Podstawa  prawna
 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.  poz. 2277 z późn. zm.)


uchwała Nr XXXVIII/484/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.

 

 

Ogólny opis

Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.

Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:

 1. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
 2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 3. Powyżej 18% zawartości alkoholu.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.

 

 

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. Numer NIP, REGON lub KRS
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał do wglądu).
 6. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał).
 7. Kserokopia decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) (oryginał do wglądu).
   

 

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

 1. Opłatę wnosi się od każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio:

·         Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.

·         Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.

·         Powyżej 18% zawartości alkoholu - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2.100 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.

     

    2.     Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.

 

    3.     Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem,           
           przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 

Opłata  za  korzystanie  z   zezwolenia   na   sprzedaż  napojów  alkoholowych  w  następnych   latach (po pierwszym roku)  prowadzenia  działalności  jest  obliczana  według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu.
 

 

 1.   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzję o odmowie   wydania  zezwolenia   na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. (Pokój nr 3  od poniedziałku do piątku w godzinach od. 7.30 - 15.30 ) 
 2. Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić  
  z następujących powodów: 
 • Występuje brak liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%    alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
  i w miejscu sprzedaży, ustalonych przez radę miasta w drodze uchwały dla terenu miasta.
 • Występuje   zakaz   sprzedaży,   podawania  i  spożywania  napojów  alkoholowych
  w danym miejscu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą rady miasta
  w sprawie zasad ustalenia na terenie miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholych, odstepstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych

 

 

Wszelkie   informacje   na  temat   przebiegu   sprawy   można   uzyskać   kontaktując   się
z urzędem   osobiście
lub  telefonicznie  pod nr. tel. 033 857 93 54

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.


 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:11.03.2010 15:16
Informację aktualizował:Łukasz Sitek
Data aktualizacji:21.10.2020 08:50