U c h w a ł a  nr XIX/169/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ustroniu.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 8 ust.2ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz.U. nr 123 poz. 779 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń

uchwala :


§ 1

Nadaje regulamin Straży Miejskiej w Ustroniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń nr VI/67/99 z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ustroniu.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

RADCA PRAWNY                                                                          PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr. Teresa Banszel                                                                                Emilia Czembor

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załącznik do uchwały - strony: 1 / 2 / 3 / 4 /

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:29.04.2004 11:24
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:22.06.2004 13:43