Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

I. Opis sprawy :

 

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może ubiegać się producent rolny.Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącej na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym ,położonym w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

 

II. Miejsce załatwienia:

 

Urząd Miasta w Ustroniu

 

Wydział Finansowy

 

Referat Podatkowy – parter pokój nr 6 i 7 tel. (033) 8579 310 lub 8579 311

 

III. Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz.U z 2015r. poz. 1340). 

 

IV. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  • Faktury VAT lub ich uwierzytelnione kopie na zakup oleju napędowego
  • Odpis z KRS w przypadku , gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

V. Opłaty:

 

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami jest zwolniony z opłaty skarbowej.

 

VI. Termin składania wniosku :

  • 1-28 lutego za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia
  • 1-31 sierpnia za okres od 1lutego do 31 lipca

VII. Termin odpowiedzi:

 

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminach :

  • od dnia 2 kwietnia do dnia 30 kwietnia
  • od dnia 1 października do dnia 31 października

Podatek akcyzowy  wypłacany jest na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Ustroń , parter pok.nr 8 .

 

 VIII. Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Agnieszka Śliwka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2010 11:06