   01 Zagospodarowanie Terenu.pdf (279.75 KB)
01 Organizacja Ruchu.pdf   01 Organizacja Ruchu.pdf (1.36 MB)
00 Opis Projekt org ruchu.PDF   00 Opis Projekt org ruchu.PDF (251.43 KB)
10 Przedmiar robot zadaszenie membranowe.pdf   10 Przedmiar robot zadaszenie membranowe.pdf (619.97 KB)
08 Przedmiar roboty drogowe.pdf   08 Przedmiar roboty drogowe.pdf (110.66 KB)
07 Przedmiary sieci elektryczne.pdf   07 Przedmiary sieci elektryczne.pdf (125.49 KB)
06 Przedmiary inst elektryczne.pdf   06 Przedmiary inst elektryczne.pdf (164.7 KB)
05 Przedmiar Inst wod-kan.pdf   05 Przedmiar Inst wod-kan.pdf (63.55 KB)
04 Przedmiar Sieci wod-kan.pdf   04 Przedmiar Sieci wod-kan.pdf (77.24 KB)
02 i 03 Przedmiar budowlanka.pdf   02 i 03 Przedmiar budowlanka.pdf (192.18 KB)
01 Przedmiar zagospodarowanie terenu.pdf   01 Przedmiar zagospodarowanie terenu.pdf(52.87 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:08.12.2008 10:40
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:05.02.2009 13:10