Nabór  nr JOPO-1/10

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko referenta ds. budżetowych szkół w jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta Ustroń pn.  Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu

1.Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie wyższe  

b)   doświadczenie- co najmniej 6 miesięcy  (praca, staż, wolontariat)  w wydziale finansowym  jednostki  samorządowej

c)  dobra znajomość obsługi komputera

d)   znajomość przepisów w zakresie: rachunkowości , finansów publicznych
a w szczególności jednostek budżetowych, podatków  oświaty, zamówień publicznych

e) predyspozycje osobowościowe;  operatywność, sumienność, terminowość, komunikatywność

  1. Wymagania dodatkowe:

a) dobra organizacja pracy

b) umiejętność pracy zespołowej

c)  dokładność

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie całości spraw związanych z budżetem szkół podstawowych i przedszkoli:

- prowadzenie  księgowości  syntetycznej i analitycznej

-prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych w/w jednostek. Rozliczanie inwentaryzacji

- dekretowanie faktur i rachunków

-sporządzanie rejestrów miesięcznych księgowań i uzgadnianie sald na w/w kontach

- dokonywanie korekt planów  budżetowych sporządzanych przez w/w jednostki

- prowadzenie kartotek pożyczek budowlano-mieszkaniowych

- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań

              -rozliczanie PFRON dla placówek oświatowych

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska  i numeru naboru

-  CV

- ksero dokumentów poświadczające wykształcenie, uprawnienia i umiejętności

- ksero dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

- oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem  musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności)

- oświadczenie z klauzulą”

·         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002r. Nr 101, poz. 926

      z późn.zm).

·          Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami  art. 13 ust.1 ustawy z dnia  21 listopada  2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458),

·         Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie zostałem/AM skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe.

Oświadczenia winny być  własnoręcznie podpisane

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu  ul. Rynek 1  pokój nr 24a w terminie do dnia  28 .12.2010r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (033)8579340.

Dokumenty które wpłyną do JOPO po wyżej  określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej  (www.ustron.pl) oraz na tablicy informacyjnej UM Ustroń

Inne informacje

Nadesłanych ofert  nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach  od dnia nadesłania niszczymy.

Okres publikacji od 16.12.2010r. do 27.12.2010r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. budżetowych szkół w jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta Ustroń pn. Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń Rynek 1
Informację opublikował:Bożena Dziendziel
Data publikacji:15.12.2010 13:08
Informację aktualizował:Bożena Dziendziel
Data aktualizacji:15.12.2010 13:08