OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną Osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu”

Zamówienie polega na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniemPrzebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną Osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu poprzez:

§  sprawdzenie kosztorysów ofertowych

§  sprawdzenie dokumentacji technicznej

§  bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcami na podstawie przyjętego harmonogramu robót

§  koordynacja wszystkich wykonawców na placu budowy

§  egzekwowanie od Wykonawców postanowień umowy

§  udział w radach budowy

§  prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót

§  prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej

§  prowadzenie dokumentacji fotograficznej

§  rozliczenie inwestycji

§  niezbędne sprawozdania i kontrola finansowa

§  dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji

Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Daszyńskiego, budowę małego ronda, Wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 2 wykonana zostanie droga wraz z miejscami postojowymi. Wykonana zostanie zmiana geometrii wlotu ul. Kościelnej i ul. Strażackiej. Dodatkowo wykonany zostanie chodnik po obu stronach drogi.

Ponadto wykonane zostaną następujące roboty :

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa oświetlenia przy drodze wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 2 oraz budowa oświetlenia na 

   rondzie wraz z przebudową sieci NN,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- przełożenie istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej,

- wymiana istniejącego wodociągu,

- przełożenie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN 100,

- wymiana odcinka ciepłociągu,

- przebudowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej,

- budowa nowego ogrodzenia wokół budynku szkoły.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje przedmiar robót.

WARUNEK: Zamawiający wymaga od inspektora nadzoru bieżącej kontroli placu budowy podczas prowadzenia robót oraz stawienie się na każde wezwanie Zamawiającego.

Wartość zadań wynikająca z kosztorysów ofertowych kształtować się będzie w przedziale cenowym od 1.807.053,57 do 1.991.445,03 zł brutto.

Nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z  2006  Nr 156 poz. 1118 z zm.), a w szczególności wymagani są inspektorzy nadzoru posiadający następujące uprawnienia: drogowe, telekomunikacyjne, instalacyjne w zakresie sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych) oraz elektryczne
w zakresie sieci.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej  w Ustroniu”

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych:                            Andrzej Siemiński    tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej:           Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

                                                                    Józef Kuczera             tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 24.03.2011r. do godz.10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert – najniższa cena.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych (w pełnym zakresie przedmiotowym tj. drogowe, telekomunikacyjne, instalacyjne w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektryczne w zakresie sieci), zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Ustroń, dn. 16.03.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:26 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną Osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:16.03.2011 12:27
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:07.04.2011 13:16