Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,  poz.1356 z późn. zm.)

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, któremu zezwolenie wygasło z niżej wymienionych przyczyn:

·         Likwidacji punktu sprzedaży.

·         Upływu terminu ważności zezwolenia.

·         Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.

·         Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

·         Niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty za jego korzystanie w wyznaczonych terminach.

Zainteresowany wypełnia Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

W formularzu wniosku zainteresowany zaznacza wnioskowany przez siebie rodzaj zezwolenia.

Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:

a.                            Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

b.                            Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).

c.                            Powyżej 18% zawartości alkoholu.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.

Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

1.       Wypełniony formularz wniosku.

2.       Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

3.  Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. .

4. Protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych z wyszczególnieniem wartości (brutto) sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych (odrębny dla każdego rodzaju zezwolenia)

  1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie
    7 dni.

 

Opłaty

1.       Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

a)       1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

b)       1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

c)       2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających pow.18% alkoholu.

      2.   Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.

  1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

  1. Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.( Pokój nr 3 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30)

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem      osobiście. pokój nr 2,parter lub  telefonicznie  pod nr. tel. 033 857 93 54

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:16.03.2010 12:21
Informację aktualizował:Łukasz Sitek
Data aktualizacji:17.09.2013 13:37