OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Długiej w Ustroniu

Zamówienie polega na opracowaniu projektu rozbudowy oświetlenia w ulicy Długiej w  Ustroniu  na odcinku od istniejących punktów oświetleniowych w początkowym odcinku ulicy Długiej
do ul. Dominikańskiej – szacunkowa długość ok. 700 m, poprzez:

1. Opracowanie projektu technicznego rozbudowy oświetlenia.

2. Zaktualizowanie map do celów projektowych.

3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych i uzgodnień z właścicielami terenu.

4. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ślepego  i specyfikacji technicznej.

Opracowanie winno być wykonane w wersji papierowej i elektronicznej.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Wymagany termin realizacji zamówienia wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę:  30.06.2011r

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs - Oświetlenie ul. Długiej w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie
do 20.01.2011r do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych :                           Janina Korcz            tel. 33 8579-320

W sprawie procedury konkursowej:              Ireneusz Staniek     tel. 33 8579-358

                                                                    Józef Kuczera           tel. 33 8579-322

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                             x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 12.01.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:16 Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Długiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:12.01.2011 09:31
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:10.02.2011 10:18