Ustroń: Utrzymanie parków na terenie Miasta Ustronia w 2009 roku
Numer ogłoszenia: 383687 - 2008; data zamieszczenia: 30.12.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie parków na terenie Miasta Ustronia w 2009 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES PRAC na 2009 r. Park Lazarów, Park Kuracyjny, Park Kościuszki, Bulwar nad Wisłą (część reprezentacyjna) 1. Grabienie liści wiosna i jesień w tym: jednokrotne wiosenne grabienie liści, gałęzi, rozgarnianie kretowisk, jednokrotne jesienne grabienie liści, gałęzi, rozgarnianie kretowisk, wywóz zagrabionych materiałów. 2. Koszenie trawnika w tym grabienie i wywóz skoszonej trawy - park Kuracyjny wraz z amfiteatrem oraz zieleń przy ul. Parkowej nad Apteka pod Najadą, pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Mickiewicza, park Lazarów, park Kościuszki, bulwar nad Wisłą oraz plaże. 3. Utrzymanie bylin - całoroczna pielęgnacja i utrzymanie rabat bylinowych lub mieszanych (bylinoweliściaste iglaste (Aruncus dioicus, Astilbe arendsi, Careopsis lanceolata, Cotoneaster, Digitalis purpurea, Dodecatheon maed, Echinacea purpurea, Echinops ritro, Erica, Calluna, Euphorbia polychroma, Hemerocallis, Hosta, Hydrangea, Iris, Keria, Liatris spicata, Ligularia, Lobelia, Lysimachia punctata, Monarda didyma, Papaver orientale, Phlox paniculata, Polygonum offine, Pulsatilla vulgaris, Rhododendron, Rudbekia fulgida, Salix, Sedum spectabiles, Spiraea, Tiarella cordifolia, Taxus, Vinca minor itp.), spulchnianie lub korowanie gleby, bieżące usuwanie pojawiających się chwastów, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, usuwanie zasychających liści, podlewanie, zasilanie roślin doglebowe przed fazą wegetacji, okrycie i zdjęcie przykrycia zimowego, ograniczenie wzajemnego przerastania roślin, ochrona przed chorobami i szkodnikami, wywóz chwastów, okrycia oraz usuniętych części roślin. 4. Utrzymanie róż - całoroczna pielęgnacja i utrzymanie róż - spulchnianie lub korowanie gleby, nawożenie doglebowe wiosną 1x, bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów, podlewanie, przygotowanie różanek do zimy w tym przycięcie roślin, okopcowanie, przykrycie choiną, zdjęcie okrycia zimowego rozkopcowanie roślin i wiosenne przycięcie roślin, ochrona przed chorobami i szkodnikami, wywóz chwastów, okrycia oraz usuniętych części roślin. 5. Utrzymanie ścieżek - całoroczne utrzymanie ścieżek (żwirowe, asfaltowe, bruki) - grabienie ścieżek z liści i zanieczyszczeń, niszczenie mchu i chwastów, gracowanie, zamiatanie, wywóz materiałów. 6. Utrzymanie krzewów liściastych (Berberis sp., Symphoricarpos sp., Spirea sp, Cotoneaster sp., Coryllus sp., Cornus sp., itp.) - cięcie formujące i prześwietlające krzewów, zgrabienie odciętych pędów i wywóz. 7. Utrzymanie krzewów iglastych (Taxus sp., Juniperus sp.) - bardzo duże średnice krzewów około 10 m, cięcie - usunięcie suchych gałęzi średnich i drobnych (posusz), zgrabienie odciętych pędów i wywóz. 8. Pielęgnacja drzew do 6 m - cięcia pielęgnacyjno konserwacyjne drzew niskich (Malus sp., Crataegus sp., Prunus sp., Tilia sp.), usunięcie suchych gałęzi, usunięcie jemioły, usunięcie pędów regeneracyjnych, zabezpieczenie ubytków, wywóz odciętych pędów. 9. Konserwacja drzew o średnicach do 20 cm i wysokości prac do 12 m - wykonanie pełnej konserwacji (usunięcie gałęzi suchych, jemioły, czyszczenie ubytków), wywóz odciętych pędów. 10. Konserwacja drzew o średnicach od 21-40 cm jak w punkcie 9. 11. Konserwacja drzew o średnicach od 41-60 cm jak w punkcie 9. 12. Usunięcie dolnych gałęzi z drzew iglastych - podkrzesanie drzew z suchych gałęzi wysokość prac od 4-10 m, średnica drzew od 20 - 60 cm, wywóz usuniętych gałęzi. 13. Usunięcie i wywóz płyt żelbetowych o wymiarach 300x300x20 cm szt.2, śrędnica 120x12 cm szt.2; 200x100 cm szt.1 z komór rozsączających oraz zasypanie komór - głebokość 1,5 m (po skalkulowaniu ceny traktować jako 1 szt.). 14. Karczowanie krzewów wraz z rekultywacją terenu po karczowaniu (Spiraea sp., Coryllus sp., Berberys sp., Cornus sp. itp.), wywóz karpin i gałęzi oraz obsiew terenu trawą. 15. Karczowanie drzew - suchych o średnicach 21-40 gatunków Fraxinus Excelsior, Prunus sp.), ułożenie drewna w stosy, wywóz karpin, rekultywacja terenu po karczowaniu. 16. Karczowanie zakrzewień i samosiewów jak w pkt.14 17. Sadzenie drzew form szczepionych z zaprawą dołka, głóg czerwony, wysokość szczepienia od 2-2,5 m, palikowanie roślin posadzonych (3 paliki dla każdej sztuki), utrzymanie przez cału sezon wegetacyjny. 18. Sadzenie krzewów bez zaprawy dołka np. Spiraea arguta, Berberys sp., Forsythia sp., Weigela Florida (rośliny z pojemników 5-7,5 l, przekorzenione), utrzymanie przez cały sezon wegetacyjny. 19. Frezowanie pni około 10 cm pod powierzchnię ziemi wraz z rekultywacją miejsca frezowania, średnice pni (wraz z nabiegami) 35 cm, 40 cm, 32 cm, 30 cm, wysokość pni nad powierzchni e ziemi 15-20 cm, wywóz urobku. 20. Usunięcie starych krawężników - wyrwanie z ziemi, rekultywacja terenu, obsiew trawą. 21. Cięcie żywopłotów cięcie żywopłotów 5x - w zależności od potrzeb, zgrabienie odciętych pędów i wywóz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 1 zamówienie o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (utrzymanie parków) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 100.000,00 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 30.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień - załącznik nr 3. 3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 100.000,00 zł wymienione w formularzu Wykaz prac. Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok. 4 ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utrzymanie parków na terenie Miasta Ustronia w 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:30.12.2008 15:31
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:18.02.2009 11:21