OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie projektu odprowadzania wód opadowych
z istniejącego odwodnienia ulicy Cieszyńskiej
w Ustroniu do cieku

Zamówienie polega na opracowaniu projektu odprowadzania wód opadowych z istniejącego odwodnienia ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu do cieku poprzez:

1. Określenie powierzchni terenu z którego odprowadzane są wody opadowe do istniejących wpustów ulicznych.

2. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

3. Opracowanie kompletnej dokumentacji  odprowadzenia wód opadowych na aktualizowanych

    mapach.

4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych i uzgodnień z właścicielami terenu.

5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.

Opracowanie winno być wykonane  w wersji papierowej i elektronicznej

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs - Odwodnienie ul. Cieszyńskiej w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę:  30.06.2011r

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej        Ireneusz Staniek                   tel. 33 8579-358

                                                                  Józef Kuczera                       tel. 33 8579-322

W sprawach technicznych                        Janina Korcz                        tel. 33 8579-320

UWAGA: Przy obliczaniu ceny oferty brutto należy przewidzieć obowiązującą stawkę podatku VAT w okresie realizacji zamówienia.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 10.01.2011r do godz. 10:00Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                             x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 29.12.2010r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:13 Opracowanie projektu odprowadzania wód opadowych z istniejącego odwodnienia ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu do cieku
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:29.12.2010 10:07
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:02.02.2011 07:29