OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w specyfikacji oraz w formularzu cenowym.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8°° do 15, www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 10.12.2009r.

                         

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Agnieszka Kochan        tel. 33 8579-315

W sprawach procedury konkursowej:                     Ireneusz Staniek        tel. 33 8579-358

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 17.11.2009r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                       x 10 pkt.

C1 = ------------------------------------------------------------------------------

                          Cena ocenianej oferty

Gwarancja 12 miesięcy od dnia odbioru robót.


 

                                                               

Ustroń, dn. 09.11.2009r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:63 Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:09.11.2009 16:45
Informację aktualizował:Agnieszka Kochan
Data aktualizacji:20.11.2009 10:06