Ustroń: Remont strefy wejściowej z korytarzem na parterze budynku ratusza w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 14023 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont strefy wejściowej z korytarzem na parterze budynku ratusza w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie II-go etapu robót na parterze ratusza. Pierwszy etap obejmował roboty budowlane w pomieszczeniach kasy i ubikacjach. Obecnie w II etapie wykonane zostaną prace remontowe polegające na wymianie dwóch drzwi wewnętrznych z malowaniem korytarza i wyprawą tynkarską żywiczną oraz prace adaptacyjne polegające na zabudowie drzwi pożarowych (o przeciwnych kierunkach otwierania), zabudowie drzwi rozsuwanych oraz montażu platformy dla osób niepełnosprawnych. Istniejące drzwi do biura podawczego zostaną zdemontowane i ponownie zamontowane do sąsiedniego pomieszczenia. Do biura podawczego zabudowane zostaną nowe drzwi przeszklone antywłamaniowe o odporności antywłamaniowej klasy C, kolor drzwi ciemny brąz (analogicznie jak wymienione wcześniej drzwi do kasy). Szyba ochronna o klasie P5 (o zwiększonej odporności na włamanie). Kraty na korytarzu zostaną usunięte, a w ich miejscu zabudowane zostaną drzwi przeszklone o odporności ogniowej EI 30 o dwóch skrzydłach otwieranych w przeciwnych kierunkach. Drzwi te będą podłączone do istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej. Nad drzwiami zostanie wykonana ścianka z płyt g-k o odporności ogniowej EI 60. Na podeście (poziom +/-0.00) zabudowane zostaną drzwi przeszklone rozsuwane otwierane na czujnik ruchu. Konieczne jest podłączenie mechanizmu drzwi do instalacji prądowej. Wykonawca zamawia, zabuduje i przeprowadzi odbiór UDT platformy dla osób niepełnosprawnych. Próg kamienny w wejściu głównym zostanie obniżony, by dostosować go do wymogów dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na sufitach i ścianach w korytarzu wykonane zostaną nowe gładzie gipsowe z malowaniem. Do wysokości 1,3m ułożona będzie wyprawa z tynku żywicznego marmurowego - kolor jak na wyższych piętrach. Z uwagi na czynny obiekt realizacja robót wymaga uzgodnień z Naczelnikiem Wydziału S.O. (kolejność prac i ich termin). Nie można wykluczyć realizacji robót popołudniami. Wykonawca zgłasza rozpoczęcie robót i uczestniczy w czynnościach odbiorowych przy udziale PINB Cieszyn.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2004 - 2008), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont obiektów kubaturowych). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 50.000,00 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50.000,00 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1 - Cena - 95

·             2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok. 4 ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont strefy wejściowej z korytarzem na parterze budynku ratusza w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:13.01.2009 13:59
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:03.03.2009 15:25