OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Rozbudowa oświetlenia w rejonie ulic Wczasowej i Polańskiej oraz w rejonie ulic Furmańskiej i Orłowej

 w Ustroniu.

Zamówienie polega na

Rozbudowa oświetlenia w rejonie ulic Wczasowej i Polańskiej oraz w rejonie ulic Furmańskiej i Orłowej  w Ustroniu. zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie technicznym oraz przedmiarze. Przekroczenie dróg metodą przewiertu.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.         Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – rozbudowa oświetlenie ulic w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 28.12.2009r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Janina Korcz tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 07.12.2009r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                         x 10 pkt.

C1 = ------------------------------------------------------------------------------

                          Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - sieci i instalacje elektryczne); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Ustroń, dn. 27.11.2009r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:67 Rozbudowa oświetlenia w rejonie ulic Wczasowej i Polańskiej oraz w rejonie ulic Furmańskiej i Orłowej w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:27.11.2009 15:17
Informację aktualizował:Agnieszka Kochan
Data aktualizacji:21.01.2010 08:51