OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie przenośnego zadaszenia sceny z profili stalowych z poszyciem z PCV

Zakres prac:

§       Wykonanie i montaż przenośnego rozkładanego zadaszenia sceny wykonanego z profili stalowych cynkowanych ogniowo, z poszyciem z PCV. Wymiary: długość 9,0 m, szerokość 9,0 m , wysokość 4,0 m. Konstrukcja musi być rozbieralna – z możliwością montażu w dowolnym punkcie.

§       Wykonanie wszystkich niezbędnych obliczeń na wiatr i deszcz wraz z przekazaniem wyników w formie dokumentacji technicznej łącznie z wszystkimi niezbędnymi wymogami formalno prawnymi użytkowania konstrukcji zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru zadaszenia.

§       W cenie należy ująć transport i montaż urządzenia wraz z przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie montażu i demontażu zadaszenia.  

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wykonanie zadaszenia.

                                              

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 09.06.2004r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________95 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty C będą pomnożone przez współczynnik 0,95 odpowiadający kryterium CENY.

2. GWARANCJA      zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium ____5 %.

Sposób przyznawania punktów

Za zaoferowanie gwarancji na wykonanie całości zamówienia 12 miesięcy oferent otrzymuje 0 pkt. za każde wydłużenie terminu gwarancji o 12 miesięcy oferent uzyskuje dodatkowo 5 pkt. suma punktów za kryterium termin realizacji nie może być większa niż 10 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty
będą pomnożone przez współczynnik 0.05 odpowiadający kryterium GWARANCJA

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń pok. 33 lub telefonicznie w terminie 09.06.2004r.

                                                          

Ustroń, dn. 02.06.2004r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie przenośnego zadaszenia sceny z profili stalowych z poszyciem z PCV
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:02.06.2004 16:42
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:02.06.2004 16:42