WPIS DO EWIDENCJI SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE


 

Podstawy prawne:

- Art. 82-86 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. Z 2016 r., poz. 1943 z  późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r., poz. 1080).


 

Termin załatwienia:

30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Forma załatwienia:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.


 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę niepubliczną, który winien zawierać:

a)      oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu kontaktowego;

b)      określenie odpowiedniego typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

c)      wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych i realizację innych zadań statutowych;

d)     dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.

2.      Załączniki do wniosku:

a)      dokument potwierdzający prawo własności lub umowa najmu pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę szkoły lub placówki;

b)      opinia właściwego miejscowo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarniczej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna i najbliższym jej otoczeniu;

c)      statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespół wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

3.      W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:

a)      wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej;

b)      pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty;

c)      zobowiązanie do przestrzegania wymogów zawartych w art. 7 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum).

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


 

Opłaty:

Nie dotyczy

 

Uwagi:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeśli:

1.      realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

2.      realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

3.      stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów z wyjątkiem egzaminów wstępnych;

4.      prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

5.      zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:11.03.2010 12:23
Informację aktualizował:Paulina Kubok
Data aktualizacji:12.07.2017 13:04