OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Leśnej, Krętej, Podgórskiej oraz Sosnowej w Ustroniu

  Zakres świadczonych usług obejmuje:

     1/ Nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dn. 7.07. 1994r Prawo Budowlane

         (DzU. Z 1994 poz. 414 z póź. zm.)

    2/  Powiernictwo inwestycyjne obejmujące:

§            sprawdzenie dokumentacji technicznej

§            bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą

§            egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy

§            udział w radach budowy

§            prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót

§            prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej

§            rozliczenie inwestycji

§            niezbędne sprawozdania i kontrola finansowa

§            dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji

      3/ Usługi ekonomiczno-finansowe związane z rozliczeniem środków na realizację zadania

           bieżącą kontrola realizacji umów, w tym m.in.:

         bieżące rozliczenia finansowe

         sprawozdania dla Zamawiającego oraz pożyczkodawców i dotujących

         ewentualne aneksy

         ścisła współpraca z pożyczkodawcami i dotującymi,

           zapewnienie prawidłowości w przebiegu kontroli zadania, przez jednostki współfinansujące.

           rozliczenie końcowe w jednostkach współfinansujących, w tym rozliczenie efektu rzeczowego i ekologicznego zadań

Orientacyjna wartość zadań wynosi 1.500.000,00 zł brutto.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – zastępstwo inwestycyjne.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-358

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 04.12.2009r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert – najniższa cena.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych (w zakresie budowy sieci sanitarnych); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Ustroń, dn. 26.11.2009r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:65 Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Leśnej, Krętej, Podgórskiej oraz Sosnowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:26.11.2009 16:00
Informację aktualizował:Agnieszka Kochan
Data aktualizacji:21.12.2009 08:49