Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS jednostki budżetowej Miejski Dom Spokojnej Starości sporządony na dzień 31.12.2003 r.

Adresat R.I.O KATOWICE

Numer identyfikacyjny REGON 070764295

Wysyłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

A. Aktywa trwałe

1 170 950

1 134 090

A. Fundusz

1 126 871

1 100 732

I. Wartości niematerialne i prawne

-

2 276

I Fundusz jednostki

1 139 802

1 090 010

II.Rzeczowe aktywa trwałe

1 170 950

1 131 814

II.Wynik finansowy netto

- 12 931

10 722

1.Środki trwałe

1 170 950

1 131 814

1.1. Zysk netto (+)

10 722

1.1.Grunty

-

-

1.2. Strata (-)

- 12 931

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 161 454

1 128 032

III . Nadwyżka środków obrotowych (-)

-

-

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

-

3 782

IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)

-

-

1.4. Środki transportu

9 496

-

V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

-

-

1.5. Inne środki trwałe

-

-

VI. Inne

-

-

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie )

-

-

B. Fundusze celowe

-

-

3. Środki przekazane na poczet inwestycji

-

-

1.1. ........

-

-

III. Należności długoterminowe

-

-

1.2. ........

-

-

IV. Długoterminowe aktywa finnasowe

-

-

C Zobowiązania długoterminowe

-

-

1.1. Akcje udziały

-

-

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

51 885

106 640

1.2. Papiery wartościowe długoterminowe

-

-

I. Zobowiązania krótkoterminowe

51 584

106 598

1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

7 423

136

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

-

-

1.2. Zobowiązania wobec budżetów

3 268

3 555

B. Atywa obrotowe

7 806

73 283

1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

16 218

17 724

I. Zapasy

6 282

13 495

1.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

23 453

25 437

1.1. Materiały

1 128

2 214

1.5. Pozostałe zobowiązania

-

4 707

1.2. Półprodukty i produkty w toku

-

-

1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

-

27 835

1.3. Produkty gotowe

-

-

1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

1 222

27 205

1.4. Towary

5 154

11 281

1.8. Rezerwy na zobowiązania

-

-

II Należności krótkoterminowe

63

-

II Fundusze specjalne

301

42

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług

-

-

1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

301

42

1.2. Należności od budżetów

-

-

1.2. Inne fundusze

-

-

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych

-

-

E. Rozliczenia międzyokresowe

-

-

1.4. Pozostałe należności

63

-

I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

-

-

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

-

-

II. Inne rozliczenia międzyokresowe

-

-

III. Środki pieniężne

1 461

59 788

F. Inne pasywa

-

-

1.1.Środki pieniężne w kasie

-

399

-

-

1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1 461

59 389

-

-

1.3. Inne środki pieniężne

-

-

-

-

IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe

-

-

-

-

V. Rozliczenia międzyokresowe

-

-

-

-

C. Inne aktywa

-

-

-

-

Suma aktywów

1 178 756

1 207 373

Suma pasywów

1 178 756

1 207 372

A. Objaśnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

1 788,00

2. Odpisy aktualizujące należności

3. Umorzenie.........................

285 669,94

.....................................

2003.01.07

..................................

Główny księgowy

rok, miesiąc,dzień

Kierownik jednostki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej Miejski Dom Spokojnej Starości sporządzony na dzień 31.12.2003 r.
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.04.2004 14:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.04.2004 14:53

Rejestr zmian dokumentu