Zadania Referatu Budżetowego

ZADANIA REFERATU BUDŻETOWEGO

 

 1. Sporządzanie projektów uchwał budżetowych i okołobudżetowych na dany rok oraz projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu.
 2. Sporządzanie planów finansowych z zakresu zadań zleconych i powierzonych Miastu.
 3. Prowadzenie księgowości budżetowej, podatkowej, pozabudżetowej, bilansowej i pozabilansowej.
 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz z operacji finansowych z jednostki Urząd Miasta oraz Miasta Ustroń.
 5. Sporządzanie analiz z wykonania budżetu, przepływów pieniężnych oraz wieloletnich prognoz finansowych.
 6. Sporządzanie wniosków dotyczących kwestii budżetowych do RIO.
 7. Sporządzanie wniosków dotyczących dotacji uzdrowiskowej.
 8. Przygotowywanie zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta w zakresie ustalonym przepisami.
 9. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu.
 10. Współpraca z bankami w zakresie obsługi bankowej ( w tym kredytowej).
 11. Prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek dla miasta.
 12. Rozliczanie pod względem finansowym dotacji celowych, kredytów i pożyczek oraz sporządzanie informacji i sprawozdań w tym zakresie.
 13. Prowadzenie księgowości budżetu miasta.
 14. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków Urzędu Miasta.
 15. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych Urzędu Miasta.
 16. Sporządzanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Prowadzenie spraw finansowych związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Miasta, komisji tematycznych, dietami radnych, umowami o dzieło i zlecenia dla osób fizycznych.
 18. Prowadzenie ewidencji i księgowości depozytów obcych oraz dochodów innych budżetów.
 19. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób fizycznych i składkami ZUS.
 20. Prowadzenie monitoringu wierzytelności niepodatkowych Miasta Ustroń.
 21. Wprowadzanie i aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie budżetu Miasta. KASA
 22. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta wraz z realizacją transakcji za pośrednictwem kart płatniczych.
 23. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 24. Realizacja przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
 25. Dokonywanie transakcji gotówkowych i rozrachunkowych w banku.
 26. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta wraz z realizacją transakcji za pośrednictwem kart płatniczych.
 27. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 28. Realizacja przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
 29. Dokonywanie transakcji gotówkowych i rozrachunkowych w banku.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Referatu Budżetowego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Natalia Kowalik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.03.2011 14:00