Ustroń: Usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 45475 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Marii Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 0-33 854 26 34, faks 0-33 854 26 34.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.ustron.pl; www.ustron.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2011 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa doradztwa zawodowego dla uczestników,uczestniczek projektu systemowego Nowe możliwości dla Twojej przyszłości (minimum 16 osób nie więcej niż 30 osób). Rozmowy doradcy odbywać się będą w Ustroniu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 w terminie od 28.03.2011 r do 30.11.2011 r. Zakres zamówienia obejmuje: a) Przeprowadzenie 90 minut rozmów doradcy z każdym uczestnikiem, w tym: - przeprowadzenie diagnoz predyspozycji zawodowych uczestników projektu - doradztwo zawodowe dla uczestników Projektu: - rozpoznanie potencjału zawodowego uczestników Projektu, - pomoc w określeniu celów zawodowych, - rozwiązywanie sytuacji problemowych, które mogą dotyczyć wyboru drogi zawodowej oraz zmiany lub rozwoju kwalifikacji zawodowych, b) opracowanie indywidualnych opinii końcowych dla każdego uczestnika/uczestniczki c) dostarczenie do MOPS w Ustroniu karty usługi doradztwa zawodowego oraz miesięcznych kart czasu pracy doradcy. Wszystkie dokumenty dotyczące wykonania usługi muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Okres realizacji: marzec 2011 - listopad 2011 - ilość diagnoz ogółem: minimum 16 osób, nie więcej niż 30 osób - dokładny termin przeprowadzenia rozmów zostanie podany na 1 tydzień przed ich planowanym wykonaniem - w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:30 - Miejsce przeprowadzenia rozmów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu - Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. - Przewidziano, że zamówienie poprowadzi jedna osoba mająca kwalifikacje doradcy zawodowego. - Materiały niezbędne do realizacji usługi, które musi zapewnić wykonawca: - kwestionariusze i testy obowiązujące doradcę zawodowego - W przypadku braku możliwości prowadzenia rozmów w danym czasie z powodu zdarzeń losowych niezawinionych przez wykonawcę np. choroba uczestnika, zastrzega się, że termin rozmowy może zostać przesunięty. - Rozmowy powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 8.00, kończyć nie później niż o godzinie 15.30 - Doradca zawodowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe tj. przynajmniej 3 lata pracy jako doradca zawodowy w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych spotkań w trakcie ich realizowania. Rozmowy doradcy zawodowego z 16 uczestnikami projektu muszą się odbyć w terminie od 28.03.2011 do 31.03.2011. W przypadku braku możliwości prowadzenia rozmów w danym czasie z powodu zdarzeń losowych niezawinionych przez wykonawcę np. choroba uczestnika, zastrzega się, że termin rozmowy może zostać przesunięty. Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych rozmów (z uczestnikami z listy rezerwowej) o ich terminie zamawiający poinformuje wykonawcę na 7 dni przez terminem rozpoczęcia rozmów. Terminy te będą ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika z listy rezerwowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 28.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane złożenie wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o: -posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, -posiadaniu wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawca musi posiadać uprawnienia doradcy zawodowego oraz posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego -dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -sytuacji ekonomicznej i finansowej. Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zorganizowano usługi o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia oraz posiadaniu doświadczenia w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. np. referencje, opinie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie: załącznik nr 2 SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie: załącznik nr 2 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie: załącznik nr 2 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.ustron.pl; www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w kasie MOPS w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą Nowe możliwości dla Twojej przyszłości realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” w 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej
Informację opublikował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data publikacji:08.02.2011 12:33
Informację aktualizował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data aktualizacji:27.04.2012 15:12