OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami „Centrum pod jednym dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem” - ETAP I i II

Zamówienie polega na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: „Centrum pod jednym dachem – rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem”- ETAP I i II”:

§  sprawdzenie kosztorysów ofertowych

§  sprawdzenie dokumentacji technicznej

§  bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcami na podstawie przyjętego harmonogramu robót

§  koordynacja wszystkich wykonawców na placu budowy

§  egzekwowanie od Wykonawców postanowień umowy

§  udział w radach budowy

§  prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót

§  prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej

§  prowadzenie dokumentacji fotograficznej

§  rozliczenie inwestycji

§  niezbędne sprawozdania i kontrola finansowa

§  dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji

Zakres robót obejmuje:

remont elewacji i wymiana okien, wymiana osprzętu elektrycznego wewnątrz budynku, remont klatki schodowej zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym: parkingi i dostęp do obiektu dla niepełnosprawnych od strony północno-zachodniej, parkingi po stronie południowo-zachodniej, deptak wraz z chodnikami wokół budynku, chodniki i ścieżki dojściowe do boiska i terenów zielonych, mała architektura, boisko, punk gromadzenia odpadów, zieleń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, odwodnienie.

WARUNEK: Zamawiający wymaga od inspektora nadzoru codziennej kontroli placu budowy podczas prowadzenia robót oraz wstawienie się na każde wezwanie Zamawiającego.  Wykonawca musi mieć doświadczenie jako inspektor nadzoru przy rozliczeniach robót, które było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WSL 2007-2013.

Wartość zadań wynikająca z kosztorysów inwestorskich wynosi 2.873.380,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z  2006  Nr 156 poz. 1118 z zm.) a w szczególności wymagani są inspektorzy nadzoru posiadający następujące uprawnienia: konstrukcyjno-budowlane, drogowe, instalacyjne w zakresie sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych) oraz elektryczne w zakresie sieci. Ze względu na prace konserwatorskie prowadzone na budynku konieczne jest przedstawienie stosownego zaświadczenia do prowadzenia prac konserwatorskich lub przedstawienie przynajmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług nadzoru stanowiących przedmiot zamówienia. Przy czym jeden z inspektorów musi spełniać rolę inspektora koordynującego odpowiedzialnego za pracę pozostałych inspektorów.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami „Centrum pod jednym dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem”
- ETAP I i II

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych:                      Michał Kozłowski      tel. 33 8579-321

W sprawach procedury konkursowej:    Ireneusz Staniek        tel. 33 8579-358

                                                                 Józef Kuczera             tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 17.01.2011r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert – najniższa cena.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych (w pełnym zakresie przedmiotowym); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Ustroń, dn. 07.01.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:15 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami „Centrum pod jednym dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem” - ETAP I i II
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:07.01.2011 12:41
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:25.01.2011 11:56