OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Przedszkola nr 7 w Ustroniu, ul. Gałczyńskiego 16, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Ocieplenie stropodachu w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przewiduje się wykonanie ocieplenia stropodachu budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej o łącznej grubości 20cm.

Przestrzeń poddasza musi zostać przez wykonawcę robót oczyszczona, wykonane zostaną przejścia tymczasowe w przestrzeni poddasza w celu swobodnego dojścia na całej przestrzeni poddasza. Przejścia wykonane zostaną także z dachu. Wykonane będą także prace towarzyszące takie jak zabudowa nowego wyłazu dachowego, otynkowanie kominów i wykonanie obróbek blacharskich kominów i wyłazu. Realizacja robót wymaga uzgodnień z dyrekcją Przedszkola nr 7 w Ustroniu w zakresie organizacji prac na czynnym obiekcie (plac budowy, układ komunikacji oraz koordynacja robót budowlanych).

Ilość:

Określona w załączonym przedmiarze robót i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres robót obejmuje przestrzeń poddasza o powierzchni 576,0m2.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Ocieplenie stropodachu w budynku Przedszkola nr 7  w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń lokal nr 4, 43-450 Ustroń
ul. Rynek 1  w terminie do 17.03.2011r do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych :                           Sławomir Bąk                       tel. 33 8579-320

                                                                       Renata Błahut                      tel. 33 8543-702

W sprawie procedury konkursowej:              Ireneusz Staniek                     tel. 33 8579-358

                                                                       Józef Kuczera                         tel. 33 8579-322

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                             x 10 pkt.

C1 = ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                          

Gwarancja - 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – uprawnienia ogólnobudowlane); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Ustroń, dn. 09.03.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:P7 01 Ocieplenie stropodachu w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:09.03.2011 13:04
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:31.03.2011 11:39