OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywny zakup materiału kamiennego dla Miasta Ustroń w 2011r.

Zakres prac:

Zamówienie polega na sukcesywnym zakupie materiału kamiennego dla Miasta Ustroń.

Zamówienie obejmuje zakup oraz załadowanie natomiast transport każdorazowo zostanie zorganizowany przez zamawiającego.

Orientacyjna ilość zakupów materiału kamiennego w okresie do 31.12.2011r.

Kliniec   6,3 - 20 mm             -           około   300 ton

Kliniec   20 - 31,5 mm           -           około   200 ton

Tłuczeń  31,5 - 63 mm           -           około   50 ton.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Sukcesywny zakup materiału kamiennego

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie
do 03.03.2011r do godz. 10:00

                                                          

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych :                        Teresa Januszewska             tel. 33 8579-320

W sprawie procedury konkursowej:           Ireneusz Staniek                       tel. 33 8579-358

                                                                  Józef Kuczera                          tel. 33 8579-322

UWAGA: Miejsce, z którego zamawiający będzie odbierał materiał kamienny musi się znajdować w promieniu nie większym niż 15 km od centrum Miasta Ustroń.

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

  1. Kryterium CENA - waga kryterium _______________________________________100 %. Wszystkie ceny wymienione w formularzu ofert zostaną przeliczone wg następującego
     wzoru matematycznego:


Najniższa cena ofertowa                                                                  x 10 pkt.

C = ――――――――――――――――――――――――――――――

                        Cena ocenianej oferty

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów (za poszczególne ceny wymienione w ofercie będzie pomnożona przez współczynnik 1,0 odpowiadający wadze kryterium CENY.

                                                          

Ustroń, dn. 21.02.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:24 Sukcesywny zakup materiału kamiennego dla Miasta Ustroń w 2011r.
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:21.02.2011 13:33
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.04.2011 07:27