Ustroń: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w 2009 roku
Numer ogłoszenia: 367887 - 2008; data zamieszczenia: 16.12.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w 2009 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta w 2009 roku. Zamówienie polega na zbiórce odpadów segregowanych z kontenerów, zbiórce oraz wywozie odpadów podrzuconych, zbiórce oraz wywozie odpadów niesegregowanych z koszy ulicznych oraz z kontenerów, zbiórce oraz wywozie odpadów z pojemników na psie odchody, sprzątaniu przystanków autobusowych, sprzątaniu rynku, zamiataniu ulic i chodników, zbieraniu śmieci (papiery, butelki, puszki itp.),likwidacji chwastów na chodnikach i przy krawężnikach - na terenie Miasta, Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (utrzymanie porządku i czystości w gminie o wielkości, co najmniej 15 000 mieszkańców) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 500.000 zł. 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. 2. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 500.000 zł wymienione w formularzu Wykaz prac 3. Personel - oferent musi zatrudniać na umowę o pracę lub inną formę porozumienia, co najmniej 10 osób w tym co najmniej 3 kierowców z doświadczeniem minimum 5 letnim w prowadzeniu samochodów ciężarowych. 4. Potencjał sprzętowy Mieć do dyspozycji następujące w pełni sprawne jednostki sprzętu: - co najmniej 2 samochody ciężarowe śmieciarki; - co najmniej 1 samochód śmieciarka o ciężarze całkowitym około 900 kg do opróżniania koszy ulicznych 6.Zezwolenia - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ustronia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3). Załącznik nr 7 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ustronia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Masta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Masta Ustroń lok. 4 ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Zamawiający zmienie treść wzoru umowy w części paragrafu  7 na następujący:

 

Zamawiający ustala próg wartościowy realizacji zamówienia w wysokości ______ zł brutto, którego przekroczenie powoduje rozwiązanie umowy na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:16.12.2008 16:16
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:02.01.2009 11:31