49 Uzupełnienie oświetlenia ulicy Źródlanej i Leczniczej w Ustroniu

Ustroń: Uzupełnienie oświetlenia ulicy Źródlanej i Leczniczej w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 374204 - 2009; data zamieszczenia: 26.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie oświetlenia ulicy Źródlanej i Leczniczej w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Uzupełnienie oświetlenia ulicy Źródlanej i Leczniczej w Ustroniu. 1. Ulica Źródlana - odcinek 1 linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 1kV przewód izolowany AsXS 2 x 25 mm2 o długości 635 m. Słupy oświetleniowe typu E i ŻN szt. 8 oprawy oświetleniowe OUSc-100 ELGO - szt. 15 odcinek 2 linia napowietrzna oświetleni ulicznego 1 kV przewód izolowany AsXS 2 x 25 mm2 o długości 150 m na istniejących słupach, oprawy oświetleniowe OUSc-100 ELGO - szt 5 2. Ulica Lecznicza - linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 1KV przewód izolowany AsXS 2 x 25 mm2 o długości 177 m. Słupy oświetleniowe typu E i ŻN szt 4, oprawy oświetleniowe OUSc - 100 ELGO - szt 4 Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji oraz w przedmiarze. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi dysponować, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane elektryczne) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie wykonawcy, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2004 - 2008), był wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont oświetlenia ulicznego). Aby spełnić ten warunek, praca, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 50.000,00 zł 4. Referencje wykonawcy - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające pracę o wartości, co najmniej 50.000,00 zł wymienioną w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 14 dni. 6. Termin gwarancji nie mniejszy niż 36 miesięcy. 7. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. W cenie oferty należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania począwszy od wytyczenia w terenie a skończywszy na inwentaryzacji wykonanych robót; Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/..

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4 ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:49 Uzupełnienie oświetlenia ulicy Źródlanej i Leczniczej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2009 22:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.12.2009 12:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
23.12.2009 12:00 Dodano załącznik "Umowa ZP 49 2009.pdf"
(Agnieszka Kochan)
09.12.2009 15:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
09.12.2009 15:04 Dodano załącznik "Ogloszenie wyników ZP 49 2009.pdf"
(Agnieszka Kochan)
26.10.2009 23:26 Dodano załącznik "Plan Projektowy - ośwwietlenie Ustron
ul. Lecznicza.zip"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 23:15 Dodano załącznik "Plan Projektowy - oświetlenie Ustroń
ul. Źródlana 2.pdf.zip"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 23:11 Dodano załącznik "Plan Projektowy - oświetlenie Ustroń
ul. Źródlana 1.zip"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 23:07 Usunięto załącznik Przedmiar Robót - oświetlenie
Ustroń ul. Źródlana.pdf

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 23:06 Dodano załącznik "Przedmiar Robót - oświetlenie Ustroń
ul. Źródlana.pdf"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 23:02 Dodano załącznik "Przedmiar Robót - oświetlenie Ustroń
ul. Źródlana.pdf"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 23:01 Dodano załącznik "Schemat Jednokreskowy - oświetlenie
Ustron ul. Źródlana 2.pdf"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 23:00 Dodano załącznik "Schemat Jednokreskowy - oświetlenie
Ustroń ul. Lecznicza.pdf"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:59 Dodano załącznik "Schemat Jednokreskowy - oświetlenie
Ustroń ul. Źródlana 1.pdf"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:58 Dodano załącznik "Specyfikacja CPV - oświetlenie Ustroń
ul. Źródlana.pdf"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:57 Dodano załącznik "Tabele Montażowe - oświetlenie Ustroń
ul. Źródlana.pdf"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:56 Dodano załącznik "Opis Techniczny - oświetlenie Ustroń
ul. Źródlana.pdf"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:55 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 49 2009.doc"
(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:55 Dodano załącznik "Wzór umowy nr ZP 49 2009 zał. 4.DOC"
(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:54 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe,
doświadczenie.doc"

(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:52 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc"
(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:52 Dodano załącznik "Oferta-1.doc"
(Ireneusz Staniek)
26.10.2009 22:49 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)