Remont mostu drogowego w ciągu ulicy Akacjowej w UstroniuUstroń: Remont mostu drogowego w ciągu ulicy Akacjowej w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 348364 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

·              Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu drogowego w ciągu ulicy Akacjowej w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót remontowych obejmuje : demontaż istniejącej konstrukcji, wykonanie nowej stalowej konstrukcji nośnej, wykonanie nowego pomostu betonowego zespolonego z dźwigarami, nadbudowę ścian przednich przyczółków, ułożenie nowej nawierzchni na obiekcie, montaż nowych balustrad i barier ochronnych, zabezpieczenie antykorozyjne nowych elementów stalowych i betonowych oraz prace porządkowe polegające na oczyszczeniu podpór z roślinności.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·              Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi dysponować, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane mostowe) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie wykonawcy, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2004 - 2008), był wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (wykonanie robót mostowych). Aby spełnić ten warunek, praca, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 100.000,00 zł 4. Referencje wykonawcy - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające pracę o wartości, co najmniej 100.000,00 zł wymienioną w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Termin gwarancji nie mniejszy niż 36 miesięcy. 7. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/..

·              Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·              1 - Cena - 95

·              2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont mostu drogowego w ciągu ulicy Akacjowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2009 16:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.11.2009 14:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
12.11.2009 14:10 Dodano załącznik "Umowa nr ZP 48 2009 Remont mostu ul.
Akacjowa.pdf"

(Agnieszka Kochan)
03.11.2009 09:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
03.11.2009 09:39 Dodano załącznik "Ogłoszenie o wynikach ZP 48 2009.pdf"
(Agnieszka Kochan)
20.10.2009 14:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
20.10.2009 14:10 Dodano załącznik "Wyjaśnienia ZP 48 2009.pdf"
(Agnieszka Kochan)
06.10.2009 17:09 Dodano załącznik "PROJEKT AKACJOWA.tif"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:55 Dodano załącznik "VIII Obliczenia.pdf"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:53 Dodano załącznik "V SST.pdf" (Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:52 Dodano załącznik "Obliczenia hydrologiczno -
hydrauliczne.pdf"

(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:52 Dodano załącznik "Nr 08. Niweleta drogi.pdf"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:52 Dodano załącznik "Nr 07. Zbrojenie ustroju nośnego.pdf"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:51 Dodano załącznik "Nr 06. Konstrukcja stalowa.pdf"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:51 Dodano załącznik "Nr 05. Wymiary ustroju nośnego.pdf"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:51 Dodano załącznik "Nr 04. Rysunek ogólny 2,0.pdf"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:50 Dodano załącznik "Nr 03. Zakres robót rozbiórkowych.pdf"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:49 Dodano załącznik "IV Uzgodnienia.pdf"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:48 Dodano załącznik "Przedmiar.xls"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:48 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 48 2009.doc"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:48 Dodano załącznik "Wzór umowy nr ZP 48 2009 zał. 4.DOC"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:48 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe,
doświadczenie.doc"

(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:48 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:47 Dodano załącznik "Oferta-1.doc"
(Ireneusz Staniek)
06.10.2009 16:47 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)