OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie fundamentu i ogrodzenia w ciągu ulicy Wesołej w Ustroniu Lipowcu

Zamówienie polega na

Roboty polegają na wykonaniu ogrodzenia z siatki na słupkach w rozstawie 2,4m długości 43m
wraz z fundamentem betonowym oraz ułożeniu 10m2 płyt ażurowych typu mała krata
zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.         Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wykonanie fundamentu i ogrodzenia w Ustroniu Lipowcu

Wymagany termin realizacji zamówienia 20.12.2009r

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Teresa Januszewska tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 10.11.2009r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                         x 10 pkt.

C1 = ------------------------------------------------------------------------------

                          Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Ustroń, dn. 02.11.2009r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:61 Wykonanie fundamentu i ogrodzenia w ciągu ulicy Wesołej w Ustroniu Lipowcu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:02.11.2009 14:35
Informację aktualizował:Agnieszka Kochan
Data aktualizacji:13.11.2009 13:30