P R  O T O K Ó Ł   N r  XX / 2004

z sesji  RADY MIASTA USTROŃ

odbytej w  dniu  27 maja  2004 r.

            W  sesji  udział wzięło 15-tu radnych.

 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu.            

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności

     Sesja Rady Miasta rozpoczęła się w dniu 27 maja 2004 roku o godz. 14-tej w  sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu. Sesję otworzyła    Przewodnicząca Rady E.Czembor, która prowadziła także I-szą część sesji. Po przerwie obrady prowadził Wiceprzewodniczący S.Malina. Po przywitaniu radnych  oraz gości  Przewodnicząca Rady  stwierdziła, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są prawomocne.      

2. Uchwalenie porządku obrad

Do przedstawionego przez Przewodniczącą E. Czembor projektu porządku obrad Burmistrz I. Szarzec zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na rok 2004 w zakresie  dochodów i wydatków budżetowych.

Innych propozycji nie wniesiono zatem po uzupełnieniu  projektu porządku obrad o zgłoszony projekt uchwały Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego porządek obrad został przyjęty  jednogłośnie przez 13-tu radnych obecnych na sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2004 z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22 kwietnia 2004 r.

            Do skrótu protokołu przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego S. Malinę  nie wniesiono uwag. Został on przyjęty jednogłośnie  przez radnych .

4. Informacja na temat przygotowania miasta do sezonu letniego

            Materiały informacyjne dla radnych, w tym punkcie porządku obrad, zostały opracowane przez stosowne wydziały Urzędu Miasta oraz Straż Miejską, Bibliotekę Miejską, Muzeum Ustrońskie oraz służby porządkowe i ratownicze działające na terenie naszego miasta. Jak poinformował Burmistrz I.Szarzec ocena przygotowania miasta do sezonu prowadzona  jest na bieżąco  a  wszelkie uwagi zgłaszane w tym względzie są przez  odpowiednie służby  ,  w miarę posiadanych możliwości, także usuwane  na bieżąco. Podobnie dzieje się  w sytuacji zgłaszania jakichkolwiek uwag  do sposobu   wykonywania tych  zadań. Pozytywnie oceniła przygotowany materiał Przewodnicząca E.Czembor , zwracając  uwagę zarówno na tegoroczny, bogaty kalendarz planowanych imprez, jak i różnorodność zagadnień jakie omówione zostały w materiale informacyjnym.   Następnie Naczelnik Wydz. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki D.Koenig przedstawiła  w kolejności wszystkie imprezy, jakie zaplanowane zostały  na bieżący sezon. Zgodnie z tym pierwszą z imprez organizowanych w ustrońskim amfiteatrze będzie impreza „Dzieci-dzieciom, dzieci-Rodzicom”, a dalej ze stałych imprez m.in. Festyn Miast Partnerskich i  Dożynki Miejskie. Nowością w tegorocznym sezonie będzie impreza „Lato z radiem”, sponsorowana przez Kolej Linową na Czantorię, która odbędzie się na stadionie KS „Kuźnia”. Kontynuowane będą także  -  wprowadzone po raz pierwszy w ubiegłym sezonie -  Lato z Filharmonią oraz koncerty na Rynku.  W tym miejscu p .Naczelnik   wspomniała o możliwości korzystania także w okresie letnim z kart rabatowych umożliwiających  tańszy wstęp na biletowane imprezy  osobom  wypoczywający w obiektach wczasowych w naszym mieście.

Przedstawiona informacja stanowiła przedmiot dyskusji  w poszczególnych komisjach Rady, w szczególności komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która pozytywnie oceniła całość przygotowanego materiału. Komisja wyraziła przy tym  swoje zadowolenie z planów kontynuowania  w  bieżącym sezonie  koncertów Filharmonii i  koncertów na Rynku, o co Komisja zabiegała w swoich wnioskach skierowanych do Burmistrza.

Podobnie pozytywne stanowisko podjęła także Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa przy czym   wyrażona przez Komisję opinia dotyczyła przede wszystkim spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście w okresie letniego sezonu. W tym zakresie odpowiednie służby przedstawiły wyczerpującą informację deklarując przy tym ze swojej strony dołożenie maksimum starań w zakresie  zapewnienia bezpieczeństwa  w tym okresie zarówno mieszkańcom jak i przebywającym w naszym mieście kuracjuszom i gościom.

Nie podjęto innych głosów  w dyskusji  zatem Przewodnicząca uznała ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

 Informacja opracowana  w tym temacie stanowi załącznik nr  3 do protokołu.

5. Podjęcie uchwał w  sprawach :

A/  przyjęcie Strategii Miasta Ustroń na lata 2005-2015

            Przedstawiając projekt powyższej uchwały Burmistrz I.Szarzec  przypomniał, że   przedłożona do uchwalenia strategia stanowi wynik prac jakie zostały podjęte kilka miesięcy wcześniej przez Stowarzyszenie Delta Partner oraz dyskusji  prowadzonych w tym temacie  przez komisji Rady oraz w trakcie  konsultacji społecznych.  Podobnie informował M. Werpachowski ze Stowarzyszenia Delta Partner  informując nadto, że w trakcie trwających konsultacji a przede wszystkim dyskusji w komisjach Rady,  wniesionych zostało do strategii  szereg uwag i poprawek uwzględnionych w wersji przedstawionej do uchwalenia. Jak poinformował frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych była duża a w spotkaniach uczestniczyli m.in. mieszkańcy, oraz przedsiębiorcy. W tym miejscu M. Werpachowski informował o wprowadzeniu do strategii zadania dot. budowy zbiorczej drogi obszarowej, prowadzącej pod skarpą od ulicy Cieszyńskiej w kierunku Brzegów,  które zostało    zgłoszone w trakcie ostatniej  z konsultacji społecznych. Zdaniem M. Werpachowskiego opracowany materiał należy uznać jako  dobry bowiem w sposób  obszerny  ale także  i  szczegółowy  zaprezentowane zostały tam  zadania, jakie  miasto powinno wykonać we  wskazanych okresach czasu.

Podejmując w następnej kolejności głos Przewodnicząca E.Czembor informowała radnych o szeregu wnioskach zgłoszonych przez komisje Rady. Wnioski te zostały uwzględnione w ostatecznej wersji Strategii  w związku z czym Przewodnicząca proponowała podjąć głosowanie nad projektem powyższej uchwały.

W tym miejscu radny T. Dyrda   uznał,  że przedstawiona do uchwalenia wersja strategii nie może stanowić dokumentu ostatecznego w związku z wieloma uwagami  , jakie mieszkańcy zgłosili  w trakcie ostatniego spotkania konsultacyjnego.

Ze stanowiskiem radnego nie zgodziła się Przewodnicząca Rady, której zdaniem   radni posiadają  na temat strategii  dostateczny pogląd będący efektem wielu wspólnych dyskusji prowadzonych na ten temat  w związku z czym   nie ma potrzeby  by temat uchwalenia   strategii przesuwać   na jedną z kolejnych sesji, tym bardziej, że istnieje możliwość podjęcia w trakcie obecnej sesji  dyskusji  nad zgłoszonymi uwagami.

            Jak informował  R. Chybiorz ze Stowarzyszenia Delta że w konsultacjach społecznych , w trakcie których zgłoszono   uwagi o których wspomniał radny T. Dyrda,  uczestniczyło 10 osób a uwagi te dotyczyły  budowy :

-                       zbiorczej drogi obszarowej pod skarpą,

-                      dużej liczby mieszkań socjalnych z przeznaczeniem dla osób eksmitowanych z zasobów mieszkalnych S-ni Mieszkaniowej,

-                       ośrodka termalnego dla 800 osób,

oraz

-           wykonania studium komunikacyjnego i krajobrazowego /  dotychczasowe są nieaktualne/,

-       przemieszczenia policji do budynku Telekomunikacji przy ul. Grażyńskiego. Obiekt ten miasto    powinno  wcześniej wykupić od właściciel.

Z wymienionych  spraw wpisano do strategii zadanie związane z budową drogi pod skarpą przy czym w pierwszej kolejności realizowany będzie odcinek od ul. Brody do Partyzantów  a  następnie  do Ustronia-Brzegów. Za zbyt czasochłonne, ze względu na ich ilość,  uznał natomiast  p. Chybiorz omawianie wniosków zgłoszonych przez komisje Rady. Tutaj jednak Przewodnicząca E. Czembor poinformowała radnego, że w wersji strategii, która została  przedstawiona do uchwalenia uwzględniono wszystkie wnioski zarówno te  zgłoszone przez Komisje, jak i  dotyczące budowy drogi pod skarpą.

            Pomimo udzielonych wyjaśnień radny T. Dyrda nie zmienił swojego zdania wnioskując o przesunięcie głosowania nad strategią  na najbliższą sesję Rady, po przeanalizowaniu ostatecznej wersji tego  dokumentu.  Podobną opinię wyraził radny K. Kubala, którą wskazując na szerokie znaczenie strategii   mówił o  braku wiedzy Rady na temat stanowiska jakie w  temacie strategii prezentują Stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta.

Odmienne stanowisko prezentował wiceprzewodniczący S. Malina, który zwrócił uwagę radnego na możliwość wcześniejszego zapoznania się z całością wniosków zgłoszonych przez komisje.  Uznał on, że  przesunięcie głosowania na następną sesję  nie wprowadzi nic nowego do strategii w związku z czym opowiadał się za zarządzeniem głosowania nad uchwałą.

W pewnym sensie z głosem radnego T. Dyrdy zgodziła się radna K. Brandys. Dotyczyło to jednak wyłącznie braku wiedzy niektórych radnych ,  na temat wniosków zgłoszonych przez komisje do strategii stąd radna proponowała aby przystąpić do omówienia tych  wniosków, co w konsekwencji umożliwi głosowanie strategii w trakcie obecnej sesji.  Głos ten poparła radna M. Szczotka. Propozycje radnych  nie zmieniły stanowiska radnego T. Dyrdy, który nadal domagał się dostępu do całości opracowania stanowiącego ostateczną wersję  strategii.

Ponownie głos zabrał Wiceprzewodniczący S. Malina zawracając uwagę, że w ostatniej z konsultacji uczestniczyli przedstawiciele większości Stowarzyszeń interesujących się strategią. W tym miejscu zwrócił też uwagę na nikłe zainteresowanie radnych całością niektórych materiałów sesyjnych, które  z uwagi na swoją objętość nie są przekazywane w całości radnym a  znajdują się do wglądu radnych  w biurze Rady. Takie przypadki są  każdorazowo sygnalizowane w projekcie porządku obrad sesji. Ostatnio taka sytuacja miała  miejsce zarówno  przy dokumencie strategii jak i programie gospodarki odpadami i ochrony środowiska.  Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono a ponieważ radny T. Dyrda nie wycofał swojego wniosku dotyczącego  przesunięcia głosowania nad strategią na najbliższą sesje Przewodnicząca E. Czembor zarządziła stosowne głosowanie w wyniku którego wniosek został przez Rade oddalony bowiem za jego przyjęciem głosowało 2-ch radnych, przeciw 7-miu radnych natomiast 6-ciu radnych wstrzymało się od głosu.

W dalszej kolejności radny J. Waszek wycofał swój wniosek dotyczący  sprzeciwu w przedmiocie budowy drogi pod skarpą a  Przewodnicząca E. Czembor   przedstawiła wszystkie wnioski  zgłoszone do strategii  przez komisje Rady oraz w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych. Wnioski te stanowią załącznik nr 4 do protokołu. Do przedstawionych wniosków nie wniesiono uwag .

W strategii zapisana została modernizacja ulicy Dominikańskiej stąd Burmistrz I. Szarzec poinformował Radę, że w wyniku konsultacji prowadzonych ze Starostwem przygotowywane jest porozumienie w zakresie etapizacji w realizacji tego zadania oraz finansowania przez miasto przygotowania dokumentów umożliwiających rozpoczęcie tego zadania. Szersza informacja na ten temat zostanie przedstawiona radnym na sesji czerwcowej.

W dalszej dyskusji radny T. Dyrda pytał, czy przy opracowaniu strategii wzięto pod uwagę możliwości finansowe miasta, czy dokonano odpowiedniej symulacji w tym zakresie, a jeżeli tak to czy przeprowadzono  stosowne uzgodnienia umożliwiające  realizację tych zadań. Odpowiadając radnemu M. Werpachowski wskazał na  końcową części strategii  gdzie podane zostały możliwości finansowania ujętych w strategii  zadań. Jego zdaniem  przy  umiejętnych zabiegach o pozyskanie środków zewnętrznych możliwa jest realizacja całości zapisanych zadań.Według wyjaśnień Przewodniczącej E. Czembor   celem strategii  było określenie  zadań, których realizację miasto  winno  podjąć a która   będzie stanowiła  podstawę do ubiegania się o środki tzw.  zewnętrzne na ich realizację.  Aktualnie nie można natomiast stwierdzić, czy zapisane tam zadania będą realizowane stąd przedstawiona  w par.2 projektu uchwały propozycja zapisu o możliwości wprowadzenia zmian w zapisie strategii.

W dalszej kolejności radna K. Brandys  upewniła się, że nie wprowadzono do strategii innych poprawek poza wymienionymi w trakcie prowadzonej dyskusji /odpowiedzi udzielił M. Werpachowski natomiast  Przewodniczący ZO Polana   uznał za błąd brak propozycji konsultacji  z zarządami osiedli,  w przedmiocie zapisu zadań  planowanych do strategii.  Tutaj Przewodniczący wspomniał o remoncie drogi w Jaszowcu, budowie mostu na rzece Wiśle w rejonie osiedla Dobka oraz  przywrócenia przystani kajakowej na stawie w Polanie. Z głosem p. W. Majętnego nie zgodziła się Przewodnicząca E. Czembor  bowiem jak stwierdziła temat strategii był wielokrotnie dyskutowany zarówno na łamach Gazety Ustrońskiej jak i sesjach Rady zatem  zarządy osiedli  w każdym momencie mogły zgłosić swoje propozycje .

Ustalono, że uchwalony egzemplarz strategii przekazany zostanie do dyspozycji każdemu  z zarządów osiedli działających w mieście .

Nie  podjęto dalszej  dyskusji zatem Przewodnicząca .Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego projekt uchwały podjęty został większością głosów bowiem

                                   - za podjęciem uchwały głosowało                       -          13-tu radnych

                                   - wstrzymało się od głosu                                  -             2 –ch radnych

            Uchwała Nr XX/175/2004 w sprawie przyjęcia Strategii Miasta Ustroń na lata 2005-2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

B / zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ustronia

            Informację w powyższym zakresie przedstawiła Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B. Jońcy.  Jak poinformowała przedstawiony pod obrady program  ochrony środowiska opracowany został  w oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska oraz konsultacje przeprowadzone w tym zakresie z zainteresowanymi tym tematem gremiami w efekcie czego w programie ujęte zostały zarówno cele i priorytety jak i zadania do wykonania z zakresu ochrony środowiska.  Realizacja   zadań określonych jako zadania własne finansowana będzie z budżetu miasta natomiast zadania koordynowane do których zaliczone zostały przede wszystkim te związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych będą finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz tych będących w dyspozycji samorządu powiatowego oraz administracji państwowej.
W programie wymienione zostały najważniejsze zadania mające poprawić środowisko naszego miasta oraz zachować jego najcenniejsze elementy a także  harmonogram uruchamiania środków finansowych dla realizacji wspomnianych wyżej zadań.

Następny z przedstawionych programów dotyczył gospodarki odpadami na terenie naszego miasta. Został on,  podobnie jak program ochrony środowiska , opracowany na podstawie aktualnych przepisów obowiązujących w gospodarce odpadami , zgodnie   z aktualną polityką ekologiczną państwa . Zawarte w tym planie ustalenia  to  kontynuacja segregacji odpadów oraz złomu i odpadów wielkogabarytowych, wywóz odpadów poza teren gminy oraz ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko i podejmowanie działań w kierunku maksymalnego ich gospodarczego wykorzystania. Całość programu realizowana będzie bądź w formie zadań własnych gminy, z udziałem finansowym miasta, bądź też jako zadania koordynowane, gdzie miasto będzie współrealizatorem  jednak bez  konieczności kierowania na ten cel środków z miejskiego budżetu.

Projekt uchwały był analizowany przez Komisję Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , która pozytywnie zaopiniowała przedstawione programy, wnosząc do Rady o ich uchwalenie.

Dyskusji nie podjęto a projekt omawianej uchwały został jednogłośnie podjęty przez 14-tu radnych uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XX/176/2004 zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska  i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

C/  uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu

            Jak poinformował  Kierownik  Z. Dziendziel przedstawiony pod obrady Rady nowy  statut  MOPS-u dostosowany został do przepisów znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej oraz  ustawy o świadczeniach społecznych . Wprowadzone tam zmiany  związane były z przekazaniem do gmin całości spraw związanych z pomocą społeczną i świadczeniach rodzinnych do tej pory  realizowanych  przez administrację państwową przy czym z uwagi na ilość  koniecznych zmian zdecydowano  o opracowaniu i przedstawieniu do uchwalenia jednolitego tekst statutu.

            Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa a ponieważ  nie podjęto dyskusji Wiceprzewodniczący S. Malina zarządził głosowanie w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XX/177/2004r w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu  stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

D/ ustalenia zwrotu należności za okres nieobecności mieszkańca Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu

            Podobnie, jak w poprzednim punkcie porządku obrad także  projekt powyższej uchwały  przedstawiono pod obrady Rady  w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym  w projekcie tej uchwały  przedstawiono propozycję zwrotu  mieszkańcowi MDSS  kwoty należnej tytułem jego czasowej nieobecności   w tym Domu przy czym zwrotowi podlega wyłącznie równowartość kosztów wyżywienia oraz ujednoliconej opłaty za zużycie wody.

            Radni nie wnieśli  uwag  do projektu wymienionej uchwały zatem  Wiceprzewodniczący S.Malina zarządził głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie przez 14-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XX/178/2004 w sprawie  ustalenia zwrotu należności za okres nieobecności mieszkańca Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu stanowi załącznik nr  7 do protokołu.

E/  zmiany uchwały nr XV/145/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad zbywania  lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

            Projekt powyższej uchwały przedstawiła Radca Prawny T. Banszel wyjaśniając, że przedstawiona  tam propozycja zmiany zapisu tej uchwały w zakresie możliwości uzyskania bonifikaty wynika z konieczności przeciwdziałania wzrostowi spraw w których  właściciele  mieszkań wykupionych od gminy wnioskują o zwrot zrewaloryzowanej kaucji wpłaconej uprzednio za to mieszkanie. Wprawdzie – jak informowała T. Banszel  do tej pory sprawy takie kończyły się ugodą jednak można spodziewać  się zmiany sytuacji a  wtedy  kwoty rewaloryzowane mogą  sięgać  jednorazowo  wysokości od 700 do 2.000 złotych. Jak dalej informowała radca Banszel  problem ten pojawił się także w innych gminach dowodem czego są stosowne uchwały podjęte w tej sprawie  przez rady  tych gmin. Kontynuując udzieliła odpowiedzi na zgłoszoną przez radnego T. Dyrdę wątpliwość  w przedmiocie zapisu traktującego o możliwości zrzeczenia się rewaloryzacji kaucji przez wnioskującego wypłatę bonifikaty , informując że jest on  zgodny z zasadami zbywania własności gminnej.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa a poddany następnie pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XX/179/2004 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbywania lokali mieszkalnych  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

F/  wykupu pgr 628/5 na poszerzenie ulicy Tartacznej

Projekt  przedłożonej uchwały dotyczył wykupu przez gminę terenu aktualnie stanowiącego  własność prywatną a użytkowanego jako droga dojazdowa do parcel gminnych wytypowanych na sprzedaż przez Urząd Miasta. Odpowiedni wniosek  został w tej sprawie wniesiony przez właścicieli działki złożony w Urzędzie w roku 2003 zatem po ustaleniu ceny w wys.12,-zł./m2 Burmistrz skierował pod obrady Rady stosowny projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Architektury i Inwestycji a ponieważ nie podjęto dyskusji Wiceprzewodniczący S. Malina zarządził głosowanie  w wyniku którego powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XX/180/2004 w sprawie wykupu pgr 628/5 na poszerzenie ulicy Tartacznej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

G/  zmiany w budżecie miasta na rok 2004

            Projekt uchwały przedstawiony  przez Skarbnik Miasta M. Komadowską dotyczył wprowadzenia do tegorocznego  budżetu zmian  po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu.  W zakresie dochodów do budżetu  wprowadzone zostały środki pozyskane z funduszu PHARE  przy czym środki te po stronie wydatków  skierowane zostały  na dofinansowanie projektu „Czantoria bez granic” natomiast środki pozyskane od sponsorów, zgodnie z ich  dyspozycją , zostały skierowane na rzecz reklamy miasta. Dalsze zmiany w budżecie dotyczyły przeniesień części środków z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu turystyki  ze wskazaniem  wydatkowania tych środków – jako wkładu własnego gminy -  na rzecz realizacji projektu „Czantoria bez Granic” .

            Projekt uchwały  analizowała Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa, która pozytywnie zaopiniowała przedstawione tam propozycje.

            Nie podjęto  głosów w dyskusji zatem Wiceprzewodniczący S.Malina zarządził głosowanie w wyniku którego projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez  14-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XX/181/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

6. Interpelacje

            W okresie między sesyjnym nie wniesiono żadnych interpelacji pisemnych zatem Wiceprzewodniczący S. Malina uznała ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

7. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta

            Podejmując w pierwszej kolejności głos w tym punkcie porządku obrad radny W. Śliż poinformował, że  dzierżawca boiska w Hermanicach / KS Nierodzim/ nie wywiązuje się ze swoich obowiązków  utrzymywania tam należytego porządku. Aktualnie płyta boiska  nie jest wykoszona, co w konsekwencji  uniemożliwia chętnym  korzystanie także  ze znajdujących się tam urządzeń. Odpowiadając w tej sprawie  Burmistrz informował, że miasto zleci wykoszenie boiska przy czym uznał za wskazane aby  także mieszkańcy włączyli  się w prace  porządkowe na tym  obiekcie.

W tej sprawie zabrała następnie głos radna K. Brandys – członek zarządu KS Nierodzim , dzierżawcy wspomnianego boiska – informując, że w najbliższym okresie Klub z Nierodzimia   planuje , ze względów finansowych,  rozwiązanie  umowy  zawartej uprzednio  na dzierżawę boiska w Hermanicach.

Z dalszych spraw :

- Przewodniczący ZO Ustroń Górny A. Gawlik interweniował w sprawie  braku oświetlenia  ulicy Partyzantów –  od budynku Banku Spółdzielczego . Sugerował także aby  przy   modernizacji sceny w MDK ”Prażakówka”   przemyśleć ewentualność dostosowania sceny do  potrzeb kina poprzez zamontowanie ruchomego ekranu,

-  R. Siwiec- Przewodniczący ZO Poniwiec mówił o konieczności remontu dziur na ulicach Drozdów oraz przy wjeździe na ulice Lipową gdzie proponował także wykonanie kratki ściekowej w celu likwidacji tworzących się tam zastoin wody w okresie opadów,

K. Kukla – Przewodnicząca ZO Ustroń Dolny interweniowała w sprawie  wykoszenia pasa drogowego przy wjeździe z ulicy Stawowej do ulicy Cieszyńskiej.

8. Bieżące sprawy Rady Miasta

W sprawach bieżących  Wiceprzewodniczący S. Malina  poinformował o  planowanym wyjeździe radnych w m-cu sierpniu do Hajdunanas oraz możliwości, skorzystania  także w tej miejscowości z indywidualnego wypoczynku .

 Następnie odczytał pismo Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki w którym wysoko ocenił on  pracę Biblioteki Miejskiej a także podziękowanie prof. Religi za udział radnych we współfinansowaniu budowy polskiego, sztucznego serca oraz przekazał zaproszenie do uczestnictwa w imprezie „Dzieci – dzieciom, dzieci-rodzicom „ oraz imprezie sportowej samorządowców w Brennej.

Ustalono terminy posiedzeń komisji koordynacyjnej w m-cu czerwcu br. oraz termin następnej sesji Rady posiedzeń niektórych komisji Rady .

8.       Zakończenie

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji  Wiceprzewodniczący S.Malina podziękował radnym oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w  obradach a następnie ogłosił zamknięcie sesji.

Sesja zakończyła się o godz.17,10.

Prot. I.Hernik

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:23.06.2004 11:48
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:16.11.2004 08:22