P R O T O K Ó Ł N r X I V / 2003
                                             z sesji RADY MIASTA USTROŃ
                                                   z dnia 04 grudnia 2003 r.

W sesji udział wzięło 15-tu radnych.

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady E.Czembor w sesji uczestniczyli poseł Jan Szwarc oraz p.Alojzy Sikora - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. oraz radny powiatu Bronisław Brandys.

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik
nr 1 do protokołu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej

Sesja Rady Miasta rozpoczęła się w dniu 04 grudnia 2003 roku o godz. 14-tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu .Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady E.Czembor, która prowadziła także obrady tej sesji. Po przywitaniu radnych oraz gości Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są prawomocne.

Przed podjęciem obrad Przewodnicząca E.Czembor wraz z Burmistrzem I.Szarcem złożyli Wiceprzewodniczącemu Rady S.Malinie w imieniu całej Rady oraz Urzędu Miasta życzenia z okazji “ okrągłej “ rocznicy Jego urodzin.

2. Uchwalenie porządku obrad

Projekt porządku obrad przedstawiła Przewodnicząca Rady E.Czembor .

Nie wniesiono uwag bądź innych propozycji do przedłożonego projektu porządku obrad , który poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie przez 13-tu radnych uczestniczących w sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2003 z sesji Rady Miasta odbytej w dniu
30 listopada 2
003 r.

Do przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego St.Malinę skrótu protokołu nie wniesiono uwag. Został on jednogłośnie przyjęty przez 13-tu radnych uczestniczących w sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach :

A/ zmian w budżecie miasta na rok 2003

Powyższy projekt uchwały dotyczył uporządkowania dochodów i wydatków tegorocznego budżetu a w konsekwencji jego korektę w dół w stosunku do pierwotnie uchwalonych kwot . O konieczności wprowadzenia tych zmian Burmistrz wielokrotnie informował radnych w trakcie całego roku budżetowego przy czym omawiając projekt tej uchwały Burmistrz wyjaśnił, że mimo wcześniejszych niezbyt korzystnych prognoz w zakresie dochodów ostatecznie możliwym było wykonanie części inwestycji , których realizacja w bieżącym roku była zagrożona z przyczyn o których wspomniano powyżej.

Przed sesją radnym przedłożono dodatkowy materiał w którym przedstawiona została propozycja obniżenia funduszu płac administracji na rzecz zakupu samochodu dla Straży Miejskiej. W uzasadnieniu tej propozycji Burmistrz I.Szarzec wskazał na konieczność wymiany samochodu co w konsekwencji umożliwi funkcjonariuszom SM na podejmowanie szybkich interwencji w terenie. W dalszej kolejności Skarbnik Miasta M.Komadowska przedstawiła kolejne propozycje zmian przedstawione w projekcie uchwały po czym Burmistrz zwrócił się do Rady z prośbą o ich akcept co umożliwi zbilansowanie tegorocznego budżetu. Kontynuując Burmistrz nawiązał do dyskusji prowadzonych w komisjach Rady nad kształtem przyszłorocznego budżetu i tutaj zwrócił się do radnych z apelem o rozważne formułowanie wniosków w zakresie dodatkowych propozycji bowiem jak zauważył wszelkie zmiany łączyć się będą z koniecznością obniżenia środków planowanych na inne zadania.

W podjętej dyskusji radna K.Brandys pytała o stan techniczny pojazdu Straży Miejskiej wyrażając przy tym wątpliwość, czy planowany zakup nowego samochodu jest najpotrzebniejszym aktualnie wydatkiem. Natomiast radna M.Szczotka pytała jakie są koszty utrzymania tego pojazdu. Z odpowiedzi Burmistrza wynikało, że samochód ten jest mocno eksploatowany bowiem wykorzystywany jest także do obsługi szeregu zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu a dostępna oferta kupna jest korzystna dla budżetu z uwagi na możliwość zwrotu używanego samochodu w ramach ostatecznego rozrachunku całej transakcji.

Proponowane zmiany uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetowej przy czym Przewodniczący tej komisji radny J.Kurowski zwrócił uwagę radnych na pogłębiające się trudności w realizacji budżetu wynikające z aktualnie funkcjonujących przepisów prawnych , co w konsekwencji przekłada się na ograniczenie funduszy potrzebnych gminie , zarówno do realizacji podstawowych zadań jak i stałego rozwoju infrastruktury miejskiej. Tak prowadzoną politykę państwa w zakresie podatków lokalnych a także utworzenie stref ekonomicznych dokąd przenosi swoją działalność wielu podatników radny nie wahał się nazwać “ zamachem na samorządność ”
w konsekwencji cze
go radny St.Bałdys sugerował aby o przyczynach mających wpływ na wprowadzenie koniecznych korekt w budżecie miasta poinformować w dostępny sposób mieszkańców , na łamach Gazety Ustrońskiej. W tym miejscu Przewodnicząca E.Czembor przypomniała, że temat ten był przedstawiany w Gazecie wielokrotnie w ciągu całego roku z wyraźnym wskazaniem na niewłaściwą klasyfikację gruntów - jako jednego z podstawowych czynników mających wpływ na znaczne obniżenie miejskich dochodów.

Nie wniesiono innych głosów do dyskusji zatem Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku projekt powyższej uchwały został podjęty większością głosów bowiem
            - za podjęciem uchwały głosowało                       - 9-ciu radnych
            - wstrzymało się od głosu                                   - 6-ciu radnych

Uchwała Nr XIV/125/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

B/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004

W załączonym do projektu uchwały materiale informacyjnym przedstawiono górne granice stawek podatku od nieruchomości na 2004r.oraz te obowiązujące w roku bieżącym zarówno w naszym mieście jak i gminach ościennych. Z informacji tej wynikało, że stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w Ustroniu w roku bieżącym były niższe aniżeli w okolicznych miejscowościach. Stawki te były niższe także od tych ustalonych przez Ministra Finansów, co bezpośrednio przełożyło się na konieczność odprowadzenia do budżetu państwa kwoty 612 tys.zł. tytułem różnicy jaka powstała w stosunku do dochodu wyliczonego przez Ministra Finansów według stawek ustawowych. Propozycje podwyższenia stawek jakie zaproponowano pod obrady Rady wynikały zatem m.in. zarówno z zamiaru zmniejszenia w roku bieżącym wspomnianej różnicy jak i zmiany zasad opodatkowania gruntów przy budynkach mieszkalnych zgodnie z klasyfikacją określoną w ewidencji gruntów i budynków, czy ukierunkowanie się na pozyskiwanie dochodów gminy przede wszystkim tytułem zwiększania dochodów własnych.

Przedstawiając projekt tej uchwały Naczelnik Wydz.Finansowego A.Łuckoś zwróciła uwagę radnych , że wprawdzie proponowana stawka podatku na rok przyszły może szokować wskaźnikiem zwyżki to jednak jej wysokość stanowi jedynie 2/3 ustalonej stawki ustawowej . Odpowiadając następnie na pytanie radnego W.Śliża wyjaśniła , że przyjęcia proponowanej stawki zwiększy dochód gminy o kwotę ok. 200 do 300 tys.zł. przy czym możliwy jest wzrost tej kwoty w związku z kontynuacją przez Starostwo prac związanych ze zmianą kwalifikacji gruntów. W tym miejscu wiceprzewodniczący S.Malina przypomniał radnym , że przyjęcie przez Radę niższych stawek od proponowanych spowoduje konieczność korekty wydatków przedstawionych
w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Projekty uchwał podatkowych analizowała Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa , która mając na uwadze konieczność zapewnienia dochodów do budżetu pozytywnie zaopiniowała wszystkie z przedstawionych propozycji.

Nie podjęto dalszej dyskusji a projekt powyższej uchwały Rada pryzjęła większością głosów

         - za podjęciem uchwały głosowało                     - 13-tu radnych
         - wstrzymało się od głosu                                 - 2-ch radnych

Uchwała Nr XIV/126/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

C/ zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2004

Nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie dotychczas obowiązujących zwolnień od podatku od nieruchomości zatem w związku z brakiem uwag oraz pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XIV/127/2003 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2004 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

D/ zwolnień od podatku rolnego w roku 2004

Podobnie jak poprzednio także w tym projekcie uchwały nie wprowadzono innych zmian od tych dotychczas obowiązujących. Przedstawiając projekt tej uchwały Naczelnik Wydz.Finansowego O.Łuckoś poinformowała radnych, że zwolnienia w tym podatku dotyczą gruntów rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej a wniosek o zwolnienie z płatności podatku złożyć może wyłącznie rolnik, którego sprawa ta dotyczy.

Nie podjęto dyskusji a wyniku zarządzonego głosowania projekt uchwały podjęty został jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XIV/128/2003 w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2004 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

E/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

Jak poinformowała Naczelnik O.Łuckoś Minister Finansów ustalił wzrost przyszłorocznych stawek minimalnych proporcjonalnie do wzrostu kursu Euro natomiast przy maksymalnych stawkach o wskaźnik inflacji . Propozycje przedstawione w projekcie uchwały sprowadzały się generalnie do utrzymania stawek aktualnie obowiązujących przy czym w 4-ch przypadkach konieczne było jednak podwyższenie stawek poprzez dostosowanie ich do stawek minimalnych, ustalonych przez Ministra Finansów.

Przedstawiając pod obrady Rady projekt tej uchwały Naczelnik O.Łuckoś wyjaśniła, że w sytuacji kłopotów z jakimi borykają się ustrońskie firmy utrzymanie dotychczasowych stawek tego podatku stanowi jedyną formę pomocy miasta dla tych firm bowiem każda inna pomoc zależna jest od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konsumenta.

Nie wniesiono pytań a poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały został podjęty większością głosów bowiem

        - za podjęciem uchwały głosowało                       - 14-tu radnych
        - przeciw głosował                                              - 1-n radny

Uchwała Nr XIV/129/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

F/ stawki opłaty miejscowej na rok 2004

Także w tym przypadku przedstawione propozycje stawek sprowadzają się do ich utrzymania na poziomie bieżącego roku w sytuacji kiedy stawka opłaty uzdrowiskowej została przez Ministra Finansów podwyższona o 2 grosze w stosunku do tej ustalonej na rok 2003. Uzasadniając przedstawioną propozycję Naczelnik O. Łuckoś wskazała na znaczne nadwyżki jakie uzyskano przy realizacji tych dochodów przy czym jak zauważyła niemały wpływ na wykonanie tego dochodu miało “ powiązanie “ tej opłaty z możliwością uzyskania zniżkowych biletów na korzystanie z niektórych urządzeń turystycznych na terenie miasta / np. kolej linowa na Czantorię/.

Nie podjęto dyskusji a poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały został jednogłośnie przyjęty przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XIV/130/2003 w sprawie stawki opłaty miejscowej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

G/ określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów
i opłacie miejscowej na rok 2004

Zmiany jakie wprowadzono w tym projekcie uchwały w stosunku do uchwały dotychczas obowiązującej wynikały wyłącznie z konieczności aktualizacji inkasentów realizujących pobór opłaty miejscowej .

Uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca E.Czembor poddała projekt tej uchwały pod głosowanie w wyniku którego uchwała została podjęta przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XIV/131/2003 w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na rok 2004 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

H/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny

Projekt powyższej uchwały wprowadza niewielkie zmiany do dotychczas obowiązujących wzorów formularzy. Zmiany te związane są wyłącznie z doprecyzowaniem jednego z zapisów , co w konsekwencji pozwoli prawidłowo określić powierzchnię użytkową budynku.

Nie podjęto dyskusji a projekt tej uchwały został jednogłośnie podjęty przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XIV/132//2003 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

I/ podatku od posiadania psów na rok na rok 2004

Przedstawiony projekt uchwały nie zmienia dotychczas stosowanych stawek podatku a ponieważ nie wniesiono żadnych uwag ani pytań Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została większością głosów bowiem

        - za podjęciem uchwały głosowało                        - 12-tu radnych
        - wstrzymało się od głosu                                    - 3-ch radnych

Uchwała Nr XIV/133/2003 w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

J/ stawek opłaty targowej na rok 2004

Jak poinformowała Naczelnik Wydz.Mieszkaniowego E.Sowa stawki opłaty targowej funkcjonują niezmienne od 2001 roku . Podobnie proponuje się utrzymanie tych stawek na rok 2004 przy czym w związku z ustawowo wprowadzonym zakazem rezerwacji miejsc na targowisku umożliwiono zainteresowanym rezerwację miejsca poprzez zawarcie stosownej umowy.

Nie podjęto dyskusji a projekt uchwały poddany pod głosowanie został jednogłośnie podjęty przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XIV/134/2003 w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2004 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

K/ ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejsca pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu na rok 2004

W projekcie powyższej uchwały przedstawiono propozycję pozostawienia opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym na dotychczasowym poziomie.

Nie wniesiono innych propozycji. Nie podjęto także dyskusji zatem Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XIV/135/2003 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejsca pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

L/ ustalenia górnych stawek opłat za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych
w Ustroniu

Kierując pod obrady Rady projekt powyższej uchwały Burmistrz zgodził się z argumentacją prezesa Przedsiębiorstwa, który wskazywał zarówno na wzrost ilości odpadów / 7,9 % / i kosztów ich odbioru , jak i fakt utrzymania opłaty za odbiór śmieci na poziomie ustalonym w roku 2001. Uczestniczący w sesji Prezes A.Sikora informował radnych , że w międzyczasie wprowadzone zostały koszty niezależne od Przedsiębiorstwa, które także spowodowały wzrost kosztów . Zaliczył do nich opłatę marszałkowską, podatek od nieczystości czy odpłatne pozwolenie na transport.

Działania jakie Przedsiębiorstwo podejmuje w kierunku ograniczenia kosztów dotyczą przede wszystkim ograniczenia tych , związanych z segregacją odpadów bowiem jak informował Prezes w naszym mieście segregowanych jest aktualnie około 12 % wszystkich odpadów . W efekcie stałych poszukiwań odbiorców Firma tytułem zbycia tych odpadów uzyskała w roku bieżącym dochód w wys. ok. 15.000 zł. przy czym do kwoty tej należałoby dodać jeszcze równowartość kosztów jakie miałyby miejsce w sytuacji wywozu tych odpadów na wysypisko. Podjęto także działania w kierunku oddzielnego odbioru zarówno popiołu jak i gruzu poremontowego w związku z czym w roku bieżącym w ten sposób pozyskano 200 ton popiołu oraz 150 gruzu Nadto Przedsiębiorstwo podejmując stałe próby rozszerzenia swojej działalności rozpoczęło odbiór odpadów niebezpiecznych dla środowiska jak eternit, papa czy świetlówki.

W podjętej dyskusji radny W.Śliż pytał w jaki sposób klasyfikowane są osoby, które segregują bądź nie segregują odpadów oraz czy Przedsiębiorstwo odbiera także opony samochodowe . Radny S.Bałdys poruszył natomiast problem “ podrzucania śmieci”. Wskazał tutaj przede wszystkim teren Markusówki, gdzie powstał dziki śmietnik na który wyrzucane są różnego rodzaju odpady – także te z remontu. Według radnego rodzaj tych śmieci pozwala na ustalenie ich właściciela. Następne pytanie radnego dotyczyło systemu kontroli podmiotów w zakresie realizacji opłat za wywóz śmieci oraz dalszego postępowania w sytuacji kiedy podmioty nie płacą za wykonaną usługę.

Odpowiadając radnym Prezes informował, że zgodnie z przyjętą zasadą za segregującą uważa się osobę, która raz w miesiącu oddaje surowce wtórne. Przedsiębiorstwo dokonuje zarówno odbioru opon jak i styropianu z zastrzeżeniem, że odpady te nie mogą być zabrudzone. Następnie wyjaśnił, że przedsiębiorstwo odpowiada w zasadzie wyłącznie za odpady, które znajdują się wokół kontenerów bądź koszy na śmieci . W tym zakresie ściśle współpracują ze Strażą Miejską przy czym trzeba zaznaczyć, że prócz Przedsiębiorstwa Komunalnego wywozem śmieci z Ustronia zajmuje się także kilka innych firm. Natomiast w zakresie kontroli płatności za wywóz śmieci Przedsiębiorstwo współpracuje nie tylko z SM bowiem w realizację tego tematu bardzo mocno angażuje się także Wydział Środowiska UM a wyniki tych kontroli są dokładnie omawiane w trakcie wspólnych spotkań .

Z dalszych spraw zgłoszonych w dyskusji Przewodniczący Zarządu os.Lipowiec A.Kędzior prosił o wymianę kontenera na odpadki a radny S.Bałdys o zwiększenie częstotliwości wywozu śmieci w okresie świątecznym.

Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono zatem Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie nad powyższym projektem uchwały, który został podjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XIV/136/2003 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych od właścicieli stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ł/ zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały, który poddany pod głosowanie przyjęty został jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XIV/137/2003 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W tym miejscu, na prośbę radnego T.Dyrdy wniesioną do Przewodniczącej Rady , po uzyskaniu zgody pozostałych radnych, przesunięto dyskusję nad pozostałymi projektami uchwał przystępując do omówienia następnego punktu porządku obrad:

6. Interpelacje

W okresie międzysesyjnym pisemną interpelację wniósł radny T.Dyrda. Interpelacja ta dotyczyła całości przedsięwzięcia jakie jest realizowane aktualnie na terenie byłego basenu kąpielowego przy ul.Grażyńskiego. Odpowiedź, jakiej udzielił w tej sprawie Burmistrz Miasta, radny uznał za niepełną w związku z brakiem stanowiska do kilku jego pytań m.inn. w przedmiocie ceny metra kwadratowego za jaką sprzedana została cała nieruchomość. Jak informował radny temat ten wywołany został w gronie niektórych osób działających w Towarzystwie Miłośników Ustronia a list otwarty w tej sprawie został skierowany do Gazety Ustrońskiej przez jednego z mieszkańców naszego miasta. List ten nie ukazał się w GU – fakt ten radny uznał za bulwersujący. Podobnie z oburzeniem ocenił stosowanie cenzury w sytuacji kiedy krytyka dotyczyła “ kogoś “ z radnych bowiem jego zdaniem w ocenie “ naszej pracy “ słowa krytyczne także są wskazane. Wracając do przedmiotu swojej interpelacji radny z braku odpowiedzi o której wspomniano powyżej stwierdził, że z uwagi na lokalizację można by przyjąć cenę z 1 m2 tej nieruchomości w wysokości 35,-zł. W związku z czym radny pytał w jaki sposób doszło do jej sprzedaży za tak niską kwotę /470 tys.zł./. Wprawdzie , jak radny wspomniał, sprzedaż tej nieruchomości została sfinalizowana po kilku wcześniejszych próbach jej zbycia w drodze przetargu to jednak - jak nadal twierdził radny - realizowana tam inwestycja jest niezgodna z zapisami planu, wycięte zostały wszystkie rosnące tam drzewa , planowany basen w miejscu dotychczasowego 80-cio metrowego basenu , z uwagi na rozmiar będzie prawdopodobnie przeznaczony wyłącznie dla gości hotelowych a wcześniejsza informacja o możliwości budowy w tym miejscu hotelu miałaby istotny wpływ na końcowy efekt ogłoszonego przetargu.

Do głosu radnego ustosunkował się Burmistrz I.Szarzec. W pierwszej kolejności poinformował radnego , że autora listu otwartego ukierunkował do jego złożenia bezpośrednio w redakcji Gazety a następnie wyjaśnił, że zezwolenie na budowę wydane zostało, zgodnie zresztą z kompetencją, przez Starostwo. Natomiast decyzję na wycinkę kilku rosnących tam drzew wydał tut. Urząd przy czym wydane warunki zabudowy tego terenu wymagały wyrażenia zgody na ich usunięcie. Burmistrz przypomniał następnie, że zamiar sprzedaży basenu podjęty został w latach poprzednich przez ówczesną Radę a sfinalizowany , po dwóch nieudanych przetargach , dopiero w wyniku wielu prób poszukiwania wiarygodnego kontrahenta oraz zwrócił uwagę , że zawarta transakcja dotyczyła działki przeznaczonej pod urządzenia rekreacyjno-sportowe nie zaś działki budowlanej - jak podkreślał radny w swoim wystąpieniu.

Ponownie głos zabrał radny T.Dyrda , którego zdaniem do obowiązku Urzędu Miasta należało podjęcie interwencji w Urzędzie Powiatowym w momencie wydania przez nich decyzji na budowę hotelu, niezgodnej z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscu Burmistrz nie zgodził się z głosem radnego dowodząc, że inwestycja ta jest zgodna ze stosownym zapisem planu traktującym o sportowo –rekreacyjnym charakterze tej jednostki z możliwością modernizacji istniejącej tam zabudowy.

W dalszej dyskusji poseł J.Szwarc przypomniał, że do zbycia tzw. basenu doszło po jego usilnych prośbach, jako ówczesnego burmistrza, skierowanych do aktualnego właściciela, by zdecydował się na zawarcie tej transakcji przez co wstrzymana zostanie postępująca dewastacja całego obiektu. W tym miejscu Poseł wyraził swoje zdziwienie postawą radnego w tej sprawie w sytuacji kiedy wiele innych gmin oferuje potencjalnym inwestorom nieodpłatne działki do zainwestowania. Poseł uznał, że realizowana inwestycja będzie zgodna z funkcją, która dotychczas była tam realizowana .Rozwiąże w mieście także część problemów związanych z bezrobociem. Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący S.Malina, który podzielił się z radnymi swoimi przemyśleniami dotyczącymi stanowiska jakie w sprawach dotyczących niektórych inwestycji prezentuje ustrońskie środowisko architektów. Radny mówił o narzucaniu przez to środowisko na etapie organizowania przetargów pewnych rygorów dla danego terenu przy jednoczesnym braku chęci uczestniczenia przy realizacji planowanych tam inwestycji i przedstawianiu swoich wyłącznie krytycznych uwag. O problemach z jakimi borykał się Burmistrz
przy podejmowan
iu prób zbycia tego terenu mówił radny J.Waszek, który wyjaśnił też, że o aktualnej formie jego zagospodarowania zdecydowała także m.in. jego dotychczasowa funkcja - wyłącznie sezonowa . Natomiast radny K.Kubala wskazał na niedoinformowanie społeczeństwa w przedmiocie zamierzeń przebudowy całego basenu.

Innych głosów nie zgłoszono do dyskusji zatem ten punkt porządku obrad uznano za wyczerpany. Zarówno interpelacja radnego, jak i odpowiedź Burmistrz stanowią załączniki do protokołu / nr 16 i 17/.

Ponownie podjęto debatę nad projektami uchwał ujętymi w p-cie 4-tym porządku obrad:

M/ dzierżawa nieruchomości powyżej trzech lat

Jak informował Naczelnik Wydz.IGG A.Siemiński projekt powyższej uchwały dotyczy gruntu przy ul.Wczasowej stanowiącego własność gminy na którym posadowione są garaże z których trzy aktualnie są wolne . Zainteresowanie ich zagospodarowaniem a także jednego z aktualnie dzierżawionych przez pobliski zakład pralniczy, wykazał właściciel jednego z ustrońskich biur turystycznych , który w swojej ofercie przedstawił zamiar ich rozbudowy a także modernizacji w związku wnioskował on i wnioskodawca wystąpił o zawarcie umowy dzierżawnej na okres dłuższy aniżeli trzy lata.

Projekt uchwały analizowała Komisja Architektury i Inwestycji, która po dłuższej dyskusji podjęła ostatecznie pozytywną opinię przy czym Komisja zastrzegła aby termin zawieranej dzierżawy nie przekroczył okresu 5-ciu lat. W tym miejscu Naczelnik A.Siemiński wyjaśniał, że takie ograniczenie może stanowić przyczynę odstąpienia wnioskodawcy od zawarcia transakcji bowiem, z uwagi na jego długoterminowe plany dotyczące ich zagospodarowania, wykazuje on zainteresowanie wyłącznie długoletnia dzierżawą.

W podjętej dyskusji radni sugerowali by nie pozbywać się tego terenu /radny J.Waszek, K.Brandys/ bądź pytali o możliwości innego jego zagospodarowania /S.Malina/. Odpowiadając Burmistrz I.Szarzec informował, że propozycja przedstawiona w projekcie uchwały wynika wyłącznie z braku chętnych do ich zagospodarowania pomimo ogłaszanych już trzykrotnie przetargów. Tutaj powtórzył, że proponowana dzierżawa dotyczy także trzech - od dłuższego czasu - pustych garaży . Odpowiadając następnie na pytanie radnego W.Śliża Burmistrz informował, że w tym miejscu miesięczna stawka dzierżawy ustalona została w wysokości 2 zł. za m2 każdego z garaży.

W związku z udzielonymi przez Burmistrza wyjaśnieniami a także z uwagi na lokalizację tych garaży, ich obecny stan oraz przeznaczenie radny S.Bałdys uznał za zasadne zawarcie 10-letniego okresu dzierżawy . Podobnie radny J.Waszek w imieniu Komisji Architektury podjął pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały, który w wyniku zarządzonego głosowania został podjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XIV/138/2003 w sprawie dzierżawy nieruchomości powyżej trzech lat stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

N/ zbycia nieruchomości

Przedmiotem powyższego projektu uchwały była nieruchomość, która ze względu na swoje położenie i brak dostępu do drogi publicznej nie stanowi samoistnej działki budowlanej. Nabyciem tego terenu zainteresował się obecny właściciel hotelu Muflon uzasadniając swój wniosek w tej sprawie , że jego nabycie w istotny sposób poprawi zagospodarowanie posiadanej już nieruchomości.

W projekcie uchwały przedstawiono propozycję zbycia nieruchomości w formie przetargu ograniczonego w związku z ewentualnością zgłoszenia chęci jej nabycia także przez graniczący z tą parcelą hotel “Daniel” .

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinie Komisji Architektury i Inwestycji a zarządzonym przez Przewodniczącą E.Czembor głosowaniu został jednogłośnie podjęty przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XIV/139/2003 w sprawie zbycia nieruchomości stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

O/ wniesienia nieruchomości części składowej nieruchomości oraz ruchomości jako aportu do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Ustroniu

Przedstawiony projekt uchwały dotyczył w pierwszej kolejności terenu kompostowni stanowiącego aktualnie własność gminy a będący w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego. Przedstawiona przez Przedsiębiorstwo prośba o przekazanie nieruchomości w aport jeszcze w roku bieżącym wynikała ze zmiany przepisów podatkowych, zgodnie z czym inny termin przekazania wymagał będzie uregulowania należnego podatku. Złożony wniosek dotyczył ponadto przekazania obiektu tzw. zasieków na surowce wtórne stanowiącego część stacji przeładunkowej odpadów oraz zamiatarki będącej także własnością gminy, użytkowanej przez Spółkę.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Nie podjęto dyskusji jedynie Burmistrz I.Szarzec poinformował Radę, że bieżący rok będzie pierwszym w okresie funkcjonowania Spółki w którym osiągnięte zostało dodatnie saldo.

Poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały został jednogłośnie podjęty przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XIV/140/2003 w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego S-ka
z o.o. stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

P/ zmieniająca uchwałę Nr I/4/2002 RDY Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie powołania pozostały komisji Rady, wyboru komisji oraz przewodniczących tych komisji

Projekt uchwały przedstawiono pod obrady Rady w związku z chęcią podjęcia pracy w komisji ochrony środowiska wyrażoną przez radną Halinę Puchowską , która dotychczas pracowała wyłącznie w komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki.

Nie wniesiono pytań zatem Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego projekt uchwały został podjęty większością głosów bowiem

          - za podjęciem uchwały głosowało                        - 14-tu radnych
          - wstrzymał się od głosu                                      - 1-n radny

Uchwała Nr XIV/141/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania pozostałych komisji Rady stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Po wyczerpaniu punktu dotyczącego pakietu 17 projektów uchwał Przewodnicząca E.Czembor poprosiła o zabranie głosu uczestniczącego w sesji Posła Jana Szwarc. W swoim wystąpieniu Poseł przedstawił radnym informację o stanie państwa i stanie jego finansów . Mówił o sytuacji politycznej w kraju, pracach parlamentu a także o tym, że naczelnym zadaniem rządu jest obecnie ustabilizowanie finansów publicznych bowiem jak wiadomo ze środków publicznych wspierane są zarówno upadające przedsiębiorstwa jak i dotowane działania związane z restrukturyzacją górnictwa, czy kolei. Optymistycznym akcentem określił Poseł stale postępujący wzrost gospodarczy a także wzrost produkcji i eksportu oraz znaczne ożywienie jawiące się w budownictwie mieszkaniowym. Dalej Poseł poinformował o przekazanych przez Urząd Marszałkowski środkach w wysokości 20 mln.zł. na rzecz kontynuowania w roku 2004 obwodnicy przez Polanę oraz o aktualnym stanie zaawansowania prac przy rozbudowie i modernizacji Szpitala Śląskiego w Cieszynie, gdzie po zakończeniu prac realizowany będzie pełny zakres usług medycznych. Następnie nawiązał do głosu radnego J.Kurowskiego w sprawie braków jakie wystąpiły w tegorocznym budżecie miasta spowodowane niewłaściwą klasyfikacją gruntów. W tej sprawie jak informował wystosował interpelację w której wnioskował o zagwarantowanie wystarczających środków na sfinalizowanie tego zadania.

Korzystając z obecności Posła radni przedstawili kilka nurtujących ich spraw :

Radny J.Kurowski mówił o konieczności zmiany prac legislacyjnych nad projektami ustaw by ich ostateczny kształt był czytelny, dalej by ustawy były podejmowane w terminie umożliwiającym gminom właściwe przygotowanie się do prac nad budżetem a ponadto by zawarte tam przepisy “ nie stawiały gmin przed faktem dokonanym”.

Radny S.Bałdys natomiast nie zgodził się z Posłem , który twierdził, że w budownictwie nastąpiła widoczna poprawa. Wspomniał tutaj o największym w Europie wskaźniku w podatku VAT , który skutecznie hamuje rozwój tej dziedziny gospodarki. Dalej radny mówił o wzrastającej biurokracji, o nieprzyjaznych petentowi urzędach . Tu podał przykład Starostwa w Cieszynie, gdzie wszelkie płatności petent zmuszony jest realizować w budynku znacznie oddalonym od tego, w którym załatwia on swoją sprawę. Z innych spraw radny mówił o konieczności :

  • egzekucji podatków od tych podatników, którzy dysponują dostatecznymi środkami by regulować powstałe z tytułu prowadzonej działalności należności,
  • opracowania “ wyjścia “ prawnego umożliwiającego eliminację “ zbicia” na linii zapis - w planie zagospodarowania przestrzennego a potrzeby inwestycyjne
    w mieście,
  • wprowadzenia zakazu dla pracowników Starostwa oraz innych instytucji wydających decyzje budowlane na jednoczesne wykonywanie projektów oraz nadzoru. Taki zakaz, zdaniem radnego , umożliwi zmniejszenie istniejącego bezrobocia.

Do uwag radnych, także tych wcześniejszych, ustosunkował się Poseł J.Szwarc, który wyjaśnił, że strefy ekonomiczne utworzono przede wszystkim w celu przeciwdziałania pogłębiającemu się bezrobociu na danym obszarze natomiast jak dotąd w budownictwie funkcjonuje wyłącznie 7%-wy podatek VAT.

Następnie głos zabrał uczestniczący także w sesji radny powiatowy Bronisław Brandys. Poinformował on radnych o przeprowadzonym przez ich komisję przeglądzie wszystkich dróg powiatowych, która potwierdziła niestety, że stan tych dróg jest znacznie gorszy od dróg gminnych. Na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono w budżecie Starostwa 360 mln. zł na rok 2004 przy czym do planu rozwoju sieci drogowej z dróg powiatowych znajdujących się na terenie Ustronia wprowadzono do planu w zakresie wykonania projektowego ulice 3 Maja, Daszyńskiego od ronda w kierunku Skoczowa oraz Cieszyńską natomiast realizacja w roku 2005. W dalszym etapie, około roku 2010, przewiduje się podjęcie prac przy remoncie i modernizacji dalszych dróg powiatowych na terenie miasta tj. ulice Dominikańską, Skoczowską oraz Lipowską. Tak ustalony program remontu ma swoje oparcie w opracowanej przez komisję hierarhii ważności z której też wynika, że w pierwszej kolejności podjęte zostaną prace na drodze łączącej Goleszów z Hermanicami bowiem utworzenie w Goleszowie parku przemysłowego uwarunkowanego jest wykonaniem sprawnego połączenia tego zakładu z drogą w kierunku Katowic. Kontynuując radny Brandys wspomniał także o złym stanie mostów w mieście a szczególnie tych na ulicach Sanatoryjnej, Grażyńskiego i w Ślepej Dobce oraz o staraniach jakie podejmuje w kierunku uruchomienia zadania związanego z modernizacją ulicy Dominikańskiej. Jak informował w tej sprawie wystosował do Starosty dwie interpelacje a ponieważ aktualnie wyrażono zgodę na wycinkę rosnących tam drzew w związku z czym radny podjął już starania aby przeanalizować ewentualność modernizacji ulicy odcinkami.

W dyskusji radna O.Kisiała poruszyła problem ulicy Lipowskiej stanowiącej jedyne połączenia naszego miasta z Brenną. Zwróciła uwagę zarówno na fatalny stan tej drogi, od 14-tu lat nie remontowanej jak i na niebezpieczeństwo dla użytkowników tej bardzo ruchliwej drogi wynikające z jej parametrów . Radna prosiła by Starostwo wykonało remont dziurawej nawierzchni , co jak stwierdziła nie będzie wymagało zbyt dużych nakładów .Radny S.Malina zwrócił natomiast, że ul.Daszyńskiego jest częściowo wyremontowana zatem za wskazane uznał wykonanie chodnika przy ul.Cieszyńskiej od sygnalizacji w kierunku do Goji a w związku z planami budowy centrum sportowego przy SP nr 1 pytał czy władze powiatowe włączą się do tego zadania na etapie wykonania projektu.

Odpowiadając radny Br.Brandys przyrzekł , że podejmie starania aby Starostwo także zaangażowało się przy projektowaniu Centrum Sportowego. Podobnie podejmie próbę aby w planach remontowych ujęta została także modernizacja drogi łączącej Lipowiec z Brenną.

Ostatnia z propozycji skierowanych do radnego powiatowego dotyczyła ewentualnej zmiany planów Starostwa i przemieszczenie środków planowanych na ul. Cieszyńską na rzecz podjęcia modernizacji ulicy Dominikańskiej. Wniosek ten zgłosiła radna H.Puchowska-Ryrych.

7. Sprawy bieżące Rady Miasta

W sprawach bieżących wprowadzono zmiany w ustalonym planie pracy Rady miasta w m-cu grudniu. Zmiany te dotyczyły godzin rozpoczęcia posiedzenia Komisji Oświaty oraz sesji planowanej na dzień 16 grudnia br. na godz. 14-tą.

8. Zakończenie

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodnicząca E.Czembor podziękowała zarówno radnym jak i zaproszonym gościom uczestniczącym w obradach, a następnie ogłosiła zamknięcie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 18,35.

Prot.I.Hernik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:04.02.2004 09:49
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:11.03.2004 10:08