37 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych -zajęcia taneczne w ramach projektu Będę euro-przedszkolakiem realizowanego przez Miasto Ustroń a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Ustroń: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych -zajęcia taneczne w ramach projektu Będę euro-przedszkolakiem realizowanego przez Miasto Ustroń a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 292916 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych -zajęcia taneczne w ramach projektu Będę euro-przedszkolakiem realizowanego przez Miasto Ustroń a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja zamówienia obejmuje w swym zakresie przedmiotowym świadczenie usługi rozumianej jako organizacja i wykonywanie (przeprowadzanie) zajęć tanecznych. Celem usługi jest nauka kroków i elementów układu tanecznego, rozumiana jako odtwórcze odtwarzanie nabytych w ramach usługi nawyków ruchowych u bezpośrednich odbiorców przedmiotu zamówienia (dzieci w wieku przedszkolnym objętych projektem: Będę euro-przedszkolakiem, realizowanym w ramach PO KL 2007-2013, tj. dzieci w wieku 3-6 lat z terenu miasta Ustroń. Usługa ma na celu wzbudzić w dzieciach umiejętności podporządkowania kroku do melodii oraz identyfikacje kroków z nazwą tańca. Zadanie polega na stworzeniu etiudy tanecznej wraz z choreografią (choreoterapia; poprzez zadania taneczne dzieci poprawiają swą koncentracją oraz uczą się wyrażać emocje). W programie zajęć należy uwzględnić naukę podstawowych kroków właściwych dla tańców regionalnych, klasycznych i nowoczesnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć tanecznych dla beneficjentów ostatecznych na poziomie przedszkolnym (choreografia + podkład muzyczny). Wykonawca samodzielnie stworzy i przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, program i koncepcję przeprowadzenia zajęć dodatkowych z tańca. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia na odpowiednim dla rodzaju usługi poziomie tj. wyznaczy osobę do bezpośredniej nauki beneficjatów w stopniu zapewniającym prawidłowy przebieg przedmiotu usługi. Warunkiem Zamawiającego jest, aby osoba taka posiadała kierunkowe wykształcenie wyższe związane z przedmiotem zamówienia, a podmiot gospodarczy musi legitymować się doświadczeniem (praktyką) w realizacji podobnej rodzajowo usługi - wymogi dookreślone we wniosku o dofinansowania pkt.3.3. W zajęciach tanecznych udział wezmą tylko dzieci przedszkolne w wieku 6 lat. Zajęcia odbędą się w 2 edycjach po 9 miesięcy każda (liczba jednostek zajęciowych przypadających na 1 grupę beneficjentów ostatecznych to 62). 3. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć: - liczba uczestników projektu - 112 dzieci w wieku przedszkolnym, - liczba grup przedszkolnych - 5, - łączna liczba zajęć - pierwsza edycja: 62 (dla każdej z 5 grup), druga edycja: 62 (dla każdej z 5 grup), - jednostka zajęciowa - 30 minut, - miejsce realizacji zajęć - Przedszkole nr 1 w Ustroniu, Przedszkole nr 2 w Ustroniu, Przedszkola nr 5 w Ustroniu, Przedszkole nr 6 w Ustroniu, Przedszkole nr 7 w Ustroniu. 4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wyłonionemu w procedurze przetargowej listy uczestników zajęć (liczba, dane personalne, podział na grupy) oraz poda do wiadomości dokładny czas i miejsce realizacji usługi. kod CPV: 80110000-8, 80000000-4.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczył jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (prowadzenie zajęć z tańca dla przedszkolaków). Aby spełnić ten warunek, usługa, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 20.000,- zł brutto

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanej usłudze osobą przeszkoloną w zakresie prowadzenia zajęć z tańca oraz która posiadać będzie doświadczenie w zakresie stażu pracy w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej (min. 2 lata) wraz kserokopią dokumentu poświadczającego ukończenie kursu na prowadzenie zajęć z tańca lub innych równoważnych.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lokal nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:37 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych -zajęcia taneczne w ramach projektu Będę euro-przedszkolakiem realizowanego przez Miasto Ustroń a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2010 13:51