Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu

Ustroń: Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu
Numer ogłoszenia: 316124 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ulic DW 941 z ulicą Skoczowską i Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu. Projekt budowlany i wykonawczy należy wykonać w zakresie od 0 + 400 do 1 + 012 km, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik do SIWZ oraz koncepcją - wariant 3 sygnalizacja świetlna Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót muszą być wykonane osobno dla poszczególnych (branż ) oraz rozdzielone kosztorysowo na drogi wojewódzkie i drogi gminne. Inwestor zapewnia wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 1 zamówienie o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 50.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat. 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. 3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50.000 zł wymienione w formularzu Wykaz prac 4. Personel - wykonawca musi dysponować, projektantem w branży drogowej, uprawnionym do projektowania niniejszego zamówieniem (uprawnienia projektowe). Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3). Załącznik nr 7 Uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4 ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2009 18:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.11.2009 10:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
26.11.2009 10:23 Dodano załącznik "Umowa ZP 45 2009 C.E.-CONSUL
ENGINEERING.pdf"

(Agnieszka Kochan)
13.11.2009 11:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
13.11.2009 11:33 Dodano załącznik "Ogłoszenie wyników ZP 45 2009.pdf"
(Agnieszka Kochan)
11.09.2009 18:26 Dodano załącznik "koncepcja wariant 3.pdf"
(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:25 Dodano załącznik "szczegol_kraweznik.PDF"
(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:24 Dodano załącznik "1U0KFP~V.DOC"
(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:24 Dodano załącznik "1F - Założenia kosztorysowe.doc"
(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:24 Dodano załącznik "1E - Wymagania do części
geodezyjnej.doc"

(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:23 Dodano załącznik "1D - Wymaganie techniczne budowy
(przebudowy) zatoki autobusowej.doc"

(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:23 Dodano załącznik "1C - Waruki techniczne budowy ciągu
pieszo-rowerowego.doc"

(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:23 Dodano załącznik "1B - Waruki techniczne budowy
(przebudowy, remontu) chodnika.doc"

(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:23 Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia.doc"
(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:22 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 45 2009.doc"
(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:22 Dodano załącznik "145 UMOWA ZP 45 2009 .doc"
(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:22 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe,
doświadczenie.doc"

(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:22 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc"
(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:21 Dodano załącznik "Oferta-1.doc"
(Ireneusz Staniek)
11.09.2009 18:21 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)