P R O T O K Ó Ł N r X V I I I/ 2004
z sesji RADY MIASTA USTROŃ
odbytej w dniach 16 i 25 marca 2004 r.

 

W I-szej części sesji udział wzięło 14-tu radnych. Nieobecność radnego J.Waszka była usprawiedliwiona. Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej

 

I-sza część sesji Rady Miasta rozpoczęła się w dniu 16 marca 2004 roku o godz. 14-tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu .Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady S.Malina, który prowadził także obrady tej sesji. Po przywitaniu radnych oraz gości Wiceprzewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są prawomocne.

 

2. Uchwalenie porządku obrad

 

Do projektu porządku obrad przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego S.Malinę nie wniesiono uwag. Projekt porządku obrad I-szej części sesji został przyjęty jednogłośnie przez 12-tu radnych aktualnie uczestniczących w obradach.

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

3. Podjęcie uchwał w sprawach :

 

A/ zaopiniowania projektowanych obszarów Natura 2000 położonych Projekt w granicach miasta Ustroń

 

Projekt powyższej uchwały został opracowany w związku z pismem Ministra Ochrony Środowiska, który wskazał w nim na konieczność wyrażenia przez Radę opinii w zakresie projektowanych w granicach naszego miasta terenów ochrony siedlisk przyrodniczych flory i fauny Natura 2000..Jak informowała Naczelnik Wydziału Środowiska B.Jońca proponowany obszar w całości obejmowałby oprócz terenów w Ustroniu także część miasta Wisły oraz gmin Brenna i Goleszów . Granice proponowanego obszaru wytyczone zostały na podstawie obowiązujących w Unii Europejskiej dwóch dyrektyw traktujących o wyznaczaniu obszarów specjalnej ochrony . Do wspomnianego pisma Minister dołączył komplet materiałów informacyjnych dotyczący wyznaczania i funkcjonowania sieci ekologicznej Natura 2000 a także wykaz siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących w naszym kraju. Materiał ten został wnikliwie przeanalizowany przy współudziale komisji Ochrony Środowiska w konsekwencji czego radnym przedstawiono propozycję podjęcia negatywnej uchwały . uzasadniając m.inn. takie stanowisko trudnościami w ustaleniu obszaru chronionego w związku z brakiem jakichkolwiek wskazań w zakresie funkcjonowania miejsc siedlisk flory i fauny w naszym mieście

Podejmując głos Przewodnicząca wymienionej komisji radna M.Szczotka poinformowała, że Komisja podejmując negatywną opinię w tej sprawie uznała za niecelowe zwiększanie ;powierzchni terenów chronionych w naszym mieście zarówno z uwagi na łączące się z tym utrudnienia w gospodarczym użytkowaniu takich gruntów jak i fakt, że wskazane w piśmie Ministra gatunki aktualnie są w naszym mieście już chronione. Wyrażając swoją opinię radna uznał propozycję Ministra za daleko idącą ingerencję w miejskie tereny mającą znamiona ubezwłasnowolnienia samorządu w zakresie tworzenia na swoim terenie sieci ekologicznej.

Podobnie wiceprzewodniczący S.Malina optował za podjęciem proponowanego projektu uchwały bowiem jak stwierdził funkcjonowanie tak ustalonej sieci ekologicznej obciąży budżet miasta z uwagi na brak jakichkolwiek gwarancji finansowych ze strony Ministerstwa . W dalszej kolejności Przewodnicząca E.Czembor podziękowała pracownikom Wydziału Środowiska za przygotowanie całości materiału do analizy a zwracając uwagę radnych na to, że propozycja utworzenia terenu chronionego dotyczy znacznego obszaru miasta wniosła o przegłosowanie przedłożonego projektu uchwały .

W tym miejscu radna M.Szczotka poinformowała Radę, że uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Wiśle poświęconym utworzeniu obszaru Natura 2000 w trakcie którego przedstawiciel Nadleśnictwa Wisła wyraził opinię, że bez względu na stanowisko gmin w tej sprawie, Minister podejmie własną decyzję.

Nie wniesiono innych uwag zatem projekt uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie przez 13-tu radnych uczestniczących w sesji.

 

Uchwała Nr XVIII/157/2004 w sprawie zaopiniowania projektowanych obszarów Natura 2000 położonych w granicach miasta Ustroń stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

B/ zmiany uchwały nr XXXVIII/387/2001 Rady Miasta Ustron z dnia 28 listopada 2001 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Projekt powyższej uchwały został przedstawiony pod obrady Rady w związku z wystąpieniem rzecznika spraw obywatelskich do Sądu Administracyjnego w którym podważył on zasadność zapisu części uchwały z 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania mieszkalnych lokali komunalnych. Zapis ten traktował, że uprawnionym do składania wniosku o przydział mieszkania może być wyłącznie osoba posiadająca stałe zameldowanie w Ustroniu, zameldowana czasowo przez okres minimum 10 lat bądź, która w Ustroniu posiadała ostatni adres swojego stałego zameldowania.

Jak zauważył Wiceprzewodniczący S.Malina podjęta w roku 2001 uchwała funkcjonowała w obrocie prawnym bez zastrzeżeń ze strony organu nadzoru a wystąpienie rzecznika praw obywatelskich prawdopodobnie wynikało ze skargi osoby zainteresowanej uzyskaniem przydziału mieszkania.

Dyskusji nie podjęto zatem Wiceprzewodniczący S.Malina zarządził głosowanie w wyniku którego powyższa uchwała została podjęta większością głosów bowiem

o       za podjęciem uchwały głosowało          – 11-tu radnych

o       wstrzymało się od głosu                       - 3-ch radnych

 

Uchwała Nr XVIII/158/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

4. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta

 

W sprawach bieżących miasta radna O.Kisiała zwróciła się do Burmistrza
o pomoc w utrzymaniu dróg na terenie Lipowca. Radna zwróciła tutaj uwagę na ulicę Działkową, gdzie wiosenne roztopy uniemożliwiają jakikolwiek przejazd tą ulicą. Podobna sytuacja występuje na ulicach Spokojnej i Krętej natomiast przy ulicy Lipowskiej naprawy wymagają pobocza , rowy i mostki – “zajeżdżone” w ciągu ostatniej zimy w trakcie usuwaniu śniegu , co z kolei jest przyczyną zalewania jezdni przez topniejący śnieg. Problem złej jakości dróg poruszyła natomiast radna M.Szczotka. W pierwszej kolejności wskazała ulicę Grażyńskiego, gdzie stan drogi jest fatalny a dalej zwróciła uwagę na stan pozostałych dróg gdzie mimo remontu jezdni wykonanego w roku ubiegłym ponownie w tym roku – w tych samych miejscach - powstały dziury w związku z czym radna interesowała się czy tego typu prace są objęte gwarancją.

Zdaniem Naczelnika Wydziału IGG A.Siemińskiego zaistniała w Lipowcu sytuacja ma związek z topniejącym śniegiem w wyniku czego woda spływa z okolicznych pól na pobliskie drogi .. Temat ten – jak informował - zostanie rozpoznany , w dniu następnym w terenie , w trakcie wiosennego objazdu dróg. Odpowiadając dalej potwierdził możliwość naprawy dziur w ramach gwarancji przy czym jak wyjaśnił ewentualność ta nie dotyczy ulicy Grażyńskiego, gdzie prowadzone będą wyłącznie nowe naprawy. W tym miejscu Naczelnik zauważył, że aktualny stan tej drogi jest fatalny stąd radykalna jej poprawa będzie możliwa wyłącznie po wykonaniu całkowicie nowej nakładki w ciągu całej jezdni.

Z pozostałych spraw przedstawionych przez radnych:

- radny W.Śliż mówił o konieczności naprawy ulicy Sztwiertni , gdzie ponownie wystąpiło pęknięcie nawierzchni środkowego pasa jezdni oraz obniżenie pobocza w stosunku do całej nawierzchni.

- radny J.Zahraj postulował o udrożnienie przepływu wody pod mostkiem na ul. Źródlanej / w rejonie skrzyżowania z ulicą Liściastą/ pogłębienia koryta od mostku w kierunku rzeki Wisły na posesji –p-wa Gasiów, którzy wyrazili zgodę na wejście w ich teren. Dalej pogłębienia i oczyszczenia koryta cieku wodnego w rejonie mostu na rzece Wiśle /ul.Kuźnicza/ na posesjach p-twa Dróżdż-Chowaniok, co znacznie ułatwi przepływ wody i usunie zagrożenie podtopienia okolicznych posesji,

- radna H.Puchowska-Ryrych pytała o termin rozpoczęcia wiosennego remontu dróg
/ łatanie dziur/.

Zgłoszone sprawy przyjął Naczelnik A.Siemiński do wiadomości przy czym odpowiadając radnej H.Puchowskiej-Ryrych wyjaśnił, że łatanie dziur w drogach realizowane będzie według ustalonej kolejności.

 

5. Sprawy bieżące Rady Miasta

 

W sprawach bieżących Rady ustalono terminy posiedzenia Komisji Koordynacyjnej na dzień 23 marca – godz.15-ta oraz drugiej części sesji na dzień 25 marca br.- 14-tą. a następnie Wiceprzewodniczący S.Malina ogłosił zakończenie I-szej części sesji /godz. 14,35./.


II część sesji

 

W sesji udział wzięło 14-tu radnych. Nieobecność radnego T.Dyrdy była nieusprawiedliwona.

W sesji uczestniczyli przedstawiciele Firmy Delta Partner M.Werpachowski i P.Chybiorz a także przedstawiciele Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych w Cieszynie.

 

Listy obecności stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad

 

II-ga część sesji rozpoczęła się w dniu 25 marca br. o godz. 14-tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu. Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady E.Czembor. Po przywitaniu radnych oraz gości uczestniczących w obradach Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności radnych, że obrady tej sesji są prawomocne.

 

2.      Uchwalenie porządku obrad

 

Projekt porządku obrad przedstawiła Przewodnicząca E.Czembor. Uwag nie wniesiono a projekt porządku obrad został jednogłośnie przyjęty przez 14-tu radnych uczestniczących w sesji

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

3.      Przyjęcie protokołu Nr XVII/2004 z sesji Rady Miasta .odbytej w dniu 26 lutego 2004 roku

 

Przedstawiony przez Wiceprzewodniczącego S.Malinę skrót protokołu został przyjęty przez radnych bez uwag.

 

4.      Informacja na temat zaawansowania prac nad strategią miasta Ustroń

 

Komentarz do roboczej wersji strategii przedstawili opracowujący ten dokument M.Werpachowski i P.Chybiorz. Jak informowali przy opracowaniu strategii posiłkowano się dostępnymi aktualnie dokumentami planistycznymi tj. studium miasta Ustronia oraz strategii rozwoju województwa śląskiego. W dokumencie tym przedstawione zostały po trzy cele strategiczne dla każdego z obszarów działania a dalej sformułowane zostały zadania w formie konkretnych przedsięwzięć, ze wskazaniem ich realizatora oraz możliwości finansowania Przedstawiona radnym wersja strategii rozwoju miasta poprzedzona była dyskusją realizowaną w trakcie pięciu spotkań zorganizowanych w formie warsztatów. – otwartych dla osób zainteresowanych tych tematem . W założeniu podstawowym celem tak zorganizowanych spotkań było opracowanie głównych założeń i celów strategicznych podstawowego dokumentu przy czym dla każdego z obszarów działania przeznaczone zostało odrębne spotkanie. W trakcie każdego ze spotkań dyskutanci zgłaszali różne rozwiązania danego problemu, które pozwoliły na wypracowanie właściwej propozycji. Ostateczna wersja tego dokumentu stanowić będzie załącznik do uchwały traktującej o przyjęciu strategii miasta.

Ustalono, że każda z komisji dokona analizy informacji zawartych w roboczej wersji dokumentu strategii przy czym panowie M.Werpachowski i P.Chybiorz wyrazili gotowość uczestniczenia w posiedzeniach każdej z komisji w celu omówienia ewentualnych uwag względnie pytań radnych.

Pozytywnie ocenił przedstawioną wersję strategii radny J.Waszek bowiem jak stwierdził dokument zawiera propozycje rozwiązania najważniejszych problemów naszego miasta.

 

Robocza wersja strategii miasta stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

5.      Podjęcie uchwał w sprawach :

 

A/ przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
pn. Miejski Dom Kultury “Prażakówka” w Ustroniu

 

Radni otrzymali w materiałach informacyjnych komplet dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości finansowej za rok ubiegły każdej z trzech instytucji kultury wymienionych w porządku obrad.

Materiały te analizowała Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa podejmując pozytywną opinię w stosunku do każdego z analizowanych sprawozdań. Przedstawiając stanowisko Komisji Przewodniczący J.Kurowski podkreślił, że całość materiału przygotowana została w sposób przejrzysty pozwalający na jego dokładną analizę.

Nie podjęto dyskusji zatem w dalszej kolejności dyrektor MDK”Prażakówka” B.Żmijewska-Nawrotek poinformowała jakiego rodzaju imprezy począwszy od początku roku były organizowane w MDK , przedstawiła także plan pracy placówki na rok bieżący. Zgodnie z tym 2 maja br. nastąpi inauguracja sezonu piknikiem majowym. Podobnie jak w roku ubiegłym organizowane będą cykliczne imprezy m.inn.kabaretony, dożynki miejskie czy wybór Miss Wakacji jednak z uwagi na ciągłe zmiany w terminach imprez planowanych w amfiteatrze ostateczny kalendarz imprez ustalony zostanie w m-cu maju br. W tym miejscu poinformowała, że w związku z zadaszeniem amfiteatru wzrosło zainteresowanie organizatorów imprez Ustroniem w związku z czym należałoby pilnie dokonać wymiany ławek. Podobnie należałoby rozwiązać sprawę rynien odprowadzających wodę, które w trakcie dużych opadów nie są w stanie zebrać całej wody natomiast zimą wyginają się pod ciężarem śniegu obsuwającego się z dachu. W dalszej kolejności Dyrektor wspomniała o planach zainstalowania w roku bieżącym kurtyny w dużej sali “Prażakówki” a jak poinformowała środki na ten cel zaoszczędzone zostały z bieżącej działalności “Prażakówki”.

Nie podjęto dyskusji. Projekt powyższej uchwały jak i dwa następne dotyczące sprawozdań biblioteki i muzeum uzyskały pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zatem Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie nad powyższym projektem uchwały, który został jednogłośnie podjęty przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

 

Uchwała Nr XVIII/159/200r w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania MDK”Prażakówka” stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

B/ przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn.Miejska Biblioteka Publiczna im.Jana Wantuły w Ustroniu

 

Uczestniczący w sesji dyrektor Biblioteki K.Krysta przede wszystkim podziękował radnym za nowe lokum dla biblioteki bowiem w ten sposób w znacznym stopniu poprawiły się warunki funkcjonowania tej placówki, co – jak powiedział - dostrzegli i bardzo dobrze ocenili czytelnicy. Do zrobienia – jak powiedział – pozostało jeszcze dużo spraw przy czym w pierwszej kolejności należałoby osuszyć budynek a w dalszej kolejności wykonać remont elewacji oraz bramy wejściowej. Systematycznie wpisywane są do komputera zbiory biblioteczne , co w znacznym stopniu usprawnia obsługę czytelników w zakresie ich wypożyczania jak i uzyskania pełnej informacji o danej książce.

Jak poinformowała Przewodnicząca E.Czembor ustrońska placówka niezmiennie od kilku lat pod względem ilości czytelników plasuje się na pierwszym miejscu w powiecie, co w roku ubiegłym znalazło swoje przełożenie na zwiększenie księgozbioru tytułem uzyskanej nagrody z Ministerstwa na zakup książek.

Dyskusji nie podjęto a poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały został jednogłośnie podjęty przez 14-tu radnych uczestniczących w sesji.

 

Uchwała Nr XVIII/160/2004 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

C/ przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn.Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im.Jana Jarockiego w Ustroniu

 

Z informacji przekazanych przez Dyrektor Muzeum L.Szkaradnik wynikało, że
w roku ubiegłym Muzeum zwiedziła rekordowa ilość osób. Poza eksponatami związanymi z hutnictwem i kuźnictwem oraz etnografią w muzeum można oglądać stale zmieniające się wystawy , różnorodne tematycznie. Aktualnie Dyrektor zaprosiła radnych na czynną wystawę pisanek słowackich oraz militariów . Przedstawiła także plan imprez i wystaw jakie proponowane będą zwiedzającym w bieżącym roku. Jak poinformowała w najbliższym okresie w Muzeum prezentowana będzie wystawa kwiatów wraz z koncertem wiosennym. Wspomniała także o niskiej frekwencji jaką notuje Galeria Marii Skalickiej pomimo wielu atrakcyjnych wystaw tam prezentowanych. Przyczynę takiej sytuacji upatrywała Dyrektor L.Szkaradnik w lokalizacji obiektu w którym funkcjonuje Galeria - zbytnio oddalonym od centrum miasta.

Uwag nie wniesiono. Poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały został jednogłośnie przyjęty przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

 

Uchwała Nr XVIII/161/2004 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Przed ogłoszeniem przerwy Przewodnicząca odczytała radnym pismo wniesione przez Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych w którym koordynator tego ruchu w powiecie cieszyńskim zwrócił się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia w trakcie sesji zbiórki pieniężnej na cele tego stowarzyszenia. Jak informował jeden z przedstawicieli tego Ruchu celem tego Stowarzyszenia jest zebranie wystarczającej ilości podpisów pod projektem ustawy mającej na celu zmianę aktualnych , krzywdzących, przepisów o zasiłku dla bezrobotnych Po wyrażeniu zgody przez radnych 2-ch przedstawicieli tego Stowarzyszenia przeprowadziło w trakcie przerwy w obradach zbiórkę pieniężną na pomoc dla bezrobotnych wśród radnych oraz gości uczestniczących w sesji.

 

D/ zmiany uchwały Nr XXIII/238/00 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 września 2000 r.
o nadania statutu Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im.Jana Jarockiego
w Ustroniu

 

Projekt uchwały przedłożony radnym w materiale informacyjnym zakładał przemieszczenie zbiorów Marii Skalickiej z oddziału Muzeum przy ul. 3 Maja do macierzystej placówki . Główną przyczyną proponowanej zamiany była bardzo niska frekwencja zwiedzających Galerię a w związku z tym chęć udostępnienia znajdujących się tam zbiorów szerszej ilości odwiedzających Muzeum przy ul.Hutniczej. Jak poinformowała Przewodnicząca E.Czembor sytuacja ta uległa zmianie od dnia wczorajszego w związku z pismem jakie wniosła pani Małgorzata Wesołowska deklarująca nieodpłatne prowadzenie spraw Galerii. Zdaniem Przewodniczącej osoba wnioskodawczyni, z racji wcześniejszej współpracy z p.Marią Skalicka a także wieloletniej pracy w kulturze wydaje się być dostateczną gwarancją , do “ożywienia” tej placówki . Przewodnicząca przedstawiła następnie radnym treść pisma jakie wniosła p.H.Rakowska-Dzierżewicz w którym Towarzystwo Miłośników Ustronia wyraża swój sprzeciw w sprawie planowanej likwidacji Galerii oraz pismo Zarządu TMU, w którym Prezes tego Towarzystwa wyjaśniła, że z tym protestem Towarzystwo się nie utożsamia a druk na którym został wniesiony od 2-ch lat jest nieaktualny. Jak następnie informował wiceprzewodniczący S.Malina projekt powyższej uchwały stanowił konsekwencję wniosku Komisji Oświaty i Kultury w którym Komisja wnosiła do Burmistrza o zmianę nazwy Muzeum oraz przemieszczenie Galerii Marii Skalickiej do obiektu przy ulicy Hutniczej. Tak sformułowany wniosek podyktowany był względami zwiększenia zainteresowania zbiorami Marii Skalickieji, co może również w konsekwencji przyczynić się do osiągnięcia lepszego efektu finansowego. został w wyniku prowadzonej dyskusji nad budżetem miasta i propozycją radnego S.Bałdysa aby m.inn. w tym kontekście przeanalizować działalność Galerii M.Skalickiej. Kontynuując swoja wypowiedź wiceprzewodniczący S.Malina zwrócił się do pozostałych członków Komisji Oświaty i Kultury z wnioskiem o przyjęcie zgłoszonej oferty .Podejmując głos w dyskusji radny S.Bałdys wyraził swoje niezadowolenie ze skazania na niego, jako inicjatora likwidacji Galerii. Radny stwierdził bowiem , że zgłoszony przez niego wniosek miał wyłącznie na celu analizę zapisów umowy dotyczącej najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Galerii a także zorientowanie się w działalności prowadzonej w tej placówce.

Propozycję zmiany dotychczasowej formy działalności Galerii poparła natomiast radna K.Brandys uznając, że ta propozycja znacznie obniży dotychczasowe koszty prowadzenia tej placówki.

W dalszej dyskusji podjęto temat zmiany nazwy Muzeum. Przeciw propozycji nazwania Muzeum “Ustrońskim” protestował radny K.Kubala. W uzasadnieniu swojego stanowiska radny przywołał ponad 200-letni okres funkcjonowania Kuźni, co miało swój istotny wpływ na tworzenie nie tylko historii ale także kultury naszego miasta. Nadto Muzeum Hutnictwa jest jedyną tego placówką w kraju stąd , zdaniem radnego , należy zachować dotychczasową nazwę zaś odnośnie Galerii radny proponował, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, dokonanie wizji pod kątem wykorzystania wszystkich lokali oraz całego otoczenia.

Wracając do sprawy obsługi Galerii radny J.Lazar pytał zarówno o plany w stosunku do obecnie pracującej tam osoby jak i statusu tej, która przedstawiła swoją ofertę pracy w Galerii. Z wyjaśnień radcy prawnego T.Banszel wynikało, że przyjęcie zgłoszonej oferty związane będzie z likwidacją etatu bowiem obsługa Galerii prowadzona będzie w tej sytuacji na zasadzie wolontariatu. Do wyjaśnienia pozostanie natomiast ustalenie odpowiedzialności za zbiory znajdujące się w Galerii.

W dalszej dyskusji powrócono do tematu zmiany nazwy Muzeum.

Za wprowadzeniem w miejsce istniejącej , nazwy Muzeum Ustrońskie opowiedziała się Przewodnicząca E.Czembor uzasadniając swoje stanowisko tym, że w Muzeum prezentowany będzie cały dorobek Ustronia, bez uszczerbku dla historii hutnictwa bowiem w ramach całości funkcjonował będzie w Muzeum odrębny oddział poświęcony wyłącznie temu zagadnieniu. Nowa nazwa nadto w pewien sposób będzie promowała także na zewnątrz nasze miasto.

Podobne zdanie wyraziła dyrektor Muzeum L.Szkaradnik, która stwierdziła, że nadal w muzeum prezentowane będą wszystkie eksponaty z dziedziny hutnictwa i kuźnictwa i funkcjonować będzie skansen. Pani Dyrektor informowała radnych, że z dzisiejszą Kuźnią trudno nawiązać kontakt a ponieważ funkcjonowanie muzeum w całości finansowane jest z budżetu miasta utworzenie ogólnopolskiego muzeum hutnictwa stanowiłoby zbyt duży i w sumie niepotrzebny koszt dla miasta bowiem zwiedzający nie wykazują zainteresowania nie tylko samym hutnictwem ale także szeroko pojętym zagadnieniom przemysłu.

Z “ciężkim sercem” – jak stwierdził - poparł zmianę nazwy także wiceprzewodniczący S.Malina, który wspomniał tutaj zarówno o swoim , osobistym związku z tym zakładem jak i 90-cio letnim związku swojej rodziny . Jak jednak dodał “ dawnego zakładu już nie ma “ – a obecne Zakłady Kuźnicze nie przywiązują żadnej wagi do dawnej tradycji.

Zdania radnych w zakresie zmiany nazwy muzeum zostały podzielone.

Optujący za wprowadzeniem nowej nazwy podnosili, że :

-ważne jest nie tylko kuźnictwo ale także etnografia , którą zainteresowana jest młodzież szkolna a zmiana nazwy rozszerzy działalność muzeum /H.Puchowska-Ryrych/,

- ograniczenie nazwy muzeum wyłącznie do hutnictwa nie wzbudza zainteresowania zwiedzających. W muzeum należy pomieścić zarówno sprawy hutnictwa jak i uzdrowiska /M.Szczotka/,

- przy zmianie nazwy wzrośnie zainteresowanie muzeum przez turystów jak i wczasowiczów jako, że będą tam prezentowane zarówno tradycje przemysłowe jak i historia naszego miasta /K.Brandys/.

Przeciwni zmianie nazwy twierdzili natomiast, że :

- wystawy prezentowane w muzeum należą do działalności bieżącej zaś nazwa muzeum powinna przede wszystkim nawiązywać do tradycji / J.Zahraj/,

- należy pozostawić dotychczasową nazwę i rozpocząć działania w kierunku pozyskania dotacji w celu powiększenia muzeum hutnictwa /J.Waszek/.

Za dalszym rozwojem muzeum hutnictwa na miarę jedynego w Europie muzeum zegarów w Jędrzejowie opowiadał się także Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny A.Gawlik natomiast Naczelnik Wydziału OKS D.Koenig twierdziła, że należy w muzeum eksponować cała historię miasta także jako uzdrowiska. Tutaj wspomniała o realizowanej w szkołach ścieżce edukacyjnej regionalnego wychowania i udziału Muzeum w realizacji tego zadania w zakresie etnografii. Zdaniem Pani Naczelnik przyjęcie proponowanego projektu uchwały nie zmieni statusu muzeum bowiem dalej funkcjonować będą tam agendy hutnictwa, kuźnictwa i etnografii przy jednoczesnym wzmocnieniu spraw związanych z promocją miasta.

W dalszym ciągu dyskusji radny W.Śliż kierując się argumentami zarówno radnego K.Kubali jak i Naczelnik D.Koenig wnioskował aby do nazwy Muzeum Ustrońskie dodać nazwisko dotychczasowego patrona muzeum - Jana Jarockiego .

Natomiast radny S.Bałdys podzielając stanowisko K.Kubali uznał za niewskazane podejmowanie na obecnym etapie decyzji w zakresie zmiany nazwy muzeum. Radny proponował oddalenie projektu uchwały i podjęcie ostatecznej decyzji o nazwie muzeum po dokonaniu wizji roboczej w obiektach muzeum.

Innych propozycji nie zgłoszono. Przystąpiono zatem do głosowania nad wnioskiem radnego W.Śliża w przedmiocie ustalenia dla muzeum nazwy “ Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego “. Za przyjęciem wniosku radnego głosowało 11-tu radnych, przeciw głosowało 3-ch radnych. W wyniku powyższego głosowania wniosek radnego W.Sliża przyjęty został większością głosów.

Na wyraźne życzenie radnego K.Kubali w protokole zapisano, że radny w głosowaniu nad zgłoszonym wnioskiem dotyczącym nazwy muzeum w Ustroniu oddał głos przeciwny.

Po wprowadzeniu do projektu uchwały poprawki w proponowanej tam nazwie muzeum zgodnie z przyjętym wnioskiem zarządzono stosowne głosowanie w wyniku którego uchwała została podjęta większością głosów bowiem

o       za podjęciem uchwały głosowało             – 10-ciu radnych

o       przeciw                                                 - 3-ch radnych

o       wstrzymał się od głosu                           - 1- n radny

 

Uchwała Nr XVIII/162/2004 w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutu Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

E/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu miasta Ustroń

 

Projekt uchwały przedstawiła Wiceburmistrz J.Krajewska-Gojny a ponieważ nie wniesiono uwag Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została większością głosów bowiem

- za podjęciem uchwały głosowało                  - 13-tu radnych

- wstrzymał się od głosu                                - 1-n radny

 

Uchwała Nr XVIII/163/2004 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutu miasta Ustroń stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

F/ określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli

 

Projekt powyższej uchwały stanowił kolejną z uchwał związanych z tworzeniem niepublicznego przedszkola w naszym mieście. W sprawie utworzenia takiego przedszkola zainteresowane osoby wystąpiły ze stosownym wnioskiem co zgodnie z ustawą o systemie oświaty nakłada na samorząd obowiązek ustalenia zasad udzielania z budżetu miasta dotacji dla takiej placówki.

W podjętej dyskusji radny S.Bałdys zastanawiał się nad celowością podejmowania takiej uchwały w sytuacji kiedy w ustrońskich przedszkolach notuje się niż demograficzny natomiast radny J.Kurowski twierdził, że funkcjonowanie przepisów nakazujących finansowanie niepublicznych przedszkoli z funduszy miasta należy określić jako kolejny dowód na ingerencję państwa w samorządność gmin. Jak dalej informował radny w wyniku dokonanej analizy tego projektu Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa skierowała do Burmistrza wniosek by przy obliczaniu dotacji dla niepublicznego przedszkola przyjmować jako podstawę koszt funkcjonowania przedszkola miejskiego.

Nie wniesiono innych uwag a poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały podjęty został większością głosów bowiem

- za podjęciem uchwały głosowało                    - 8-miu radnych

- przeciw                                                        - 1-n radny

- wstrzymało się od głosu                               - 3-ch radnych

 

Uchwała Nr XVIII/164/2004 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

G/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na rok 2004

 

Podobnie jak wcześniejsze tego typu uchwały także ten projekt związany był ze zmianą osoby uprawnionej do poboru opłaty miejscowej jaka została zgłoszona przez podmiot prowadzący działalność hotelarską / w tym wypadku OWS Barbara/.

Nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały , który poddany pod głosowanie został podjęty jednogłośnie przez 13-tu radnych obecnych na sesji

 

Uchwała Nr XVIII/165/2004 zmieniająca uchwałę e sprawie określenia inkasentów stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

H/ rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2003.

 

W pierwszej kolejności głos w tym punkcie porządku obrad podjął Burmistrz Miasta I.Szarzec. Poinformował on, że całość materiału dotyczącego wykonania budżetu za rok ubiegły była przedmiotem analizy wszystkich komisji Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W wyniku dokonanej analizy wymienione wyżej gremia pozytywnie zaopiniowały realizację ubiegłorocznego budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. W tym miejscu Burmistrz przypomniał, że Rada mając świadomość braku niektórych przepisów finansowych podjęła w m-cu grudniu 2002 roku decyzję o uchwaleniu budżetu co w konsekwencji pozwoliło na terminowe rozpoczęcie zadań zaplanowanych na rok budżetowy 2003 przy czym korekty jakie wprowadzono w budżecie stanowiły pochodną zmian jakie następowały w przepisach finansowych na przestrzeni całego roku. Ostatecznie budżet miasta został zbilansowany a nadwyżka 1 mln złotych zostały zadysponowana w tegorocznym budżecie na rzecz zadań nie wykonanych w roku ubiegłym z braku środków a zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym. Jak Burmistrz informował dalej powstała nadwyżka była wynikiem oszczędnej gospodarki bieżącymi wydatkami poprzez negocjowanie z wykonawcami inwestycji obniżki kosztów, udanych zabiegów o obniżenie stopy procentowej zaciągniętych kredytów oraz zmiany pożyczki na rzecz dotacji.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa radny J.Kurowski informując, żę przedstawione sprawozdanie Komisja przyjęła bez uwag. Przewodniczący Komisji podkreślił duże zaangażowanie Burmistrza i pracowników Urzędu w prawidłową realizację budżetu a następnie wnioskował w imieniu Komisji o przyjęcie sprawozdania i udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2003.

Nie podjęto dyskusji zatem Przewodnicząca E.Czembor odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2003 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2003.

Następnie Przewodnicząca E.Czembor poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który został w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęty przez 14-tu radnych uczestniczących w sesji. Ustawowy skład Rady wynosi 15-tu radnych.

 

Uchwała Nr XVIII/166/2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i udzielenia absolutorium V Burmistrzowi Miasta za rok 2003 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

1.      Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od 01 stycznia do 15 marca 2004 roku

 

Nie wniesiono uwag do przedstawionej informacji, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

7. Informacja z realizacji :

 

A/ uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta Ustroń w dniach 04 i 16 grudnia 2003 roku oraz 29 stycznia i 26 lutego 2004r.

B/ zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w okresie od 09 grudnia 2003 roku do 03 marca 2004 roku

Nie wniesiono pytań do przedstawionych informacji, które stanowią załącznik nr 17 do protokołu.

8.      Interpelacje

W okresie międzysesyjnym nie wniesiono żadnych pisemnych interpelacji zatem Przewodnicząca uznała ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

9.      Zapytania radnych i dyskusja nad bieżącymi sprawami miasta

W tym punkcie porządku obrad radni interpelowali w sprawach :

- kontroli akcji sprzedaży cegiełek na rzecz modernizacji obiekt MDK”Prażakówka /J.Waszek/,

- podjęcia decyzji w zakresie remontu dachu sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 /M.Szczotka/,

- wycinki drzew na ul.Dominikańskiej i budowy oświetlenia na tej ulicy /W.Śliż/,,

- remontu ulic Polańskiej, Wczasowej i bocznych dojazdowych do tych ulic oraz budowy przez PSS”Społem” sklepu wielobranżowego w Polanie /Przewodniczący ZO Polana/,

- ujęcia w nowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę pawilonu handlowego w Polanie /S.Bałdys/,

- naprawy nawierzchni ulicy Polańskiej w strone Dobki oraz ulic Furmańskiej i Ślepej /J.Śliwka/,

- odrestaurowania i udrożnienia po zimie rowów przydrożnych ul.Lipowskiej i naprawę mostku. Sprawy te radna zgłaszała w trakcie I-szej części sesji w dniu 15 marca br /O.Kisiała/.

Odpowiedzi w kolejności zgłaszanych spraw udzielali Burmistrz I.Szarzec
i Naczelnik Wydziału IGG A.Siemiński.

Problem dachu sali gimnastycznej jest znany w Urzędzie. Burmistrz potwierdził, że dach ten nie jest odeskowany zatem wg szacunkowego wyliczenia jego naprawa kosztować będzie budżet miasta kwotę ok. 40 tys.zł. Temat remontu rozpoznany zostanie dokładnie po nastaniu sprzyjających warunków pogodowych.

Odpowiadając w sprawie ulicy Dominikańskiej Naczelnik Siemiński informował, że wycinka drzew zostanie wykonana przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych natomiast prace przy budowie oświetlenia podjęte zostaną zgodnie ze stosownym zapisem w harmonogramie tegorocznych prac inwestycyjnych. Aktualnie realizowane są prace przygotowawcze do podjęcia tego zadania. Podejmując w tym miejscu głos wiceprzewodniczący S.Malina proponował by do czasu modernizacji ulicy Dominikańskiej rozważyć możliwość zmiany dotychczasowej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie na odcinku od ulicy Sztwiertni do ulicy Długiej ruchu jednokierunkowego.

Odpowiadając dalej Naczelnik Siemiński ustosunkował się do wniosku radnej O.Kisiałą i tutaj wyjaśnił, że po I-szej części sesji dokonana została wizja w terenie i podjęte zostały pewne roboty, które jednak w związku z powrotem zimy zostały przerwane. Jak informował dalej temat ten nadal jest aktualny stąd prace te zostaną wznowione w momencie poprawy pogody.

Następnie głos podjął radny S.Bałdy. Nawiązał on do swojego wcześniejszego wystąpienia do Wojewody w sprawie uzgodnień do planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sprawie poinformował radnych, że otrzymał powiadomienie o przekazaniu w dniu 15 marca br. do Ministra Rolnictwa niezbędnych dokumentów celem dokonania stosownych uzgodnień. Radny w związku z tym zwrócił się z prośbą do Burmistrza o udostępnienie kserokopii kompletu pism, które urząd wysłał do tej pory w sprawie planu a także otrzymanych w tej sprawie odpowiedzi. Ponadto radny prosił by Naczelnik Siemiński uzyskał z Biura Regionalnego potwierdzenie o możliwości budowy pawilonu handlowego w Polanie, w rejonie parkingu Czantorii.

 

10.  Bieżące sprawy Rady Miasta

 

W sprawach bieżących Rady Burmistrz I.Szarzec informował o podjętych przygotowaniach do wyborów do Parlamentu Europejskiego w związku z czym termin sesji kwietniowej będzie przyśpieszony by zgodnie z kalendarzem wyborczym dopełnić formalności w zakresie ustalenia nowych okręgów wyborczych w mieście.

Ustalono zatem termin następnej sesji na dzień 22 kwietnia br – godz. 14-tą a dalej termin posiedzenia najbliższej komisji koordynacyjnej na dzień 02 kwietnia gdz.15-tą.

 

11.  Zakończenie

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodnicząca E.Czembor podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w obradach a następnie ogłosiła zamknięcie sesji.

Sesja zakończyła się o godz.18-ej.

Prot.I.Hernik

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń odbytej w dniach 16 i 25 marca 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:29.04.2004 13:19
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:16.11.2004 08:25