Podatek leśny

Podatek leśny

 I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1821).

II. Podmiot opodatkowania:

Osoby fizyczne oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami lasów,
  • posiadaczami samoistnymi lasów ,
  • posiadaczami lasów lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z  innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego,
  • użytkownikami wieczystymi lasów.

III. Przedmiot opodatkowania:

 Lasy, za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

IV. Obowiązek podatkowy:

  • powstaje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku

  • wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć pisemną Informację w sprawie podatku leśnego  w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub mających  wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. 

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zobowiązane są do składania deklaracji na podatek leśny corocznie- do 15 stycznia danego roku, a jeżeli obowiązek powstał w trakcie roku do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej , w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. 

W/w dokumenty należy złożyć w Referacie Podatkowym (pok.nr 6) albo na biurze podawczym (pok. nr 4) lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej e-PUAP. 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo potwierdzoną kopię pełnomocnictwa sporządzoną na wzorze UPL-1P) wraz  z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł ( z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane m.in.: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). 

V. Stawki podatku: 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1821) "podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy". Średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza w komunikacie Prezes GUS.

 VI. Terminy płatności:

 Dla osób fizycznych - w czterech ratach;

  • do 15 marca

  • do 15 maja
  • do 15 września
  • do 15 listopada

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne   nieposiadające osobowości prawnej – do 15 dnia każdego miesiąca (bez wezwania przez organ podatkowy).

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 Podatek leśny należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Ustroń , parter – pok.nr 8 lub  na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. o/Bielsko-Biała   nr 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

 VII. Zwolnienia z podatku :

 Zobacz art.7 ustawy z dnia 30.10.2002r.o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1821).

 VIII. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

 IX. Tryb odwoławczy:

 Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek leśny
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Klaudia Wasilewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2004 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.01.2018 14:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 14:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 13:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
09.01.2018 13:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:11 Usunięto załącznik Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 26.11.2015r. w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:11 Usunięto załącznik IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:11 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny
(Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 12:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 11:42 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny
(Aleksandra Polok)
08.01.2016 11:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:30 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny"
(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:30 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny"
(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:30 Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:29 Dodano załącznik "Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 26.11.2015r. w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:29 Usunięto załącznik IL-1 nowa (Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 11:29 Usunięto załącznik DL-1 nowa (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 14:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 13:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 13:49 Dodano załącznik "DL-1 nowa" (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 13:49 Dodano załącznik "IL-1 nowa" (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 13:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 13:47 Usunięto załącznik DL-1 Dekalaracja w sprawie podatku
leśnego

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2015 13:47 Usunięto załącznik IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:34 Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:33 Dodano załącznik "DL-1 Dekalaracja w sprawie podatku
leśnego "

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:32 Usunięto załącznik IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:32 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja w sprawie podatku
leśnego

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 12:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
28.06.2011 08:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.06.2011 15:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.06.2011 14:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:30 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja w sprawie podatku
leśnego"

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:29 Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego"

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:29 Usunięto załącznik IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:29 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny
(Agnieszka Śliwka)
16.05.2011 09:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
20.01.2011 09:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
26.11.2010 11:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
17.06.2010 13:44 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.06.2010 13:22 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.06.2010 11:01 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.06.2010 10:59 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.06.2010 10:53 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.06.2010 10:50 Edycja dokumentu (Karina Macura)
28.05.2010 11:51 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny"
(Karina Macura)
28.05.2010 11:50 Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego"

(Karina Macura)
28.05.2010 11:50 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja w sprawie podatku
leśnego

(Karina Macura)
28.05.2010 11:49 Usunięto załącznik IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego

(Karina Macura)
25.02.2010 12:56 Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku
leśnego "

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:56 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja w sprawie podatku
leśnego "

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:55 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja w sprawie podatku
rolnego 2010

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:55 Usunięto załącznik IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego 2010

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:55 Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku
rolnego 2010"

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:54 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja w sprawie podatku
rolnego 2010"

(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:52 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny
(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:52 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego
(Agnieszka Śliwka)
25.02.2010 12:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 10:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
14.01.2009 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 13:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 13:43 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego"
(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 13:42 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny "
(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 13:41 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego
(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 13:40 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny
(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
28.12.2006 11:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.12.2006 14:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.12.2006 14:23 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny"
(Agnieszka Śliwka)
27.12.2006 14:22 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego"
(Agnieszka Śliwka)
27.12.2006 14:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
26.07.2006 14:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
22.12.2004 08:11 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.12.2004 12:45 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
26.02.2004 14:33 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 14:32 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 14:29 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
26.02.2004 11:09 Utworzenie dokumentu. (Klaudia Wasilewska)