Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

 

 

 

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.)

II. Podmiot opodatkowania:

Osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

III. Przedmiot opodatkowania:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż12 ton;

  • przyczepy i naczepy, które łącznie pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

  • przyczepy i naczepy, które łącznie pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

IV. Powstanie obowiązku podatkowego:

W przypadku nabycia nowego środka transportowego- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek transportowy został zarejestrowany

W przypadku nabycia środka transportowego wcześniej zarejestrowanego- od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dany środek transportowy został nabyty

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane  złożyć deklarację na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz załącznikiem (DT-1/A) w terminie do 15 lutego oraz w przypadku zaistnienia w trakcie roku podatkowego okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności.

W przypadku sprzedaży środka transportowego przez podatnika, obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany. Wówczas podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym  pojazd stanowił własność podatnika.

Pojazd specjalny powinien mieć taki zapis w dowodzie rejestracyjnym, wówczas jest zwolniony z podatku.

W/w dokumenty należy złożyć w Referacie Podatkowym (pok.nr 6) albo na biurze podawczym (pok. nr 4) lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej e-PUAP.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo potwierdzoną kopię pełnomocnictwa sporządzoną na wzorze UPL-1P) wraz  z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł ( z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane m.in.: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

V. Stawki podatku:

​Określa Rada Miasta w drodze uchwały.

VI. Terminy płatności:

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach:

  • do 15 lutego
  • do 15 września

Jeżeli obowiązek podatkowy  powstał:

  • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest  w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata, do dnia 15 września danego roku – II rata.

  • od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jednorazowo terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od środków transportowych należy wpłacić bez wezwania w w/w terminach  w kasie Urzędu Miasta Ustroń , parter – pok.nr 8 lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. O/Bielsko-Biała nr 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211.

VII. Zwolnienia z podatku:

Zobacz art.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.).

VIII. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

IX. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Klaudia Wasilewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2004 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.01.2018 14:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 14:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 14:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 14:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:38 Usunięto załącznik Dekalaracja na podatek od środków
transportowych DT-1/A

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:38 Usunięto załącznik Dekalarcja na podatek od srodków
transportowych

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:38 Usunięto załącznik Deklaracja DT-1 od 01.01.2012r.
(Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:37 Usunięto załącznik DT-1/A zał. do deklaracji od
01.01.2012

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:37 Usunięto załącznik Uchwała NR L/535/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia
wysokości stwek podatku od środków transportowych na rok
2015

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2016 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 15:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 13:56 Dodano załącznik "Uchwała NR L/535/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia
wysokości stwek podatku od środków transportowych na rok
2015"

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 13:55 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXVI/291/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
rok 2013

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2013 14:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2013 14:13 Usunięto załącznik Uchwała Nr XLIX/569/2010 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28 październik 2010r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2011.

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 14:07 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXVI/291/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
rok 2013"

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 14:07 Usunięto załącznik Uchwała Nr XIV/137/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie okreslenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
rok 2012

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 14:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
12.09.2012 13:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
12.09.2012 08:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
10.09.2012 09:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
10.09.2012 09:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 09:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 09:36 Dodano załącznik "DT-1/A zał. do deklaracji od
01.01.2012"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 09:36 Dodano załącznik "Deklaracja DT-1 od 01.01.2012r."
(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 09:35 Dodano załącznik "Uchwała Nr XIV/137/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie okreslenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
rok 2012"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 09:34 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXXVIII/437/2009 Rady
Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2009r.w sprawie
okreslenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2010.

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 09:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.06.2011 14:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 11:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 10:31 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIX/569/2010 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28 październik 2010r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2011."

(Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 10:29 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/437/2009 Rady Miasta
Ustroń z dnia 26 listopada 2009r.w sprawie okreslenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2010."

(Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
17.06.2010 11:13 Edycja dokumentu (Karina Kozieł)
17.06.2010 11:11 Edycja dokumentu (Karina Kozieł)
26.02.2010 10:17 Usunięto załącznik Uchwała podatek od środków
transportowych na 2009r.9 nr XXVII/308/2008

(Agnieszka Śliwka)
26.02.2010 10:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
26.02.2010 10:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 11:15 Dodano załącznik "Uchwała podatek od środków
transportowych na 2009r.9 nr XXVII/308/2008"

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 11:09 Usunięto załącznik Uchwała Nr XVI/170/2007 z dnia 29
listopada 2007r.w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2008.

(Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 11:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
10.01.2008 08:46 Dodano załącznik "Dekalarcja na podatek od srodków
transportowych"

(Agnieszka Śliwka)
10.01.2008 08:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
10.01.2008 08:30 Dodano załącznik "Dekalaracja na podatek od środków
transportowych DT-1/A "

(Agnieszka Śliwka)
10.01.2008 08:28 Dodano załącznik "Uchwała Nr XVI/170/2007 z dnia 29
listopada 2007r.w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2008."

(Agnieszka Śliwka)
10.01.2008 08:26 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1 2007 r.

(Agnieszka Śliwka)
10.01.2008 08:26 Usunięto załącznik Uchwała Nr II/12/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na

(Agnieszka Śliwka)
10.01.2008 08:26 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1/A

(Agnieszka Śliwka)
24.04.2007 07:56 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1 2007 r."

(Agnieszka Śliwka)
24.04.2007 07:55 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1"

(Agnieszka Śliwka)
28.12.2006 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
28.12.2006 09:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
28.12.2006 09:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr II/12/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na"

(Agnieszka Śliwka)
28.12.2006 09:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.09.2006 11:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.08.2006 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.08.2006 14:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
04.08.2006 14:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
04.08.2006 09:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
04.08.2006 09:17 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1/A"

(Agnieszka Śliwka)
04.08.2006 09:16 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1"

(Agnieszka Śliwka)
22.12.2004 14:12 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
22.12.2004 12:11 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
22.12.2004 12:10 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
22.12.2004 11:47 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
22.12.2004 10:53 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
22.12.2004 08:13 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.12.2004 14:36 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
20.12.2004 12:29 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
08.12.2004 10:37 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
08.12.2004 10:16 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
08.12.2004 08:58 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
08.12.2004 08:48 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
26.02.2004 14:19 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 14:18 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 14:14 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 14:11 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 14:06 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 10:33 Utworzenie dokumentu. (Klaudia Wasilewska)