Umowa o dofinansowanie - 2004 r.

UMOWA O DOFINANSOWANIE

Zawarta dnia 29 grudnia 2003 r. w Ustroniu pomiędzy

Burmistrzem Miasta Ustroń – Ireneuszem Szarcem

z siedzibą: 43-450 Ustroń, Rynek 1

a

Towarzystwem Kształcenia Artystycznego z siedzibą w Ustroniu, 43-450, Rynek 1,

reprezentowanym przez:

Prezesa Stowarzyszenia            – Henryka Banszela

Wiceprezesa Stowarzyszenia      - Elżbietę Głowinkowską

§ 1.

Burmistrz Miasta deklaruje kwotę 5 000,- (pięć tysięcy złotych) zabezpieczoną w budżecie miasta z przeznaczeniem na: zakup instrumentów, osprzętu muzycznego, literatury muzycznej, materiałów biurowych, druków, biletów, pokrycie kosztów transportu, napraw i strojenia instrumentów, zakup nagród dla wyróżniających się uczniów Ogniska Muzycznego, organizację imprez muzycznych. 

§ 2.

Strony ustalają następujący sposób przekazania  i rozliczenia dofinansowania:

Kwota, o której mowa w § 1 zostanie przekazana przelewem na konto Towarzystwa Kształcenia Artystycznego:

PKO O/Cieszyn, nr konta 33 1020 1390 0000 6702 0019 2062 w terminie do 15 czerwca 2004 r.

§3

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest w terminie do dnia 15.12.2004 dostarczyć do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - pokój nr 2, sprawozdanie zgodnie ze wzorem oraz kserokopie rachunków i faktur określających przeznaczenie otrzymanych środków finansowych. Oryginały rachunków należy przedstawić w celu ich uwierzytelnienia.

 

§ 4.

Kwota określona w § 1 nie może być wykorzystywana na inny cel od określonego

w tym paragrafie pod rygorem zwrotu z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania dotacji.

§ 5.

Zamówienia objęte dotacją muszą być dokonywane w trybie obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 6.

Nie rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie i w sposób określony w § 3 umowy spowoduje zwrot całej kwoty z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania dotacji.

§ 7.

Środki pochodzące z dotacji a nie wykorzystane przez Stowarzyszenie do dnia 15.12.2004 r. podlegają zwrotowi na konto Urzędu Miasta Ustroń, ING BSK O/Bielsko Biała  60 10501070 1000000101025211 do dnia 22.12.2004 r.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta                                                                     Zarząd TKA

               Ireneusz Szarzec

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa o dofinansowanie - 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2004 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż