Podatek od nieruchomości

 


 

Podatek od nieruchomości:

I. Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.) 

II. Podmiot opodatkowania:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami  nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność  Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy  zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów .

III. Przedmiot opodatkowania:

 • grunty, za wyjątkiem objętych podatkiem rolnym i leśnym
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarcze

IV. Obowiązek podatkowy:

 • powstaje od pierwszego dnia  miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku;

 • wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informację w sprawie podatku od  nieruchomości  w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie  obowiązku podatkowego lub mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości) .

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zobowiązane są  do składania  deklaracji na  podatek od nieruchomości corocznie -  do 31 stycznia danego roku, a jeżeli obowiązek powstał w trakcie roku - to w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadajacej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

W/w dokumenty należy złożyć w Referacie Podatkowym ( pok. nr 6 ) albo na biurze podawczym ( pok. nr 2 ) lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej e-PUAP.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika ( pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo potwierdzoną kopię pełnomocnictwa, sporządzoną na wzorze UPL-1P) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł  ( z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane m.in. : małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

V. Stawki podatku:

​Są określane uchwałą przez Radę Miasta Ustroń.

VI. Terminy płatności:

Dla osób fizycznych    –  w czterech ratach

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - do 15 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem stycznia –do 31 stycznia ( bez wezwania przez organ podatkowy).

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomość należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Ustroń, parter - pok. nr 8 lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. o/Bielsko-Biała nr 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

 VII. Zwolnienia z podatku:

Art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.)

VIII. Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego

IX. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Bielsku –Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni  od otrzymania  decyzji .

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Klaudia Wasilewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2004 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.01.2018 14:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 11:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 11:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 09:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 09:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 14:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:40 Usunięto załącznik Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 26.11.2015r. w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:40 Usunięto załącznik Uchwała Nr XII/128/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 26.11.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2016

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:40 Usunięto załącznik Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:40 Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:39 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:39 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2016 11:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:27 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:27 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:27 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:26 Dodano załącznik "Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:26 Dodano załącznik "Uchwała Nr XII/128/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 26.11.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2016"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:25 Dodano załącznik "Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 26.11.2015r. w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:25 Usunięto załącznik IN-1 nowa (Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:25 Usunięto załącznik DN-1 nowa (Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:24 Usunięto załącznik Uchwała nr XLIX/524/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:24 Usunięto załącznik Uchwała NR L/536/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości w 2015 rok

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:24 Usunięto załącznik Uchwała NR L/539/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:27 Dodano załącznik "Uchwała NR L/539/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny"

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:21 Dodano załącznik "Uchwała NR L/536/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości w 2015 rok"

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:20 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/524/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015"

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:20 Dodano załącznik "DN-1 nowa" (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:19 Dodano załącznik "IN-1 nowa" (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:18 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXV/273/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:18 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXV/274/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 października 2012r.w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2013r.

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:17 Usunięto załącznik IN -1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:17 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:37 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXV/273/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013"

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:37 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXV/274/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 października 2012r.w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2013r."

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:34 Usunięto załącznik Uchwała Nr XIV/138/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:34 Usunięto załącznik Uchwała Nr XIV/135/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2012

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:34 Usunięto załącznik Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:32 Usunięto załącznik Uchwała Nr XLIX/566/2010 rady Miasta
Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2011

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
12.09.2012 14:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:25 Dodano załącznik "IN -1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:24 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:24 Dodano załącznik "Uchwała Nr XIV/138/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:24 Dodano załącznik "Uchwała Nr XIV/135/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2012"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:23 Dodano załącznik "Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:20 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie okreslenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:19 Usunięto załącznik Uchwała Nr XLIX/565/2010 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:19 Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:19 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:19 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2010

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.06.2011 14:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
17.05.2011 12:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:50 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:49 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości "

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:49 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:48 Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 09:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIX/566/2010 rady Miasta
Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2011"

(Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 09:18 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIX/565/2010 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011"

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:53 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zwolnień podatku
od nieruchomości i podatku rolnego na 2009r.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:52 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomośi na 2009r.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:52 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości .

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:51 Usunięto załącznik Uchwała Nr XIV/139/2007 Rady Miasta
Ustroń z dnia 27 wrzesnia 2007r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:51 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:50 Usunięto załącznik uchwała Nr XIV/140/2007 Rady Miasta
Ustroń z dnia 27 wrzesnia 2007r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2008.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:25 Usunięto załącznik Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:25 Usunięto załącznik Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2007.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:24 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miasta nr
XXXVIII/340/2005 z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w
roku 2006r.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:24 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miasta Nr
XXXVIII/339/2005 z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na2006r.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:24 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miasta nr XXVI/215/2004
z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zwolnień od podatki od
nieruchomości i podatku rolnego w roku 2005.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:24 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miasta nr XXVI/214/2004
z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie okreslenia wysokości
podatku od nieruchomości na 2005r.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 14:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
17.06.2010 13:32 Edycja dokumentu (Karina Kozieł)
17.06.2010 11:09 Edycja dokumentu (Karina Kozieł)
17.06.2010 11:08 Edycja dokumentu (Karina Kozieł)
17.06.2010 11:06 Edycja dokumentu (Karina Kozieł)
28.05.2010 11:59 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości"

(Karina Kozieł)
28.05.2010 11:59 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Karina Kozieł)
28.05.2010 11:58 Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości 2010

(Karina Kozieł)
28.05.2010 11:58 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości 2010

(Karina Kozieł)
25.02.2010 12:47 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości 2010"

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:46 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości 2010

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:41 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości 2010 "

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:41 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości 2010"

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:36 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2010"

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:32 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości i podatku rolnego na 2010"

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:29 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2010

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:29 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2010"

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
19.01.2009 13:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 15:24 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnień podatku od
nieruchomości i podatku rolnego na 2009r."

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 15:23 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomośi na 2009r."

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 15:22 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości na 2008." na "Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości ."

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 15:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 15:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:59 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XIV/13/2007
Rady Miasta Ustroń z dnia 27 wrzesnia 2007r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2008." na "Uchwała Nr XIV/139/2007 Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 wrzesnia 2007r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2008."

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:50 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości na 2008."

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:49 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
"

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:49 Dodano załącznik "Uchwała Nr XIV/13/2007 Rady Miasta
Ustroń z dnia 27 wrzesnia 2007r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008."

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:47 Dodano załącznik "uchwała Nr XIV/140/2007 Rady Miasta
Ustroń z dnia 27 wrzesnia 2007r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2008."

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:45 Usunięto załącznik IN-1 Informacja na podatek od
nieruchomości

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:45 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:29 Dodano załącznik "IN-1 Informacja na podatek od
nieruchomości "

(Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:29 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości "

(Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:28 Dodano załącznik "Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r."

(Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:24 Dodano załącznik "Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2007."

(Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:23 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od
nieruchomości "

(Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:23 Usunięto załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości "

(Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.09.2006 11:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 12:26 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 12:26 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości "

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta nr XXXVIII/340/2005
z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości i podatku rolnego w roku 2006r."

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 12:18 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/339/2005
z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na2006r. "

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 12:08 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta nr XXVI/215/2004 z
dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zwolnień od podatki od
nieruchomości i podatku rolnego w roku 2005. "

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 12:06 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta nr XXVI/214/2004 z
dnia 25 listopada 2004r. w sprawie okreslenia wysokości
podatku od nieruchomości na 2005r."

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 11:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
22.12.2004 13:48 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
22.12.2004 11:00 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
22.12.2004 08:25 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.12.2004 15:00 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.12.2004 09:03 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
08.12.2004 10:19 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
08.12.2004 09:05 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
26.02.2004 13:38 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 13:36 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 13:29 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 13:20 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 13:18 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 11:23Dokument usunięto. (Klaudia Wasilewska)
26.02.2004 11:12 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 11:11 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 10:14 Utworzenie dokumentu. (Klaudia Wasilewska)
26.02.2004 10:14 Utworzenie dokumentu. (Klaudia Wasilewska)