Ustroń: Sukcesywną dostawę stali dla potrzeb Warsztatu Szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 429752 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Warsztat Szkolny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych , ul. 3 Maja 15, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8542484, faks 033 8542484.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywną dostawę stali dla potrzeb Warsztatu Szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z transportem stali dla potrzeb Warsztatu Szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. Dostawa wraz z transportem niżej wskazanych materiałów następować będzie na podstawie szczegółowego zlecenia z 14 dniowym terminem realizacji. Tabela nr 1 przedstawia orientacyjne ilości stali jakie będą zamawiane. Tabela 1 L.p. Gatunek stali Średnica / wymiar / Orientacyjna ilość w 2010r. /kg/ 1. S235J lub równoważny Fi 26 50 2. S235J lub równoważny Fi 32 12000 3. S355J2 lub równoważny Fi 32 2000 4. S235JR lub równoważny Fi 34 1000 5. S235J lub równoważny Fi 38 1000 6. S355J2 lub równoważny Fi38 1000 7. S235J lub równoważny Fi 40 500 8. S235J lub równoważny Fi 45 1000 9. S235JRG2 lub równoważny Fi 50 4000 10. S235J lub równoważny Fi60 3000 11 15 lub równoważny Fi38 600 12. C45 lub równoważny Fi 30 500 13. C45 lub równoważny Fi40 12000 14. C45 lub równoważny Fi45 5000 15. C45 lub równoważny Fi50 12000 16. C45 lub równoważny Fi60 4000 17. C45 lub równoważny Fi65 1500 18. C45 lub równoważny Fi75 2000 19. C45 lub równoważny Fi42 1300 20. C45 lub równoważny Fi52 2500 21. C45 lub równoważny Fi80 1600 22. C45 lub równoważny Fi90 3000 23. 41Cr4 lub równoważny Fi32 300 24. 41Cr4 lub równoważny Fi38 500 25. 41Cr4 lub równoważny Fi40 500 26. 41Cr4 lub równoważny Fi50 600 27. 41Cr4 lub równoważny Fi55 900 28. C45 lub równoważny Fi12 70 29. C45 lub równoważny Fi20 150 30. St52-3 lub równoważny Fi40 1000 31. St52-3 lub równoważny Fi50 1000 32. 16MnCr5 lub równoważny Fi32 1000 33. Blacha S235JR lub równoważny 2×1000×2000 32 34. Blacha S235JR lub równoważny 3×1000×2000 100 35. Rura czarna 33,7 x 2,9 7 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.62.20.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień - załącznik nr 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605). Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy, (jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika - jak w rozdziale VII punkcie 6, 7 SIWZ). Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Stałość cen - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warsztat Szkolny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. 3 - go Maja 15 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Warsztat Szkolny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. 3 - go Maja 15 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywną dostawę stali dla potrzeb Warsztatu Szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:15.12.2009 12:28
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:17.08.2010 11:27