OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Szerokiej
i Zabytkowej w Ustroniu

Zamówienie polega na opracowaniu projektu rozbudowy oświetlenia w ulicy Szerokiej
i Zabytkowej  w  Ustroniu  na odcinku od istniejących punktów oświetleniowych w rejonie posesji nr 18 (bloki) do skrzyżowania z ul. Zabytkową, dalej ul. Zabytkowa do skrzyżowania z ul. Żwirową i odcinek ul. Zabytkowej wzdłuż wejścia do kościoła – szacunkowa długość ok. 830m.

Zakres zamówienia:

1. Opracowanie projektu technicznego rozbudowy oświetlenia.

2. Zaktualizowanie map do celów projektowych.

3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych i uzgodnień z właścicielami terenu.

4. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ślepego  i specyfikacji technicznej.

Opracowanie winno być wykonane w wersji papierowej i elektronicznej.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Wymagany termin realizacji zamówienia wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę:  30.06.2011r

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs - Oświetlenie ul. Szerokiej i Zabytkowej w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie
do 20.01.2011r do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych :                           Janina Korcz            tel. 33 8579-320

W sprawie procedury konkursowej:              Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

                                                                    Józef Kuczera             tel. 33 8579-322

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych projektanta: uprawnienia budowlane projektanta (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                               x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 12.01.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:17 Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Szerokiej i Zabytkowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:12.01.2011 14:29
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:10.02.2011 10:18