PRZYZNANIE  DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

1.  Podstawa prawna

 

- ustawa  z  dnia  21 czerwca  2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych  (t.j.Dz.U.  z 2019 r.
  poz. 2133)

 

- rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  28  grudnia 2001 r.  w  sprawie      
  dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz.1817 ze zmianami)

 

- Uchwała  nr XV/147/2003  Rady Miasta Ustroń  z dnia 16  grudnia 2003  w  sprawie 
    obniżenia  wskaźnika procentowego przyjmowanego  do naliczania dodatku mieszkaniowego

 

 

 

2. Wymagane dokumenty

 

    -  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1)

 

       Wniosek  należy  potwierdzić  u  właściwego  zarządcy budynku  oraz dołączyć wydruk 
       o wysokości składników czynszu

 

    -  Deklaracja  o  wysokości  dochodów  członków  gospodarstwa  domowego  (załącznik nr 2)

 

       W  deklaracji należy  przedstawić  dochody za  okres trzech pełnych miesięcy       
       kalendarzowych poprzedzających  datę  złożenia  wniosku.  Do  deklaracji  należy       
       dołączyć  zaświadczenia o dochodach  z   miejsca  pracy,  względnie  odcinki   renty  lub 
       emerytury ( lub decyzje, bądź   zaświadczenia z ZUS-u).  W  przypadku  osób
       niepracujących należy przedstawić zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.  Jeżeli 
       lokal  nie  jest  wyposażony  w  instalację  doprowadzającą  energię cieplną  do  celów 
       ogrzewania,  instalację  ciepłej wody lub instalację  gazu  przewodowego  do  wniosku 
      należy dołączyć  rachunek  za  energię elektryczną, który będzie  podstawą do naliczenia
      ryczałtu.

 

 

 

3. Termin załatwienia sprawy

 

    Decyzja  w  sprawie  dodatku  mieszkaniowego  jest  wydawana  w  ciągu miesiąca  od  dnia
    złożenia  wniosku  i jest doręczana  wnioskodawcy oraz zarządcy.

 

    Dodatek  mieszkaniowy  przyznaje  się  na  okres  6  miesięcy,  licząc  od  pierwszego  dnia
    miesiąca następującego pod dniu złożenia wniosku.

 

 

 

4. Miejsce załatwienia sprawy

 

    Urząd Miasta w Ustroniu

 

    Wydział Mieszkaniowy

 

    II piętro pok. Nr 31 tel.(33)8579331

 

 

 

5. Inne informacje

 

    Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli :

 

    1)  posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

 

    2)  średni  miesięczny  dochód  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego  w okresie 
        3  miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku  o  przyznanie dodatku
        mieszkaniowego  nie  przekracza  175%  kwoty najniższej  emerytury w
        gospodarstwie jednoosobowym  lub 125 %  kwoty  w gospodarstwie  wieloosobowym, 
         obowiązującej w dniu  złożenia  wniosku.

 

    3) powierzchnia  zajmowanego  lokalu  mieszkalnego  w  przeliczeniu  na  członka
        gospodarstwa domowego  jest  zgodna  z przepisami ustawy określającymi tzw.
        powierzchnię normatywną

 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 

  1) 35 m2                      - dla 1 osoby,

 

  2) 40 m2                             - dla 2 osób,

 

  3) 45 m2                             - dla 3 osób,

 

  4) 55 m2                     - dla 4 osób,

 

  5) 65 m2                             - dla 5 osób,

 

  6) 70m2                               -dla 6 osób,  a  w razie  zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej
     liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa na powierzchnię tego lokalu o 5 m2

 

 

 

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

 

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze  
    prawo  do lokalu mieszkalnego,

 

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących
   ich  własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

 

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym
    wydatki  związane z jego zajmowaniem,

 

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im
    lokal  zamienny albo socjalny.

 

 

 

Wysokość przyznanego dodatku (łącznie  z ryczałtem) nie może przekraczać 50 % wydatków przyjmowanych do naliczania dodatku mieszkaniowego

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Alicja Wojtaszewska
Data publikacji:10.03.2010 12:55
Informację aktualizował:Agnieszka Kulig
Data aktualizacji:25.03.2020 10:15