P R O T O K Ó Ł   N r XV/ 03
z sesji RADY MIASTA USTROŃ
odbytej w dniu 16 grudnia 2003 r.

W sesji udział wzięło 15-tu radnych.

W sesji uczestniczył na zaproszenie Przewodniczącej p.Jan Kubień -prezes Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej.

Listy obecności radnych oraz gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad

Posiedzenie Rady Miasta Ustroń rozpoczęło się w dniu 16 grudnia 2003 roku o godz. 14-tej, w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu. Sesję otworzyła i przewodniczyła obradom Przewodnicząca Rady Miasta E.Czembor.

Po przywitaniu gości oraz radnych Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są prawomocne.

2. Uchwalenie porządku obrad

Projekt porządku obrad przedstawiła Przewodnicząca Rady E. Czembor. Następnie I.Szarzec zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych. Przedstawiona tam propozycja dotyczyła obniżenia procentowego tego dodatku w granicach dozwolonych przez stosowny zapis ustaw o dochodach samorządu gminy.

Także Przewodnicząca E.Czembor wniosła o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały dotyczącej skargi wniesionej na Burmistrza Miasta Ustroń, w związku z koniecznością dotrzymania ustawowego terminu określonego do rozpatrzenia skargi przez Radę.

Nie wniesiono innych propozycji zatem Przewodnicząca E.Czembor , po wprowadzeniu zgłoszonych zmian do projektu porządku obrad zarządziła głosowanie w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych uczestniczących w sesji.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3.Podjęcie uchwał w sprawach :

A/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Wyjaśnień do powyższego projektu uchwały udzielił prezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskie Jan Kubień. Poinformował on, że przedstawiona w projekcie uchwały taryfa stanowi zestawienie ceny jednostkowej m3 wody oraz stawek opłaty abonamentowej , której wysokość jest zróżnicowana w zależności od średnicy wodomierza. Tak ustalona taryfa jest jednolita dla wszystkich odbiorców wody z terenu działania Spółki zarówno tych indywidualnych jak i odbiorców przemysłowych, czy prowadzących działalność handlowo-usługową i zakłada zmniejszenie zatrudnienia z 400-tu do 310 pracowników w okresie 10-ciu lat. Jak dalej informował Prezes tak zatwierdzona taryfa nieznacznie obciąży domowy budżet indywidualnych odbiorców bowiem z wyliczeń wynika, że koszt poboru wody dla 4-ro osobowej wzrośnie z tego tytułu jedynie o kwotę 3,50 zł. w ciągu całego roku. Wnosząc do Rady prośbę o podjęcie przedłożonej uchwały Prezes J.Kubień poinformował radnych , że podobne uchwały podjęte zostały już przez Rady Cieszyna, Goleszowa oraz Dębowca.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a ponieważ nie podjęto głosów w dyskusji Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XV/142/2003 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

B/ uchwalenia budżetu miasta Ustroń na rok 2004

Projekt przyszłorocznego budżetu miasta jaki Burmistrz Miasta przedstawił pod obrady stanowił końcowy efekt prac poszczególnych komisji Rady przy czym, jak mówił Burmistrz , przygotowanie jego podstawowych założeń ze względu na niesprecyzowane do końca przepisy było bardzo trudne. W swoich podstawowych założeniach projekt ten zakłada realizację zadań począwszy od pierwszych dni roku budżetowego jak i kontynuację w roku przyszłym rozpoczętych zadań przy czym jedna z możliwości zakłada także podjęcie przez Radę uchwał umożliwiających korekty budżetu zarówno w przedmiocie bądź to obniżenia bądź zwiększenia wydatków - w zależności od zaistniałej sytuacji finansowej miasta.

Zdaniem Skarbnika Miasta M.Komadowskiej przedstawiony do uchwalenia budżet nie można uznać za satysfakcjonujący. W swoim pierwotnym założeniu jest on niższy od tego realizowanego w roku bieżącym w związku ze zmianami jakie wprowadzone zostały do ustawy o dochodach gmin . Zmiany te dotyczą zarówno likwidacji dotacji, które gminy otrzymywały na realizację zadań własnych i zleconych a także ograniczenia subwencji wyłącznie do tej na cele oświaty , znacznie niższej od będącej w dyspozycji miasta w roku bieżącym. Następnie Skarbnik Miasta omówiła plan dochodów i wydatków miasta proponowanych do budżetu przy czym zwróciła tutaj uwagę na proporcje w wydatkach, gdzie z przyczyn wyżej podanych tylko 10 % dochodów zostało przeznaczonych na wydatki majątkowe. Pozostałe dochody natomiast - na wydatki związane z bieżącą działalnością miasta przy czym kwotę 200 tys zł. przeznaczono na utworzenie rezerwy na rzecz nieprzewidzianych a koniecznych wydatków. Następnie Skarbnik, na prośbę Przewodniczącej E.Czembor, przedstawiła zmiany jakie wprowadzono do pierwotnej wersji budżetu. Wprowadzone korekty wynikały zarówno z nowych możliwości zwiększenia dochodów , jakie pojawiły się od czasu przekazania projektu budżetu do dyskusji jak i obniżenia niektórych wydatków , na co wskazały komisje Rady po dokonaniu dogłębnej analizy całego budżetu.

W zakresie dochodów zmiany te dotyczyły m.in. wpływów ze sprzedaży majątku czy podatku od osób prywatnych i fizycznych natomiast po stronie wydatków konieczne było zarówno ich zwiększenie tytułem zwrotu dodatkowej kwoty subwencji wyrównawczej naliczonej przez Ministerstwo Finansów, pokrycia kosztów funkcjonowania w roku przyszłym przedszkola niepublicznego i adaptacji obiektu w Lipowcu dla potrzeb filii MDSS jak i zmniejszenie w zakresie planowanych inwestycji - obniżenie środków na remont sceny w MDK ”Prażakówka” , przesunięcie budowy wodociągu Goje do czasu dokonania przez zainteresowanych wpłat do budżetu miasta tytułem ich finansowego uczestnictwa w realizacji tego zadania.

Po przedstawieniu przez Skarbnik Miasta pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowe o projekcie budżetu miasta na rok 2004 / załącznik nr 4 do protokołu/ przystąpiono do dyskusji.

W pierwszej kolejności stanowisko do budżetu przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji Rady.

Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa

W imieniu Komisji głos zabrał radny J.Kurowski – przewodniczący tej komisji. Stwierdził on , że zarówno rok przyszły jak i lata następne dla naszego miasta będą trudnym okresem. Taka ocena najbliższej kondycji miasta wynika z ogólnych prognoz odnoszących się do całej polskiej gospodarki. Wprawdzie Ustroń można zaliczyć do bogatszych miejscowości bowiem , jak wynika z wyliczenia dochód na mieszkańca wynosi w naszym mieście 2.000 zł to jednak po raz pierwszy na zadania inwestycyjne zaplanowano zaledwie 3 % całorocznego budżetu zaś pozostałe środki skierowane będą na pokrycie wydatków stałych , które wynikają przede wszystkim z takiej a nie innej struktury naszego miasta i konieczności kierowania dużych środków na zaspokojenie potrzeb socjalnych. W tym miejscu radny poinformował, że miasto jest pracodawcą dla ok. 600 osób zatrudnionych w jednostkach zarządzanych przez Burmistrza. W przeważającej części są to pracownicy szkół i przedszkoli którym , zgodnie z obowiązującą Kartą Nauczyciela, przysługuje obligatoryjna podwyżka płacy .

Radny wyrażając uznanie za wkład pracy wszystkich komisji przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu poinformował, że Komisja wydała pozytywna opinię do przedstawionych tam założeń z dwoma zastrzeżeniami z których jeden dotyczył wydatków zaplanowanych na adaptację budynku w Lipowcu dla potrzeb filii ustrońskiego MDSS a drugi wydatków planowanych na uruchomienie i koszty funkcjonowania przedszkola społecznego. W aktualnej sytuacji miasta, gdzie w obecnie funkcjonujących przedszkolach jest wolnych ok. 94 miejsc a prognozy demograficzne dla miasta przewidują dalszy spadek liczby urodzeń , uruchomienie przedszkola, które będzie dotowane z budżetu miasta Komisja uznała za zbędne. Pomimo tych zastrzeżeń radny apelował o przyjęcie uchwały budżetowej pozostawiając temat przedszkola do rozpatrzenia w terminie późniejszym.

Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Opinię Komisji przedstawił jej Przewodniczący radny J.Waszek. Jak poinformował Komisja projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie wyrażając jednak swój niepokój zbyt niskimi nakładami na inwestycje w sytuacji kiedy w mieście jest tak wiele w tej dziedzinie do zrobienia.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zdaniem radnej M.Szczotka – Przewodniczącej Komisji – miasta nie stać na uruchomienie a następnie utrzymywanie filii MDSS w Ustroniu-Lipowcu w sytuacji kiedy w innych obiektach na terenie naszego powiatu są wolne miejsca. Przedstawiając opinię Komisji radna proponowała przyjąć budżet ze wskazaniem aby miasto zrezygnowało z planów uruchomienia wspomnianej filii. Radna nadto apelowała by w przypadku pojawienia się nadwyżek w budżecie zatrudnić terapeutę w świetlicy socjoterapeutycznej.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Stanowisko Komisji przedstawił Wiceprzewodniczący S.Malina, który poinformował o obawach Komisji związanych ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w sytuacji kiedy w naszym mieście wydatki na oświatę wynoszą ok. 30-tu % całego budżetu. Dalej radny przekazał , że Komisja negatywnie opiniuje zarówno zamiar utworzenia w mieście społecznego przedszkola jak i filii MDSS . Mimo tych uwag wniósł w imieniu Komisji o uchwalenie budżetu z jednoczesnym wskazaniem rozwiązania tych dwóch spraw.

Głos w dyskusji podjęli radni. W pierwszej kolejności radny T.Dyrda zwrócił się o odczytanie pisma w którym Zarząd Osiedla Ustroń-Górny przedstawił swoje uwagi do projektu budżetu miasta na rok przyszły m.in. w piśmie tym Zarząd postulował o wygospodarowanie środków na budowę kanalizacji w Ustroniu Górnym. Pozostałe uwagi Zarządu przedstawił jego Przewodniczący A.Gawlik. W pierwszej kolejności zwrócił uwagę na coroczny wzrost płac w Miejskim Domu Spokojnej Starości, w takiej sytuacji Zarząd postulował o odstąpienie od zamiaru uruchomienia filii tego Domu w Ustroniu-Lipowcu. Następna uwaga dotyczyła remontu nawierzchni ulicy Dębowej. Tutaj poddano w wątpliwość zamiar zastosowania tam kostki brukowej w sytuacji kiedy brakuje środków na wykonanie innych remontów. Natomiast za użyciem tam do remontu asfaltu przemawiać powinna stosunkowo duża różnica w kosztach materiału a także wykonania m2 jezdni /1.000,- zł. kostka, 400,-zł asfalt/. Inne z uwag dotyczyły redukcji niektórych niepotrzebnych kosztów m.in. w administracji.

Do uwag tych ustosunkowała się Przewodnicząca E.Czembor . Przede wszystkim wyjaśniła, że pismo Zarządu wpłynęło do Rady 8 grudnia, a po jego rozpatrzeniu stwierdzono, że nie wszystkie z wniesionych tam uwag są uzasadnione. Wyjaśniła zatem, że wzrost funduszu płac w MDSS nastąpił w związku z wprowadzonym ustawowo wymogiem zatrudnienia szeregu dodatkowych pracowników m.in. rehabilitanta i psychologa. Podobna sytuacja ma miejsce w związku z wzrostem inkasa przy poborze wydatków co wynika ze znacznego przekroczenia planowanych dochodów z opłaty miejscowej. W tych sprawach głos zabrał następnie Burmistrz I.Szarzec, który wyjaśnił, że wzrost wydatków w niektórych działach budżetu ma często związek ze zmianą dotychczas obowiązujących przepisów w związku z czym jakiekolwiek porównywanie wydatków zrealizowanych w tych działach w poprzednich budżetach nie jest porównywalne do aktualnych potrzeb. Do tematu remontu ulicy Dębowej ustosunkował się natomiast Naczelnik Wydz.IGG A.Siemiński. Dowodził on, że z uwagi zarówno na inny standard tych ulic oraz technologię różnica w kosztach remontu tej ulicy przy zastosowaniu nawierzchni asfaltowej wyniesie ostatecznie jedynie ok. 20 tys.zł. Naczelnik A.Siemiński wyraził w związku z tym opinię, że tak nieznaczna różnica w kosztach winna przemawiać za zastosowaniem kostki brukowej , co pozwoli na realizację określonego charakteru tamt. osiedla. Za słuszny uznał natomiast wniosek w sprawie uruchomienia budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 3 Maja i tutaj informował
o środkach zaplanowanych w budżecie roku 2004 na wykonanie prac projektowych.

Szereg wniosków a także swoich wątpliwości do niektórych zapisów projektu budżetu przedstawił radny S.Bałdys. Zdaniem radnego nie wszystkie problemy można było sprecyzować w trakcie dyskusji prowadzonej w komisjach nad projektem budżetu stąd opracował szereg wniosków , które zdecydował wnieść na forum Rady, do dalszej dyskusji w komisjach. Wnioski radnego stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Takie stanowisko radnego wywołał niezmierne zdziwienie Przewodniczącej E.Czembor , bowiem jak zauważyła prace nad budżetem prowadzone były od szeregu tygodni w komisjach przy czym radny jest członkiem dwóch komisji Rady. Wszystkie uwagi bądź wątpliwości radnych wyjaśniała każdorazowo skarbnik miasta uczestnicząca w posiedzeniach wszystkich komisji zatem zgłaszanie np. wniosku dotyczącego Gazety Ustrońskiej bądź pracy Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych, czy różnic z dochodów w podatku od osób prawnych i fizycznych dopiero w trakcie sesji budżetowej nie jest właściwe.

Podejmując ponownie głos radny S.Bałdys wyjaśnił, że intencją wniesionych przez niego uwag było wyłącznie stworzenie możliwości przesunięcia środków na inne zadania – jednak tylko w uzasadnionych przypadkach , po uchwaleniu budżetu. Ewentualne propozycje w tym zakresie stanowiłyby efekt dyskusji prowadzonych nad jego propozycjami w komisjach.

Ustalono zatem, że kserokopie wniosków radnego zostaną przekazane wszystkim komisjom Rady.

W następnej kolejności podjęto dyskusję nad środkami zaplanowanymi w budżecie na utworzenie i funkcjonowanie w roku przyszłym przedszkola niepublicznego. Wniesiona przez Przewodniczącą E.Czembor propozycja sprowadzała się do wycofania planowanej na ten cel kwoty z budżetu przy czym w momencie utworzenia tej placówki potrzebne środki zostaną zadysponowane poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w budżecie miasta. W tej sprawie wypowiedział się następnie Burmistrz I.Szarzec, który zwrócił uwagę radnych, że obowiązujące przepisy oświatowe narzucają wręcz samorządom obowiązek dotowania tego typu przedszkoli nie pozostawiając w tym zakresie gminom żadnego pola manewru.

Radni dyskutowali nad możliwością przesunięcia tych środków. Proponowano bądź wprowadzenie ich do rezerwy budżetowej /E.Czembor/ bądź też do środków planowanych na inwestycje /J.Kurowski/. Z wyjaśnień Skarbnika Miasta wynikało, że takie rozwiązania nie są możliwe bowiem Burmistrz nie posiada uprawnień do dysponowania środków z rezerwy na rzecz dotacji stąd radny S.Malina zgłosił wniosek o wprowadzenie tych środków do kwoty dotacji planowanej w budżecie dla miejskich przedszkoli.

Wniosek poddany pod głosowanie Rada przyjęła większością głosów bowiem za jego podjęciem głosowało 12-tu radnych przy 1-m głosie przeciwnym.

W dalszym ciągu prowadzonej dyskusji Prezes ustrońskiego TBS B.Baron poinformował Radę o uzyskanym kredycie w wys. 5,5 mln.zł. na kontynuowanie prac przy budowanym obiekcie mieszkalnym. Jak informował I-sza transza przekazana będzie w styczniu 2004r. W tej sytuacji jest możliwe zasiedlenie wybudowanych mieszkań w roku 2004.

Ponieważ nie podjęto dalszej dyskusji Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego budżet miasta na rok 2004 został uchwalony jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XV/143/2003 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustroń załącznik nr 6 do protokołu.

C/ wprowadzenia na terenie miasta Ustroń na rok 2004 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

Przedstawiony pod obrady projekt uchwały dotyczył ustalenia opłaty za wydane zainteresowanym wypisy i wyrysy z planów miejscowych bądź studium. Czynność ta nie jest objęta opłatami ustawowymi stąd konieczne jest podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa a poddany pod głosowanie przyjęty został jednogłośnie prze 13-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XV/144/2003 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ustroń na rok 2004 opłaty administracyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

D/ zasad zbywania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zespołu gminy

Przedstawiony projekt uchwały wprowadza zmianę w stosunku do obowiązującej od roku 1999 uchwały Rady dot. zasad zbywania lokali mieszkalnych m.in. w zakresie podwyższenia pierwszej wpłaty , skrócenia o połowę okresu spłaty należności za kupione mieszkanie czy likwidację bonifikaty za równoczesną sprzedaż dwóch lokali. Ponadto stosownym zapisem reguluje cały przebieg sprzedaży lokali oraz wprowadza zasadę przedpłaty na wykonanie operatu szacunkowego lokalu skierowanego do sprzedaży przy czym wartość dokonanej przedpłaty zaliczana będzie na rzecz zawartej transakcji kupna-sprzedaży.

Niektóre z proponowanych zmian w sprzedaży lokali radny T.Dyrda uznał za wręcz zniechęcające osoby zainteresowane kupnem lokalu gminnego. Uwagi radnego dotyczyły zarówno przedstawionej tam propozycji zmian w zakresie bonifikat jak i propozycji znacznej podwyżki pierwszej raty - z 5-ciu do 20 % wartości danego lokalu. Radny pytał zatem o intencje projektodawcy, którymi kierował się przy formułowaniu tego rodzaju propozycji. Odpowiadając radnemu Burmistrz I.Szarzec informował, że poprzez zawarte tam rozwiązania projekt tej uchwały stwarza możliwość kupna mieszkania pojedynczym osobom, na tych samych zasadach na jakich dotychczas 90 rodzin zakupiło już mieszkanie.

Wyjaśnienia Burmistrza nie zmieniły stanowiska radnego, który uznając tak znaczny wzrost “ za barierę “ w zakupie mieszkania dla szeregu osób wnioskował o odstąpienie od tych zapisów i pozostawienie w tym zakresie dotychczas obowiązujących zasad .

Poddany pod głosowanie wniosek został w wyniku głosowania oddalony przez Radę bowiem – za jego przyjęciem głosowało 2-ch radnych, przeciw – 6-ciu radnych także 6-ciu radnych wstrzymało się od głosu.

W związku z powyższym wynikiem głosowania Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie nad przedłożonym Radzie projektem uchwały, który w podjęty został większością głosów bowiem

            - za jego podjęciem głosowało                               - 11-tu radnych
            - przeciw głosował                                                - 1-n radnych
            - wstrzymało się od głosu                                     - 2-ch radnych

Uchwała Nr XV/145/2003 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

E/ zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na rok 2004

Projekt uchwały przedstawił Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych A.Pilch. Poinformował on, że projekt przyszłorocznego programu opracowany został przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w ogólnym zarysie nie odbiega on od tych, które obowiązywały w latach poprzednich, zgodnie zresztą ze stosownymi wytycznymi, które wydane zostały w tym zakresie.

Tak opracowany program obejmuje cztery podstawowe zagadnienia do realizacji tj:

 • zabezpieczenie terapii dla uzależnionych,
 • pomoc rodzinom osób uzależnionych,
 • terapię w szkołach,
 • kierowanie osób chorych na leczenie.

Ponadto Komisja podjęła decyzję o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym także działającym na rzecz zwalczania alkoholizmu przy czym środki te ustalono na poziomie dotacji przekazanych w roku bieżącym.

W podjętej dyskusji radna M.Szczotka zwróciła się o wyjaśnienie zapisu traktującego o wspieraniu działań policji. Odpowiadając A.Pilch wyjaśnił, że punkt ten dotyczy zakupu samochodu dla policji . Jak informował policja prowadzi interwencje w rodzinach osób uzależnionych stąd nie ma przeciwwskazań do tego rodzaju wydatku. Głos radnego T.Dyrdy dotyczył raportu o skali zjawisk i problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Przygotowanie takiego raportu jest jednym z punktów corocznie uchwalanego Programu przy czym – jak stwierdził radny – do tej pory żaden z tych raportów nie został przedstawiony Radzie , pomimo próśb wnoszonych przez radnego w tej sprawie w trakcie każdej z sesji na której Program ten jest uchwalany. Radny pytał zatem jakiego rodzaju efekty przynosi Program oraz działania podejmowane przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z wyjaśni
eń A.Pilcha wynikało, że każdorazowo jest opracowywany stosowny raport przy czym wyłącznie przez niedopatrzenie nie był on radnym przekazany do wiadomości. Do efektów zaliczył natomiast działania profilaktyczne w szkołach, zwiększenie ilości miejsc terapii i leczenia dla osób uzależnionych czy możliwość ich kierowania do zakładów detoksykacji. Udzielając następnie odpowiedzi w przedmiocie diagnozy problemów stanu alkoholowego informował, że niestety wzrasta w mieście ilość osób pijących przy jednoczesnym obniżeniu ich wieku . Przeciw negatywnym zjawiskom mającym związek z nałogami jest podejmowanych szereg różnego rodzaju działań , przede wszystkim są to działania związane z profilaktyką w szkołach a także wspieranie różnego rodzaju sportu wśród młodzieży.

Radny prosił o przygotowanie dla komisji ochrony środowiska stosownej informacji w tym zakresie a ponieważ innych głosów nie wniesiono do dyskusji Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została większością głosów bowiem

          - za podjęciem uchwały głosowało               - 13-tu radnych
          - wstrzymał się od głosu                             - 1-n radny

Uchwała Nr XV/146/2003 w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

F/ obniżenia wskaźnika procentowego przyjmowanego do naliczania dodatku mieszkaniowego

Projekt powyższej uchwały został wniesiony pod obrady Rady w związku ze stosownym zapisem ustawy o dochodach gmin, który uchylił dotacje z budżetu państwa na rzecz dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. Jednocześnie inny zapis umożliwił Radom Gmin podjęcie uchwały o podwyższeniu bądź obniżeniu wysokości wskaźnika procentowego przyjmowanego do naliczenia dodatków mieszkaniowych. Za wskazane uznała Naczelnik Wydz.Mieszkaniowego podjęcie tej uchwały bowiem tak ustalony wskaźnik pozwoli na , w miarę, pełną realizację tego zadania.

Dyskusji nie podjęto a projekt uchwały poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XV/147/2003 w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego przyjmowanego do naliczania dodatku mieszkaniowego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

G/ skargi na Burmistrza Miasta Ustroń

Jak poinformowała Radca Prawny Urzędu T.Banszel wniesiona skarga dotyczyła trzech problemów tj.

 • dopuszczenia się przez Burmistrza rażącego naruszenia prawa przy realizacji inwestycji przy ul.Grażyńskiego,
 • hamowania krytyki przez wstrzymanie publikacji listu otwartego, który skarżący przesłał do redakcji Gazety Ustrońskiej,
 • wprowadzenie w błąd radnych w zakresie możliwości składania odwołań od decyzji Starosty Cieszyńskiego w sprawie wydanych zezwoleń na budowę.

Analiza przedstawionego w sprawie materiału nie potwierdziła żadnego z wniesionych zarzutów a dokładne ich wyjaśnienie przedstawiono w piśmie stanowiącym załącznik do powyższego projektu uchwały.

Swoje zaskoczenie treścią przedstawionego projektu uchwały wyraził radny T.Dyrda . Jak informował istotnie miało miejsce wstrzymanie publikacji listu otwartego jednak nie ze strony Burmistrza a radnego J.Waszka będącego – podobnie jak radny – członkiem Komisji Programowej Gazety Ustrońskiej. Podobnie informacja o braku możliwości składania odwołania do Starosty nie była bezpośrednio przekazana przez Burmistrza. Informację taką radni otrzymali w trakcie dyskusji prowadzonej w temacie tej inwestycji w trakcie jednego z posiedzeń Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zdaniem radnego wniesione pismo nie miało charakteru skargi stąd zwrócił się on do Rady o niepodejmowanie uchwały w przedstawionej formie.

W tym miejscu głos zabrała radna K.Brandys. Poinformowała ona radnych, że wniesiona skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną. W tej sprawie członkowie Komisji uzyskali szereg szczegółowych informacji , których udzielił pracownik Wydziału Inwestycji. Komisja przeanalizowała zarówno stosowne zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego jak i te traktujące rolę miasta jako strony w omawianej sprawie. Tutaj Komisja stwierdziła, że interes miasta nie został zagrożony zatem miasto w tej sprawie nie było stroną. Zdaniem Komisji wniesiona skarga była bezpodstawna zatem jednogłośnie została przez Komisję odrzucona ze wskazaniem publikacji listu otwartego w najbliższym numerze Gazety Ustrońskiej.

Ponownie głos zabrała radca prawny T.Banszel, która zwróciła uwagę, że wprawdzie wnoszący nie sprecyzował w swoim piśmie na kogo się skarży, to jednak skierowanie pisma do Rady oraz użyte w nim sformułowania jak np.“ rażące naruszenie prawa” przemawiały za uznaniem Burmistrza, jako osoby której skarga ta dotyczyła.

Nawiązując do sprawy listu otwartego radny S.Bałdys stwierdził, że termin opublikowania artykułów w gazecie ma istotne znaczenie bowiem w wielu przypadkach przedstawiona tam sprawa może się zdezaktualizować. Radny wyraził też opinię, że miasto ma interes publiczny we wszystkich tego typu sprawach związanych z nowymi inwestycjami. Radny wyraził też zdanie , że zarzut zawarty w piśmie planu dotyczył raczej sposobu działania Komisji Architektury poprzedniej kadencji. bowiem działania aktualnej Komisji poszły w kierunku rozmów z inwestorem
i spowodowania opracowania przez niego harmonogramu rzeczowo-finansowego tej i
nwestycji. Warto też, zdaniem radnego, zastanowić się nad tym jakiego rodzaju działania podejmować powinna Rada aby mieć wpływ na “ to co planuje się w mieście ”.

Radna K.Brandys przypomniała w tym miejscu , że zamiarem jednego z wniosków Komisji Architektury i Inwestycji skierowanego do posłów było zainteresowanie ich działalnością Starostwa jako, że jak dotąd miasto nie ma raczej wpływu na rodzaj podejmowanych tam decyzji. Następnie poinformowała radnych, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości przy sprzedaży basenu z analizy dokumentacji bowiem wynikało, że w II-gim przetargu nieruchomość wyceniona została na kwotę 500 tys.zł. natomiast transakcja sprzedaży sfinalizowana została na kwotę 470 tys.zł.

W związku z wcześniejszym głosem radnego T.Dyrdy w sprawie odstąpienia od rozpatrywania omawianego pisma jako skargi radca prawny - na wniosek radnego S.Maliny - potwierdziła, że pismo będące przedmiotem wniesionej uchwały wyczerpuje znamiona skargi na Burmistrza Miasta. Kontynuując radny S.Malina nie zgodził się z zarzutami przedstawionym w skardze w części dotyczącej zagospodarowania basenu bowiem jak stwierdził planowana tam inwestycja zachowuje dotychczasową funkcję tego miejsca spełniając w założeniu rolę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz budynkiem hotelu, który w tym miejscu także wcześniej funkcjonował.

Ponieważ dalszych głosów do dyskusji nie wniesiono Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem wniesionej uchwały

         - za podjęciem uchwały głosowało                           - 12-tu radnych
         - przeciw                                                                -1-n radny
         - wstrzymał się od głosu                                         - 1-n radny

Uchwała Nr XV/148/2003 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

4.Informacje :

  A/ z realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta w dniach 25 września
  i 30 października 2003 r.

  B/ z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w okresie od 15 września
  do 04 grudnia 2003r.

  Nie wniesiono uwag do przedstawionych informacji. Przedłożone informacje Rada przyjęła bez uwag . Informacje te stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

5.Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w roku 2003

Informacja została przyjęta bez uwag i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

6. Interpelacje

W okresie międzysesyjnym interpelacji pisemnych nie wniesiono.

7.Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta

W tym punkcie porządku obrad radnym przedstawiono odpowiedź Starosty w sprawie modernizacji ulicy Dominikańskiej skierowaną do radnego powiatowego B.Brandysa w związku z jego interpelacją w tej sprawie. W piśmie tym Starosta przedstawił propozycję rozważenia przez miasto zmiany priorytetu w zakresie ustalonego na rok przyszły planu rozwoju sieci drogowej na rzecz modernizacji ulicy Dominikańskiej. W tym miejscu radny W.Śliż zwrócił się z prośbą do radnych o akcept tej propozycji i wyrażenie zgody na propozycję Starosty a także udział środków miasta na podjęcie prac związanych z przygotowaniem tego zadania. Burmistrz wyjaśnił zatem , że miasto do tej pory zleciło wykonanie podkładów, które aktualnie są realizowane. Ponadto każdorazowo w rozmowach ze Starostwem deklaruje swój udział przy realizacji tego zadania.

Z pozostałych spraw radny W.Śliż interpelował w sprawie odśnieżania ulicy Dominikańskiej natomiast radny S.Bałdys prosił o traktowanie wniesionych przez niego wniosków do budżetu jako przedmiot do dyskusji na forum wszystkich komisji, której celem będzie zrelacjonowanie wydatków a w ten sposób pozyskanie środków do realizacji zadań , które wskazał w swoim wystąpieniu.

8. Sprawy bieżące Rady Miasta

W sprawach bieżących Rady ustalono terminy posiedzeń komisji koordynacyjnej oraz następnej sesji Rady – 29.01.2004r.

Następnie Przewodnicząca Rady E.Czembor z okazji kończącego się roku złożyła podziękowania radnym za ich pracę zarówno w komisjach jak i na sesji. Podobne podziękowanie skierowała do Pana Burmistrza, Pani Burmistrz oraz pozostałych pracowników Urzędu dziękując za bardzo dobrą współpracę . Oddzielne życzenia skierowała do uczestniczących w sesji przewodniczących wszystkich zarządów osiedli. Później łamiąc się opłatkiem obecni na sesji nawzajem złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz życzenia Noworoczne.

9. Zakończenie

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodnicząca E.Czembor podziękowała radnym i zaproszonym gościom uczestniczącym w obradach a następnie ogłosiła zamknięcie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 17,10.

Prot. I.Hernik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:04.02.2004 10:01
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:23.06.2004 09:49