U C H W A Ł A  Nr  XIX/167/2004
Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie : zabezpieczenia w budżecie roku 2005 środków na II etap zadań inwestycyjnych.

            Na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń

u c h w a l a


§ 1.

Zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2005 środki na II etap zadań inwestycyjnych :

1. wykonanie sceny w MDK „Prażakówka”                                                               375.000 zł

2. budowa sali gimnastycznej przy SP-6 w Ustroniu Nierodzimiu                              1.050.000 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

RADCA PRAWNY                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr. Teresa Banszel                                                                                  Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie roku 2005 środków na II etap zadań inewstycyjnych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:29.04.2004 11:17
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:22.06.2004 13:06