OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dokończenie prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

Zamówienie polega na dokończeniu prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r.:

 

         w Ustroniu w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strażackiej, Ogrodowej,  A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską [stosownie do Uchwały Rady Miasta Ustroń nr XXXIV/383/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz Uchwały nr XXXV/400/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającej w/w]

         w Ustroniu w rejonie ulic A. Brody, Grażyńskiego, al. Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody [stosownie do Uchwały Rady Miasta Ustroń nr XXXIV/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.]

Stosownie do w/w uchwał przystąpiono do opracowania w/w zmian planu. Procedura opracowania w/w planów zakończyła się na etapie uzgodnień i przygotowania dokumentacji do wyłożenia do publicznego wglądu. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie prac nad w/w planami w zakresie wynikającym wprost z przepisów art. 17  pkt 9 do 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:

 przygotowanie zawiadomień o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

 organizacja w czasie wyłożenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami

 przygotowanie wykazu złożonych w czasie wyłożenia ew. uwag do planów

 rozpatrzenie ew. uwag do projektów planów

 wprowadzenie ew. zmian do projektów zmian planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag

 ew. ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie

 przedstawienie radzie miasta projektu planów miejscowych wraz z listą nieuwzględnionych 
    uwag do uchwalenia

 dokonanie ewentualnych korekt planu po sesji, jeśli zostaną zgłoszone uwagi w czasie jej 
    trwania

 udział w kompletowaniu dokumentacji planistycznej w dla Wojewody Śląskiego

 dostosowania tekstu uchwał do Edytora Aktów Prawnych XML w celu publikacji

  przygotowanie materiałów do publikacji

Opracowanie winno być wykonane w wersji papierowej i elektronicznej.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Wymagany termin realizacji zamówienia:  30.06.2011r

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs- Dokończenie prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie
do 25.02.2011r do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych :                          Jarosław Grzybowski          tel. 33 8579-323

W sprawie procedury konkursowej:             Ireneusz Staniek                     tel. 33 8579-358

                                                                   Józef Kuczera                         tel. 33 8579-322

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień urbanistycznych wraz z zaświadczeniem z właściwego oddziału Izby Urbanistów dla osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora prac, potwierdzającym jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                               x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 16.02.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:23 Dokończenie prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:16.02.2011 12:05
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:12.07.2011 12:12