Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa  prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. nr 70 poz. 1356 z późn. zm.)

Ogólny opis

Przedsiębiorca  posiadający  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz   

jednostki Ochotniczych  Straży  Pożarnych mogą  ubiegać  się  o zezwolenie na jednorazową sprzedaż  alkoholu  w  czasie  organizowanych   imprez, wypełniając  w  tym  celu   Wniosek
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż   napojów alkoholowych
. W formularzu wniosku należy zaznaczyć wnioskowany rodzaj zezwolenia.

 

Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:

 

1.                 Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

2.                 Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).

3.                 Powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do dwóch dni.

1.       Wypełniony formularz wniosku.

2.       Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

3.       Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

4.       Kserokopia aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz
z zaświadczeniem z Urzędu Gminy (Miasta) o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do wglądu).

5.       Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu
z rejestru przedsiębiorców (oryginał dokumentu do wglądu).

6.       Plan sytuacyjny ze wskazaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

7.       Zgoda właściciela/administratora obiektu, w którym odbywa się impreza.

8.       Zgoda organizatora imprezy.

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

1.       Opłaty wnosi się do każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio:

 • 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo
 • 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 175,00 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu
 1. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 1. Jednorazowe  zezwolenie  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  lub Decyzję
  o odmowie  wydania jednora zowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  wydaje się w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. (Pokój nr 3 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30)
 2. Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić
  z następujących powodów:

a)       Występuje  zakaz sprzedaży, podawania  i  spożywania  napojów alkoholowych
w danym miejscu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą rady miasta w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie  informacje   na   temat   przebiegu   sprawy   można  uzyskać   kontaktując   się
z urzędem  osobiście. pokój nr 2, parter
lub  telefonicznie  pod nr. tel. 033 857 93 54

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:15.03.2010 14:37
Informację aktualizował:Łukasz Sitek
Data aktualizacji:17.09.2013 13:18