OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa ulicy Zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą A. Brody w Ustroniu” - Etap II

Zamówienie polega na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniemBudowa ulicy Zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą A. Brody w Ustroniu” - Etap II poprzez:

§  sprawdzenie kosztorysów ofertowych

§  sprawdzenie dokumentacji technicznej

§  bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcami na podstawie przyjętego harmonogramu robót

§  koordynacja wszystkich wykonawców na placu budowy

§  egzekwowanie od Wykonawców postanowień umowy

§  udział w radach budowy

§  prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót

§  prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej

§  prowadzenie dokumentacji fotograficznej

§  rozliczenie inwestycji

§  niezbędne sprawozdania i kontrola finansowa

§  dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji

Zakres robót obejmuje budowę drogi, chodników i ścieżki rowerowej o długości 341,50m na odcinku od
ul. Gałczyńskiego do ul. A. Brody w Ustroniu. Ponadto wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowę linii napowietrznej nn i oświetlenia, kolidujących z budową drogi. Szczegółowy zakres zamówienia opisuje przedmiar robót.

WARUNEK: Zamawiający wymaga od inspektora nadzoru bieżącej kontroli placu budowy podczas prowadzenia robót oraz stawienie się na każde wezwanie Zamawiającego.  Wykonawca musi mieć doświadczenie jako inspektor nadzoru przy rozliczeniach robót, które były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wartość zadań wynikająca z kosztorysów ofertowych wynosi 1.567.935,19 zł brutto.

Nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z  2006  Nr 156 poz. 1118 z zm.), a w szczególności wymagani są inspektorzy nadzoru posiadający następujące uprawnienia: drogowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne w zakresie sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych) oraz elektryczne
w zakresie sieci.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa ulicy Zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą A. Brody w Ustroniu” - Etap II

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych:                            Andrzej Siemiński    tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej:           Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

Józef Kuczera             tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 04.02.2011r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert – najniższa cena.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych (w pełnym zakresie przedmiotowym), zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Ustroń, dn. 26.01.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:20 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa ulicy Zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą A. Brody w Ustroniu” - Etap II
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:26.01.2011 10:33
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:28.02.2011 12:54