36 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu Będę euro-przedszkolakiem realizowanego przez Miasto Ustroń a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoUstroń: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu Będę euro-przedszkolakiem realizowanego przez Miasto Ustroń a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 292860 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu Będę euro-przedszkolakiem realizowanego przez Miasto Ustroń a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.) Realizacja zamówienia obejmuje w swym zakresie przedmiotowym świadczenie usługi rozumianej jako organizacja i wykonywanie (przeprowadzanie) dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Celem usługi jest wykształcenie i rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej bezpośrednich odbiorców przedmiotu zamówienia tj. dzieci w wieku przedszkolnym objętych projektem Będę euro-przedszkolakiem, realizowanym w ramach PO KL 2007-2013, tj. dzieci w wieku 3-6 lat z terenu miasta Ustroń. Zdobywanie kompetencji językowej odbywać się będzie głównie w ramach językowych zajęć sprawnościowych, polegających m. in. na rozumieniu i przyswajaniu mowy oraz przetwarzaniu i przekazywaniu informacji. Zamawiający jako podstawową metodę nauczania przewiduje zabawę językową. 2.) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: A. Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego Opracowanie i wdrożenie programu nauczania beneficjentów ostatecznych na poziomie przedszkolnym. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia stworzy i przedstawi Zamawiającemu program i koncepcję przeprowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego. Zamawiający zastrzega, że w programie Wykonawcy muszą znaleźć się pomoce dydaktyczne w postaci papierowej i elektronicznej, przy czym Zamawiający inwencji Wykonawcy pozostawia kwestię ich autorstwa - książki i płyty CD własne bądź zakupione na potrzeby zamówienia. Pomoce dydaktyczne po zakończeniu realizacji usługi nie przechodzą na rzecz zamawiającego. Prócz pomocy dydaktycznych Wykonawca zapewni realizację zamówienia na odpowiednim dla rodzaju usługi poziomie tj. wyznaczy osobę do bezpośredniej nauki beneficjentów w stopniu zapewniającym prawidłowy przebieg świadczenia usługi. Warunkiem zamawiającego jest aby osoba taka posiadała kierunkowe wykształcenie wyższe, potwierdzona znajomość języka angielskiego oraz wiedzę teoretyczną i praktyczna w prowadzeniu zajęć edukacyjnych podobnych rodzajowo do przedmiotu zamówienia, a podmiot Gospodarczy musi legitymować się doświadczeniem (praktyką) w realizacji podobnej rodzajowo usługi (wymogi określone we wniosku o dofinansowanie WND-POKL.09.01.01-24-111 , 10 pkt 3.3). Dodatkowo Wykonawca w treści programu nauczania uwzględni zmianę pór roku, uroczystości oraz święta państwowe, tzn. zabawy słowne (muzyczne, rymowanki, wyliczanki) muszą uwzględniać w swej treści ww. zdarzenia. B. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych: Liczba uczestników projektu: 452 dzieci w wieku przedszkolnym Liczba grup przedszkolnych: 15 Łączna liczba zajęć: 124 (dla każdej z 15 grup) Jednostka zajęciowa: 30 minut Miejsce realizacji zajęć: Przedszkole nr 1 w Ustroniu, Przedszkole nr 2 w ustroniu, Przedszkole nr 5 w Ustroniu, Przedszkole nr 6 w ustroniu, Przedszkole nr 7 w Ustroniu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczył jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla przedszkolaków). Aby spełnić ten warunek, usługa, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 50.000,- zł brutto.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanej usłudze dwoma osobami przeszkolonymi w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego oraz które posiadać będą doświadczenie w zakresie stażu pracy w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej (min. 2 lata) wraz kserokopią dokumentu poświadczającego ukończenie uczelni wyższej.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lokal nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:36 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu Będę euro-przedszkolakiem realizowanego przez Miasto Ustroń a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2010 13:40