OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu

Zamówienie polega na opracowaniu projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Ustroniu obejmującej teren ok. 5,5 ha

Zakres zamówienia:

1. Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Ustroniu

2. Uzyskanie decyzji środowiskowej

3. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na  przekroczenie cieku.

4. Aktualizacja map do celów projektowych

5. Opracowanie dokumentacji geologicznej

6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych i uzgodnień z właścicielami terenu

7. Uzyskanie pozwolenia na budowę

8. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej

Opracowanie winno być wykonane w wersji papierowej i elektronicznej.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Wymagany termin realizacji zamówienia wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę:  30.09.2011r

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs-Kanalizacja sanitarna ul. Leśna w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie
do 04.02.2011r do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych :                           Janina Korcz            tel. 33 8579-320

W sprawie procedury konkursowej:              Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

                                                                       Józef Kuczera             tel. 33 8579-322

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych projektanta: uprawnienia budowlane projektanta (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia), zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                               x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 26.01.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:21 Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:26.01.2011 10:38
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.03.2011 08:10