OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Przedszkole nr 2 w Ustroniu ul. Strażacka, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont ogrodzenia w przy Przedszkolu nr 2 w Ustroniu

Zakres prac:

§       Szczegółowy zakres prac został opisany w przedmiarze robót stanowiący integralną część instrukcji warunków zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – remont ogrodzenia

                                                          

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 16.07.2004r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________95 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty C będą pomnożone przez współczynnik 0,95 odpowiadający kryterium CENY.

2. GWARANCJA      zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium ____5 %.

Sposób przyznawania punktów

Za zaoferowanie gwarancji na wykonanie całości zamówienia 36 miesięcy oferent otrzymuje 0 pkt. za każde wydłużenie terminu gwarancji o 12 miesięcy oferent uzyskuje dodatkowo 5 pkt. suma punktów za kryterium termin realizacji nie może być większa niż 10 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty
będą pomnożone przez współczynnik 0.05 odpowiadający kryterium GWARANCJA

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń pok. 33 w terminie 16.07.2004r.

                                                          

Ustroń, dn. 08.07.2004r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont ogrodzenia w przy Przedszkolu nr 2 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:08.07.2004 11:12
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:08.07.2004 11:12