Uchwała Nr XIX/172/2004
Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia trzech dodatkowych obwodów głosowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23.02.2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25 poz. 219) związku z art. 30 ust. 2 pkt.2 i ust. 3 ustawy z 16 lipca 1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U 1998 nr 95 poz. 602 z późn.zm.)

Rada Miasta w Ustroniu
uchwala:

§ 1

Tworzy się na terenie miasta Ustronia trzy dodatkowe obwody głosowania, oraz ustala się ich numery, określa granice i wyznacza siedziby obwodowych komisji wyborczych

Nr

obwodu

głosowania

Granice obwodu


Siedziba Obwodowej komisji wyborczejdo spraw referendum

 

10

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe “USTROŃ” S.A. - budynek

Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego “RÓWNICA”

43-450 Ustroń

ul. Sanatoryjna 5

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe

“USTROŃ” S.A. – budynek

Sanatorium i Szpitala

Uzdrowiskowego “RÓWNICA”

43-450, Ustroń

ul. Sanatoryjna 5

11

Śląski Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny
43-450 Ustroniu

ul. Szpitalna 11

Śląski Szpital Reumatologiczno -

Rehabilitacyjny

43-450, Ustroń

ul. Szpitalna 11

12

Śląskie Centrum Rehabilitacji

Szpital “SERCE”

43-450 Ustroń
ul. Zdrojowa 6

Śląskie Centrum Rehabilitacji

Szpital “SERCE”

43-450, Ustroń

ul. Zdrojowa 6

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

        RADCA PRAWNY                                                    PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

       mgr Teresa Banszel                                                                  Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia trzech dodatkowych obwodów głosowania.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:29.04.2004 11:52
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:24.05.2004 10:37