Ustroń: Budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w ul. Nad Bładnicą i ul. Długą w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 84203 - 2009; data zamieszczenia: 29.05.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w ul. Nad Bładnicą i ul. Długą w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ul. Długa - sieć wodociągowa dz 90 x 8,2 mm - 81,00 m , dz 63 x 5,8 mm - 72,0 mb przyłącza wody do 6 nieruchomości dz 40 x 3,7 mm o długości 67,00 m ul. Nad Bładnicą - sieć wodociągowa dz 90 x 8,2 mm - 352,0 m , przyłącza wody do 11 nieruchomości dz 40 x 3,7 mm o długości 187,00 m hydranty ppoż. - 2 kpl..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci sanitarnych) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2004 - 2008), był wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (wykonanie robót inżynierskich). Aby spełnić ten warunek, praca, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 100.000,00 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 100.000,00 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Termin gwarancji nie mniejszy niż 36 miesięcy. 7. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. W cenie oferty należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania począwszy od wytyczenia w terenie a skończywszy na inwentaryzacji wykonanych robót; W cenie oferty należy uwzględnić obowiązek wykonawcy związany z uzyskaniem decyzji oceny materiałów pod względem higienicznym oraz uzyskanie dopuszczenia wykonanego wodociągu do użytkowania (wykonanie badania wody) przez Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Cieszynie Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1 - Cena - 95

·             2 - gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ustron.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4 43-450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Dokumentacja techniczna dla przetargu na budowę sieci wodociągowej znajduje się na stronie internetowej

http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4661&idmp=348&r=r

1.               projekt zagospodarowania 1.pdf projekt zagospodarowania 1.pdf (809.62 KB) usuń | zmień

2.               projekt zag Nad Bładnicą.pdf projekt zag Nad Bładnicą.pdf (3.05 MB) usuń | zmień

3.               Specyfikacja wodociąg.pdf Specyfikacja wodociąg.pdf (73.27 KB) usuń | zmień

4.               specyfikacja wodociag.pdf specyfikacja wodociag.pdf (73.19 KB) usuń | zmień

5.               rys. 29 W2-B45 Długa.pdf rys. 29 W2-B45 Długa.pdf (15.16 KB) usuń | zmień

6.               rys. 21 W1-B43 Długa.pdf rys. 21 W1-B43 Długa.pdf (15.75 KB) usuń | zmień

7.               rys. 19 W5-B49 Długa.pdf rys. 19 W5-B49 Długa.pdf (15.21 KB) usuń | zmień

8.               rys. 17 W11-B15 Nad Bładnicą.pdf rys. 17 W11-B15 Nad Bładnicą.pdf (17.72 KB) usuń | zmień

9.               rys. 16 W10-SW2 Nad Bładnicą.pdf rys. 16 W10-SW2 Nad Bładnicą.pdf (15.01 KB) usuń | zmień

10.          rys. 15 W9-B14 Nad Bładnicą.pdf rys. 15 W9-B14 Nad Bładnicą.pdf (16.69 KB) usuń | zmień

11.          rys. 14 W8-B12 Nad Bładnicą.pdf rys. 14 W8-B12 Nad Bładnicą.pdf (15.21 KB) usuń | zmień

12.          rys. 13 W7-B10 Nad Bładnicą.pdf rys. 13 W7-B10 Nad Bładnicą.pdf (474.75 KB) usuń | zmień

13.          rys. 12 W6-SW1 Nad Bładnicą.pdf rys. 12 W6-SW1 Nad Bładnicą.pdf (15.09 KB) usuń | zmień

14.          rys. 11 W5-B8 Nad Bładnicą.pdf rys. 11 W5-B8 Nad Bładnicą.pdf (15.74 KB) usuń | zmień

15.          rys. 10 W4-B6 Nad Bładnicą.pdf rys. 10 W4-B6 Nad Bładnicą.pdf (16.94 KB) usuń | zmień

16.          rys. 10 S4-B49 Długa.pdf rys. 10 S4-B49 Długa.pdf (15.79 KB) usuń | zmień

17.          rys. 9 W3-B5 Nad Bładnicą.pdf rys. 9 W3-B5 Nad Bładnicą.pdf (15.22 KB) usuń | zmień

18.          rys. 9 S8-B51 Dluga.pdf rys. 9 S8-B51 Dluga.pdf (16.34 KB) usuń | zmień

19.          rys. 8 W2-Bi Nad Bładnicą.pdf rys. 8 W2-Bi Nad Bładnicą.pdf (18.71 KB) usuń | zmień

20.          rys. 7 W1.1-SW Nad Bładnicą.pdf rys. 7 W1.1-SW Nad Bładnicą.pdf (254.78 KB) usuń | zmień

21.          rys. 6 W9-Hn80 Nad Bładnicą.pdf rys. 6 W9-Hn80 Nad Bładnicą.pdf (286.93 KB) usuń | zmień

22.          rys. 5 W6-W9 Nad Bładnicą.pdf rys. 5 W6-W9 Nad Bładnicą.pdf (291.32 KB) usuń | zmień

23.          rys. 4 W3-W6 Nad Bładnicą.pdf rys. 4 W3-W6 Nad Bładnicą.pdf (288.27 KB) usuń | zmień

24.          rys. 4 S3-S8 Długa.pdf rys. 4 S3-S8 Długa.pdf (280.66 KB) usuń | zmień

25.          rys. 3 W-W3 Nad Bładnicą.pdf rys. 3 W-W3 Nad Bładnicą.pdf (315.81 KB) usuń | zmień

26.          rys. 3 S-S3 Długa.NTS.pdf rys. 3 S-S3 Długa.NTS.pdf (20.69 KB) usuń | zmień

27.          rys.16 Hn80-B57a Długa.pdf rys.16 Hn80-B57a Długa.pdf (341.23 KB) usuń | zmień

28.          rys.15.1 Długa W-Hn80.pdf rys.15.1 Długa W-Hn80.pdf (307.78 KB) usuń | zmień

29.          rys.12 S3-B43 Długa.pdf rys.12 S3-B43 Długa.pdf (17.06 KB) usuń | zmień

30.          rys.11 S3-B45 Długa.pdf rys.11 S3-B45 Długa.pdf (16.79 KB) usuń | zmień

31.          rys.5 S8-S13 Długa.pdf rys.5 S8-S13 Długa.pdf (299.1 KB) usuń | zmień

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w ul. Nad Bładnicą i ul. Długą w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:29.05.2009 16:20
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:07.09.2009 14:56