Podatek rolny

Podatek rolny

 

 

I. Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1892)

II. Podmiot opodatkowania:

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami gruntów,

 2. posiadaczami samoistnymi gruntów;

 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;

 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo

 • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych. 

      5. dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego, które zostało w całości lub w części wydzierżawione na   podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

III. Przedmiot opodatkowania:

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne  za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

IV. Obowiązek podatkowy:

 • powstaje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku

 • wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć pisemną informację w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub mających  wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zobowiązane są do składania deklaracji na podatek rolny corocznie- do 15 stycznia danego roku, a jeżeli obowiązek powstał w trakcie roku do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej ,w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

W/w dokumenty należy złożyć w Referacie Podatkowym (pok.nr 6) albo na biurze podawczym (pok. nr 4) lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej e-PUAP.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo potwierdzoną kopię pełnomocnictwa, sporządzoną na wzorze UPL-1P) wraz  z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł ( z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane m.in.: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

V. Stawki podatku:

​Podatek rolny za dany rok podatkowy wynosi:

 • dla gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężną 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego;

 • dla pozostałych gruntów rolnych (nie stanowiących gospodarstwa rolnego) podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5q żyta od 1 ha.

Stawkę podatku rolnego oblicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłaszana jest Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

VI. Terminy płatności:

Dla osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – w czterech ratach;

 • do 15 marca

 • do 15 maja

 • do 15 września

 • do 15 listopada

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny  należy wpłacić bez wezwania w w/w terminach  lub  w kasie Urzędu Miasta Ustroń , parter – pok.nr 8 lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. o/Bielsko-Biała  nr 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

VII. Zwolnienia z podatku:

Zobacz art.12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1892)

Uchwała Rady Miasta Ustroń XV/160/2011 z 22 grudnia 2011r.w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

VIII. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

IX. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek rolny
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Klaudia Wasilewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2004 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.01.2018 14:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 14:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 13:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 13:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 13:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2016 11:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:20 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miasta Ustroń
XV/160/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:20 Usunięto załącznik IR-1 nowa (Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:20 Usunięto załącznik DR-1 nowa (Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:20 Usunięto załącznik Uchwała NR L/537/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z
podatku rolnego w 2015 roku

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 15:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:06 Dodano załącznik "Uchwała NR L/537/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z
podatku rolnego w 2015 roku"

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:06 Dodano załącznik "DR-1 nowa" (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:06 Dodano załącznik "IR-1 nowa" (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:05 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny
(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:05 Usunięto załącznik IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:04 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXV/274/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 października 2012r.w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2013r.

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2013 14:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2013 14:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 14:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 14:01 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXV/274/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 października 2012r.w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2013r."

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 14:01 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miasta Ustroń
XIV/135/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2012

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 14:00 Usunięto załącznik Uchwała Nr XLIX/567/2010 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień
pd podatku rolnego w roku 2011

(Agnieszka Śliwka)
12.09.2012 14:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
12.09.2012 08:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
10.09.2012 09:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
10.09.2012 09:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
10.09.2012 09:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
10.09.2012 09:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 11:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 11:48 Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 11:47 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny"
(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 10:11 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń XV/160/2011
z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i
szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego
gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 10:08 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń
XIV/135/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2012"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 10:06 Usunięto załącznik IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 10:06 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja w sprawie podatku
rolnego

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 10:02 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zwolnień od
podatku rolnego w roku 2010

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.06.2011 14:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:46 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja w sprawie podatku
rolnego "

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:46 Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego "

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:45 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny
(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:45 Usunięto załącznik IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 09:54 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIX/567/2010
Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010r. " na
"Uchwała Nr XLIX/567/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28
października 2010r. w sprawie zwolnień pd podatku rolnego
w roku 2011"

(Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 09:51 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIX/567/2010 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28 października 2010r. "

(Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 09:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
17.06.2010 13:27 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.06.2010 13:26 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.06.2010 12:38 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.06.2010 11:04 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.06.2010 11:03 Edycja dokumentu (Karina Macura)
28.05.2010 11:56 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny"
(Karina Macura)
28.05.2010 11:56 Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego"

(Karina Macura)
28.05.2010 11:55 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja w sprawie podatku
rolnego

(Karina Macura)
28.05.2010 11:55 Usunięto załącznik IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego

(Karina Macura)
25.02.2010 13:56 Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego"

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 13:54 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja w sprawie podatku
rolnego "

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 13:53 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnień od podatku
rolnego w roku 2010 "

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 13:52 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zwolnień od
podatku rolnego

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 13:52 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego
(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 13:52 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny
(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 15:03 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnień od podatku
rolnego "

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 15:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Informacja w sprawie podatku rolnego
2008r." na "Informacja w sprawie podatku rolnego "

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 14:59 Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja na podatek rolny
2008r." na "Deklaracja na podatek rolny "

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 14:59 Usunięto załącznik Uchwała Nr XIV/141/2007 Rady Miasta
Ustroń z dnia 27 września 2007r. w sprawie zwolnień od
podatku rolnego 2008.

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 14:59 Usunięto załącznik Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień od
podatku rolnego w roku 2007.

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 14:59 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miasta Ustroń
XXXVIII/341/2005 z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie
zwolnień w podatku rolnym na 2006r.

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 14:58 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miasta Ustroń
XXVI/216/2004 z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zwolnień
w podatku rolnym na 2005r.

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 14:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:39 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny 2008r."
(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja na podatek rolny
2008r." na "Informacja w sprawie podatku rolnego 2008r."

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:35 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny 2008r."
(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:31 Dodano załącznik "Uchwała Nr XIV/141/2007 Rady Miasta
Ustroń z dnia 27 września 2007r. w sprawie zwolnień od
podatku rolnego 2008."

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:09 Usunięto załącznik IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 14:07 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny
(Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:33 Dodano załącznik "Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień od
podatku rolnego w roku 2007."

(Agnieszka Śliwka)
03.01.2007 08:31 Usunięto załącznik "Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2007."

(Agnieszka Śliwka)
02.01.2007 15:25 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny"
(Agnieszka Śliwka)
02.01.2007 15:24 Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego"

(Agnieszka Śliwka)
02.01.2007 14:55 Dodano załącznik "Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2007."

(Agnieszka Śliwka)
02.01.2007 14:53 Usunięto załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego
"

(Agnieszka Śliwka)
02.01.2007 14:53 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Agnieszka Śliwka)
02.01.2007 14:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 14:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 13:59 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 13:58 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego "
(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 13:57 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń
XXXVIII/341/2005 z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie
zwolnień w podatku rolnym na 2006r."

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 13:55 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń
XXVI/216/2004 z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zwolnień
w podatku rolnym na 2005r."

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 13:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
22.12.2004 10:59 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
22.12.2004 08:23 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.12.2004 14:54 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.12.2004 14:53 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.12.2004 08:58 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
08.12.2004 10:38 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
08.12.2004 10:18 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
08.12.2004 08:54 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
26.02.2004 13:57 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 13:55 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 13:52 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 13:50 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 13:47 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 10:23 Utworzenie dokumentu. (Klaudia Wasilewska)