Uchwała Nr XIX/171/2004
Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz granic
i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23.02.2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 19) związku z art. 30 ust. 2 pkt. 1 i ust.3 oraz art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z 16 lipca 1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U 1998 nr 95 poz. 602 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXIX/231/96 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 26 października 1996 r., uchwałą nr VIII/81/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 kwietnia 2003 r., oraz uchwałą nr XI/104/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Rada Miasta Ustroń
uchwała:

§ 1

Utworzyć 9 okręgów wyborczych oraz 9 obwodów głosowania ich granice i numery wraz z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty.

 

     RADCA PRAWNY                                                   PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

     mgr Teresa Banszel                                                              Emilia Czembor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r.w sprawie utworzenia okregów wyborczych, ich granic i numerów, oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:29.04.2004 11:50
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:24.05.2004 10:35